Dags att an­mä­la sitt lag till Akil­les tra­di­tio­nel­la fut­saltur­ne­ring

Östnyland - - Tisdag - ÖN

Akil­les fot­bolls­sek­tions tra­di­tio­nel­la fut­saltur­ne­ring är här igen. Tur­ne­ring­en spe­las den 10 mars i Borgå Id­rotts­hall (Skep­pa­re­stigen 3). An­mäl­nings­ti­den för tur­ne­ring­en är i gång med de­ad­li­ne den 28 feb­ru­a­ri. Tur­ne­ring­en är öp­pen för al­la in­tres­se­ra­de, men ba­ra de 16 snab­bas­te la­gen får plats.

Tur­ne­ring­en spe­las mel­lan kloc­kan åt­ta på mor­go­nen och mid­natt, det slut­li­ga pro­gram­met be­ror på hur många lag som kom­mer med.

La­get får in­ne­hål­la högst två styc­ken re­gi­stre­ra­de spe­la­re som sä­song­en 2017 spe­lat i di­vi­sion 3 el­ler på hög­re ni­vå. Max­an­ta­let spe­la­re i ett lag är 14 styc­ken. Spel­ti­den är 1x25 mi­nu­ter. Del­ta­gar­av­gif­ten är 150 eu­ro. Be­tal­ning­en sker till kon­to FI47 4050 1010 0058 57 (Akil­les fotboll) se­nast den 28 feb­ru­a­ri.

Be­tal­ning­en be­kräf­tar del­ta­gan­det. La­gets namn och gär­na spel­skjor­tans färg bör anges vid be­tal­ning­en. Tur­ne­rings­reg­ler: https://www. akil­les.fi/fotboll/akil­les_­fut­sal/ tur­naus­saan­not/ Länk till an­mä­lan: https://www. akil­les.fi/fotboll/akil­les_­fut­sal/ Mer in­for­ma­tion: mvons­choultz@ gmail.com / tel 040-9005500.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.