Gam­las dans är glit­ter och gla­mour

När ab­i­tu­ri­en­ter­na läm­nat sko­lan för att storm­lä­sa in­för pro­ven tar de som är i el­den näs­ta år över sko­lan, nu är det de som är äldst. I år lät de gam­las dag an­norlun­da än ti­di­ga­re i Borgå gym­na­si­um.

Östnyland - - Ledare - ÖN

Fål­lar, glit­ter, fri­sy­rer, klac­kar, frac­kar, vi­ta hands­kar och en hög hatt skym­tar i vim­let på fre­da­gen i Borgå gym­na­si­um. Det är na­tur­ligt­vis frå­ga om den år­li­ga de gam­las dag med till­hö­ran­de dans, da­gen då två­or­na änt­li­gen är äldst – tra­di­tions­en­ligt som det för­slår.

I år får de 54 dans­pa­ren i Borgå gym­na­si­um än­då upp­le­va nå­got som ti­di­ga­re (mo­der­na) ge­ne­ra­tio­ner in­te fått upp­le­va: mu­si­ken kom­mer från en le­van­de kvin­tett i stäl­let för från en cd-ski­va, nå­got som ver­kar hö­ja stäm­ning­en märk­bart.

In­för dan­sen är Kar­la Still, Pip­sa Kaik­ko­nen, Re­bec­ka Jo­hans­son och Eri­ka Vepp­ling gla­da och nöj­da. Da­gen har vis­ser­li­gen va­rit aning­en stres­sig med ti­dig väck­ning (halv fem), men nu bör­jar det lug­na ner sig.

– Tänk hur fort ti­den gått. För ett år se­dan tänk­te vi att vi kom­mer att dan­sa här. Och nu hän­der det, här står vi, sä­ger Kaik­ko­nen.

De kän­ner sig tryg­ga in­för dan­sen. Öv­ning­ar­na har gått bra.

– Vi har övat se­dan sep­tem­ber, sä­ger Kar­la Still.

– Och en gång i vec­kan dess­utom, tilläg­ger Jo­hans­son.

Ken­neth Jo­hans­son, Carl-Wil­helm Björ­ken­dahl och Jim-Isak Rif kän­ner sig själv­säk­ra in­för dan­sen där de sit­ter och dric­ker vat­ten i vän­ta på att det ska bör­ja. Att de övat med sam­ma par he­la ti­den un­der­lät­tar, och al­la för­säk­rar att de in­te tram­pat på någ­ra tår.

Björ­ken­dahl bär jac­kett, i stäl­let för frack som de and­ra.

– Jag skul­le hy­ra, men allt var slut. Men jac­kett fun­ge­rar li­ka bra.

Han har ock­så en klar fa­vo­rit bland dan­ser­na, även om han int kom­mer på nam­net.

Ock­så i gym­nai­ser­na i Sib­bo och Lo­vi­sa fi­ra­de två­or­na att deär äldst se­dan ab­i­tu­ri­en­ter­na läm­nat sko­lan.

Foto: ben­ny LiL­jen­da­hL LiL­jen­da­hL Foto: ben­ny

PASTELL. Den här ra­den av klän­ning­kläd­da da­mer fanns i Lo­vi­sa gym­na­si­um un­der gam­las dans.

STÅTLIGT I LO­VI­SA. Ina Mic­kos och Emil Smeds, till väns­ter.

Foto: KristoF­Fer Åberg

FÅR JAG LOV? Ju­lia Halt­tu­nen i Bo­gy ni­ger.

Foto: KristoF­Fer Åberg wFo­to: KristoF­Fer Åberg

FIXA. De­tal­jer­na är vik­ti­ga. DANS. Tra­di­tio­ner­na hål­ler i sig i Borgå gym­na­si­um.

Foto: KristoF­Fer Åberg

GLIT­TER. Många av klän­ning­ar­na ha­de pal­jet­ter av oli­ka slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.