Nytt trä­hus­om­rå­de pla­ne­ras på väst­ra åstran­den

Ett stort trä­hus­om­rå­de på väst­ra åstran­den och någ­ra hög­hus i trä i Maj­ber­get – går all­ting en­ligt pla­ner­na star­tas två in­tres­san­ta bygg­pro­jekt in­om kort i Borgå. stads­pla­ne­rings­chef ee­ro Löytö­nen för­be­re­der sa­ken för när­va­ran­de.

Östnyland - - Tisdag - To­ra MaTT­heis­zeN 040 5473 517 to­ra.matt­heis­zen@ksf­me­dia.fi

Tills­vi­da­re finns frå­gan på hans bord, där den nu får lig­ga ett par vec­kor på grund av se­mes­ter, men snart är det dags för nämnd­be­hand­ling.

– Jag har ba­ra kort nämnt om sa­ken för nämn­den vid det här la­get.

Borgå strä­var ju ef­ter att va­ra en kol­ne­u­tral stad och är en av Fin­lands kol­ne­utra­la kom­mu­ner (Hin­ku).

Pro­jek­tet ska­par nya verk­tyg och me­to­der för att mins­ka växt­hus­gas­ut­släp­pen.

Hin­ku-kom­mu­ner­na har för­bun­dit sig att före 2030 mins­ka ut­släp­pen i si­na re­spek­ti­ve om­rå­den med 80 pro­cent från 2007 års ni­vå. Hit­tills har ut­släp­pen sänkts med i ge­nom­snitt cir­ka 23 pro­cent. Störs­ta or­sa­ken till minsk­ning­en är över­gång­en från fos­si­la bräns­len till för­ny­bar ener­gi.

– Trä som bygg­ma­te­ri­al är ock­så ett väl­digt bra sätt att främ­ja den här ut­veck­ling­en, för­kla­rar Löytö­nen.

När­ma­re två hek­tar

Så pass i sin linda är pla­ner­na att han in­te kan be­rät­ta så myc­ket än­nu.

– I Maj­ber­get hand­lar det om någ­ra hög­hus, men byg­gom­rå­det på väst­ra åstran­den är be­tyd­ligt stör­re, när­ma­re två hek­tar. Plat­sen lig­ger sö­der om det pla­ne­ra­de hy­brid­byg­get, allt­så det hus som i fall det byggs ska om­fat­ta bå­de ho­tell och Ci­ty­mar­ket.

Bygg­pro­jek­ten kon­kur­rens­ut­sätts och Ee­ro Löytö­nen ta­lar om en kva­li­tets­täv­ling för om­rå­det vid ån.

– Först be­stäms ett pris för bygg­rät­ten och där­ef­ter är det dags för pla­ner. Vi le­tar ef­ter nå­gon som bå­de verk­stäl­ler och pla­ne­rar, vi har att gö­ra med ett nytt sätt att över­lå­ta en tomt. Den som byg­ger är med från bör­jan i pla­ne­ring­en.

Han kon­sta­te­rar att fle­ra oli­ka ak­tö­rer kan an­li­tas och plat­sen de­las upp på nå­got sätt. Men än­nu har man in­te kom­mit så här långt. Ex­akt hurudant trä­byg­gan­de som krävs är ock­så oklart, men hög­hus blir det.

– I höst bor­de sa­ken va­ra av­gjord.

Långa tra­di­tio­ner

Borgå har långa trä­byggartra­di­tio­ner och i dag är trä som bygg­ma­te­ri­al igen po­pu­lärt. Ex­em­pel­vis i Nor­ge och Sve­ri­ge byggs be­tyd­ligt fler hög­hus i trä än i Fin­land och i Lon­don har det ald­rig byggts så myc­ket av den här ty­pens hög­hus som nu. I Fin­land är vi va­na vid små­hus i trä, men nu fö­re­kom­mer en tyd­lig boom ock­så för sto­ra trä­kon­struk­tio­ner.

– Då ex­em­pel­vis mo­der­na träs­ta­den på väst­ra åstran­den bygg­des ord­na­des en ar­ki­tekt­täv­ling. Nu blir det täv­ling igen men i en an­nan form, sä­ger Ee­ro Löytö­nen.

FOTO: TO­ra maTT­heis­zen

SÖ­DER OM HY­BRID­BYG­GET. Ett kom­plex med Ci­ty­mar­ket och ho­tell pla­ne­ras som be­kant ne­dan­för Konst­fa­bri­ken. Det nya trä­hus­om­rå­det lig­ger som gran­ne i sö­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.