Fjol­å­rets ban­dy­fi­na­lis­ter i se­mi­fi­nal – miss­tan­kar kring ÅIF:s match

Det blir en fi­nal­re­pris mel­lan Akil­les och Vei­te­rä i Ban­dy­li­gans se­mi­fi­nal­s­ke­de. I ishoc­keyns Fin­lands­se­rie är det dags för slut­spel me­dan en mörk skug­ga lig­ger över ÅIF:s bor­t­a­se­ger i in­ne­ban­dyns di­vi­sion 1.

Östnyland - - Tisdag - Tom­mi Will­berg 029 080 1401 tom­mi.will­berg@ksf­me­dia.fi

I Ban­dy­li­gan är det dags för se­mi­fi­na­ler ef­ter att samt­li­ga kvarts­fi­nal­se­ri­er av­gjor­des i två ra­ka mat­cher. Med klar skill­nad dess­utom: 14–2, 18–6, 16–1 och 16–9 skrivs mål­skill­na­der­na mel­lan kvarts­fi­nal­pa­ren. Akil­les-HIFK var som vän­tat det jäm­nas­te pa­ret. Grön­vitt av­slu­ta­de de stjärn­pryd­das sä­song med en 5–4-borta­vinst på fre­dag. Ge­nom bland an­nat två full­träf­far av Rasmus Lin­dqvist ha­de Akil­les 4–0 i pa­us men i slut­mi­nu­ter­na kom HIFK far­ligt nä­ra.

Akil­les höll än­då un­dan och nu vän­tar en ”omöj­lig” se­mi­fi­nal­se­rie mot över­lägs­na mäs­tarfa­vo­ri­ten Vei­te­rä. Ut­gångs­lä­get är tufft: se­mi­fi­na­ler­na spe­las en­ligt bäst av fem och Vei­te­rä har in­te för­lo­rat på näs­tan ett år. Med and­ra ord krävs ett mindre mi­ra­kel om Akil­les vill spe­la i fi­na­len den 10 mars.

No­ter­bart är för­res­ten att Sa­mi Laak­ko­nen in­te spe­la­de i det and­ra mö­tet med HIFK.

Nu är det klart. Tar­mo säk­ra­de kon­trak­tet i di­vi­sion 1 A ge­nom en gläd­jan­de se­ger över se­ri­etre­an Ura Basket på sön­dag. Tar­mo skut­tar upp på en ni­on­de­plats med si­na fem seg­rar och fem­ton för­lus­ter då två mat­cher åter­står. Tar­mo vann över Ura med 95–87 (45–46) och sat­te stopp på en fem mat­cher lång för­lust­svit.

Sex spe­la­re no­te­ra­des för två­siff­rigt po­äng­tal mot Ura, med cen­tern Ju­ho Gum­me­rus som pri­mus mo­tor med sin doub­le-doub­le som be­stod av 20 po­äng och el­va re­tu­rer.

Två mat­cher åter­står och på spel står för Tar­mos del ni­on­de­plat­sen i di­vi­sion 1 A.

Da­met­tan: Tre seg­rar och nio för­lus­ter gav en ti­on­de­plats i di­vi­sion 1 och fort­satt spel i den ned­re fort­sätt­nings­se­ri­en. Akil­les in­le­der den fem mat­cher långa se­ri­en på tred­je plats med sex po­äng i ba­ga­get, ett fär­re än tät­du­on HIFK Pla­nets och PIF. Lä­get är med and­ra ord vidöp­pet.

Her­ret­tan: Akil­les herr­lag har fun­nit en bra vår­form. I lör­dags spe­la­de man oav­gjort mot tuf­fa kon­kur­ren­ten HK Pöt­si, med sjumåls­skyt­ten Si­mon Blom­feldt som främs­ta mål­skytt, och to­talt är Akil­les in­ne på en fem mat­cher lång po­ängs­vit. Akil­les är trea i den jäm­na se­ri­en. Näs­ta lör­dag vän­tar ett vik­tigt möte mot At­las FinEst.

Dam­li­gan: PSS tog en ren 4–0-se­ger över jum­bo­la­get O2-Jy­vä­skylä i hel­gens en­da öst­ny­länds­ka in­ne­ban­dy­li­ga­match. Lands­lags­bac­ken och in­ter­na po­ängdrott­ning­en Mia Kar­ja­lai­nen (2+12=14 po­äng på tio mat­cher) öpp­na­de sä­song­ens mål­kon­to och pi­na­de gäs­ter­na med sammanlagt 2+1 po­äng i den förs­ta av fem ra­ka hem­ma­mat­cher. PSS kan till och med kri­ga om en andra­plats i grundse­ri­en, men det krä­ver seg­rar över bå­de två­an SBPro och tre­an Koo­vee. Kom­man­de lör­dag be­rät­tar myc­ket då SB-Pro gäs­tar Borgå.

Den gång­na vec­kan var job­big för ÅIF. För en vec­ka se­dan blev det en två­måls­för­lust mot TPS och då NST över­ras­ka­de SSRA tril­la­de Sib­bo­la­get ne­dan­för slut­spels­sträc­ket, en po­äng bakom NST. I grundse­ri­ens sista om­gång möts NST och ÅIF. Kanske en slut­spels­plats står på spel då?

Her­ret­tan: Lo­vi­sa Tor tog på sön­da­gen en väl­be­höv­lig se­ger över EräVi­i­kingits aka­de­mi­lag och hål­ler ett fast grepp om hem­mafa­vö­ren till slut­spe­let. En stark sista kvart för­vand­la­de 4–4 till 8–4 mot EräVi­i­kingit.

ÅIF led en rik­tigt grä­man­de 3–5-för­lust mot Ti­i­ke­rit i lör­dags men åter­häm­ta­de sig snyggt och stal vik­ti­ga po­äng bor­ta i Jy­vä­skylä mot lo­ka­la O2 ef­ter straf­far. ÅIF:s se­nas­te tre seg­rar har kom­mit an­ting­en i för­läng­ning el­ler i straff­täv­ling­en. Snac­ka om is­kal­la ner­ver.

Mat­chen mel­lan ÅIF och O2-Jy­vä­skylä är kon­tro­ver­si­ell. In­ne­ban­dy­för­bun­det un­der­sö­ker mat­chen på grund av miss­tan­kar om att la­gen slu­ta­de för­sö­ka gö­ra mål un­der slut­mi­nu­ter­na och i stäl­let lät mat­chen gå till för­läng­ning så att bäg­ge la­gen skul­le få åt­minsto­ne en po­äng. Se läng­re ar­ti­kel på si­dan 11.

Lä­get runt slut­spels- och kvalstrec­ket är olid­ligt spän­nan­de. Al­la lag mel­lan pla­ce­ring 9 och 13 lig­ger på sam­ma po­äng­sum­ma, 22 po­äng. Åt­ta i ta­bal­len är Kar­hut med 23 po­äng. His­nan­de spän­ning för­vän­tas un­der de sista vec­kor­na.

Om en vec­ka är det för­res­ten dags för sä­song­ens and­ra öst­ny­länds­ka der­by, då i Sib­bo – med mas­sor på spel.

Hun­ters tap­pa­de se­gern i den öv­re slut­se­ri­en i Fin­lands­se­ri­en. Ef­ter en otro­lig grundse­rie blev det en­dast fy­ra seg­rar på tio slut­se­ri­e­mat­cher – där­ibland två för­lus­ter mot No­ki­a­la­get Pyry – och Hun­ters in­le­der slut­spe­let see­dad tvåa. I kvarts­fi­nal­s­ke­det mö­ter Hun­ters den ned­re slut­se­ri­ens vin­na­re HCIK. I grundse­ri­en vann Hun­ters bäg­ge mö­te­na: 7–4 hem­ma och 5–4 ef­ter för­läng­ning på bor­ta­plan.

Kvarts­fi­na­ler­na spe­las en­ligt bäst av fem. Match­tak­ten är tät då tre mat­cher spe­las re­dan den här vec­kan med pre­miär i Borgå i mor­gon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.