Stop­pa av­vis­ning­ar­na till Af­gha­nis­tan

En fred­lig de­mon­stra­tion mot Mi­gris tvångs­ut­vis­ning­ar till af­gha­nis­tan fång­a­de shop­par­nas upp­märk­sam­het i borgå på lör­dag.

Östnyland - - Tisdag - STi­na Jä­der­hOlM 020 7569626 sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi

Ett tju­go­tal de­mon­stran­ter, ut­rus­ta­de med ba­ra en li­ten gul skylt med upp­ma­ning­en, Don’t Send Af­ghans Back, Stop­pa av­vis­ning­ar­na till Af­gha­nis­tan, sam­la­des vid bussta­tio­nen mitt på da­gen på lör­dag. En po­lis­bil ha­de rul­lat upp in­till den lil­la folk­sam­ling­en men det fanns ing­et be­hov av po­lishjälp, allt gick myc­ket lugnt till.

De­mon­stra­tio­nen i Borgå var en li­ten pen­dang till mot­sva­ran­de vil­jeytt­ring­ar på många and­ra håll i Eu­ro­pa. Ar­ran­gö­rer­na Anu Saa­ri-Go­mez och Mahmud Sanjar Af­s­har kun­de be­rät­ta att man har sam­lat till de­mon­stra­tio­ner mot tvångs­de­por­ta­tio­ner un­der vec­ko­slu­tet ock­så i Lah­tis, i Helsing­fors, i Ku­o­pio, i Jy­vä­skylä och bland an­nat i Stock­holm.

Bland de af­gha­ner som har sla­git sig ner i Borgåtrak­ten i vän­tan på up­pe­hålls­till­stånd har man än­nu in­te va­rit med om någ­ra av­vis­ning­ar.

– Det finns en del som har fått ett tred­je av­slag på sin asy­lan­sö­kan, men de har än­nu in­te ut­vi­sats, sä­ger Mahmud Sanjar Af­s­har. Hur det går i fram­ti­den vet vi ing­et om.

Han har själv till­sam­mans med Anu Saa­ri-Go­mez fle­ra gång­er de­mon­stre­rat vid flyg­plat­sen när af­gha­ner och ira­ki­er trans­por­te­rats till­ba­ka till si­na gam­la hem­län­der mot sin vil­ja.

ak­tivt krig

Mel­lan ja­nu­a­ri och sep­tem­ber i fjol dö­da­des och ska­da­des drygt 8 000 ci­vi­la i Af­gha­nis­tan. Glo­bal Pe­a­ce In­dex 2017 klas­sa­de Af­gha­nis­tan som värl­dens näst far­li­gas­te land, ef­ter Sy­ri­en. En­ligt FN:s sä­ker­hets- sta­tus be­fin­ner sig Af­gha­nis­tan i ak­tivt krig.

Syf­tet med de­mon­stra­tio­ner­na var att kri­ti­se­ra den rå­dan­de asyl­po­li­ti­ken som in­ne­bär att män­ni­skor ut­vi­sas till krig och kon­flikt­si­tu­a­tio­ner. De­mon­stran­ter­na krä­ver att Eu­ro­pas be­sluts­fat­ta­re stu­de­rar al­la ex­pertrap­por­ter och stop­par ut­vis­ning­ar­na till Af­gha­nis­tan. Sve­ri­ge hör till dem som har ta­git en till­fäl­lig pa­us i de­por­ta­tio­ner­na till Af­gha­nis­tan, men Fin­land har valt att in­te föl­ja Sve­ri­ges ex­em­pel.

De­mon­stran­ter­na krä­ver ock­så att be­sluts­fat­tar­na stop­par tvångs- de­por­ta­tio­ner­na till Iran och Pa­kis­tan på grund av det kri­tis­ka lä­get.

Tving­as fly igen

En­ligt dem som står bakom kam­pan­jen rå­kar tvångs­de­por­te­ra­de asyl­sö­kan­de of­ta ut för män­ni­sko­han­del el­ler för­sö­ker fly lan­det igen. En­ligt flyk­tingrå­det i Nor­ge har tre av fy­ra de­por­te­ra­de af­gha­ner in­te kun­nat åter­vän­da hem ut­an tving­ats fly igen.

De fin­länds­ka de­mon­stran­ter­nas krav är att tvångs­de­por­ta­tio­ner­na till Af­gha­nis­tan mås­te stop­pas ef­tersom lan­det be­fin­ner sig i krig, att Mi­gra­tions­ver­ket mås­te upp­da­te­ra si­na lands­upp­gif­ter i en­lig­het med in­ter­na­tio­nel­la ni­vå­er, att pap­pers­lö­sa mås­te be­vil­jas up­pe­hålls­till­stånd och in­te­gre­ras i sam­häl­let, att män­ni­skor som sak­nar so­ci­alt nät­verk och fa­milj i Af­gha­nis­tan, el­ler som ald­rig har be­sökt lan­det, in­te får de­por­te­ras och att allt po­lis­våld i sam­band med tvångs­ut­vis­ning­ar­na mås­te upp­hö­ra.

Foto: Sti­na Jä­der­holm

DE­MON­STRA­TION. Ett glatt gäng, trots det all­var­li­ga bud­ska­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.