De­sig­nen som om­ger oss

Östnyland - - Ledare - Ma­LiN SLoTTe ma­lin.slotte@ksf­me­dia.fi

■■Gra­fi­kern■ Kasper Ström­man■ är■en■me­die­per­son­lig­het■som■job­bar■bå­de■på■fins­ka■och■på■svens­ka.■ Mest■känd■är■han■för■sin■sa­ti­ris­ka■ blogg■Kasper Di­em,■men■han■gör■ ock­så■tv.■För■Yle■Fem■gjor­de■han■ den■väl­gjor­da■se­ri­en Stu­gor■för■två■ år■se­dan,■om■som­mar­stu­gear­ki­tek­tur.■I■sin■nya■se­rie■för■ka­na­len,■ De­sign 3000 med Kasper Ström­man,■bred­dar■han■per­spek­ti­vet■ till■att■om­fat­ta■all■den■form­giv­ning■ som■om­ger■oss,■och■allt■fräscht■nytänkt■som■ex­i­ste­rar■i■bran­schen.

Vart­de­ra■av■de■åt­ta■av­snit­ten■ har■oli­ka■te­man■som■be­hand­las■ ge­nom■mö­ten■med■fram­stå­en­de■ nor­dis­ka■form­gi­va­re.■Se­ri­en■är■en■ sampro­duk­tion■med■svens­ka■SVT■ och■dans­ka■DR.

Först■ut■i■kväll■är■te­mat■färg■ och■form,■och■hur■des­sa■kan■han­te­ras■an­norlun­da■i■form­giv­ning­en.■Den■dans­ka■tex­til­form­gi­va­ren■ Mar­gret­he Od­gaard,■vars■verk■för■ öv­rigt■vi­sa­des■på■De­sign­mu­se­et■i■ Helsing­fors■i■som­ras,■kri­ti­se­rar■ den■gräl­la■fär­ges­te­tik■som■präglas■da­gens■in­du­stri­form­giv­ning.■ Hon■vill■i■stäl­let■lyf­ta■fram■skön­he­ten■i■brut­na■fär­ger■som■finns■i■ na­tu­ren,■fär­ger■som■den■oträ­na­de■blic­ken■in­te■ens■all­tid■ser■som■ fär­ger.

Så■in­tres­sant■så■att■man■gär­na■ fått■ve­ta■me­ra■är■ock­så■den■svens­ka■in­du­stri­de­sig­nern■Karin Ehrn­ber­gers norm­kri­tik■som■ex­em­pel­vis■får■upp■ögo­nen■för■hur■könsko­da­de■fö­re­mål■som■verk­tyg■och■ hus­hålls­red­skap■är,■och■hur■re­dan■ barn■so­ci­a­li­se­ras■in■i■de■ko­der­na■ ge­nom■si­na■lek­sa­ker.

Den■nors­ka■gra­fi­kern■Arild Ytt­ri har■form­gi­vit■Nor­ges■nya■sed­lar,■som■kom­bi­ne­rar■bå­de■tra­di­tion■och■mo­dern■ab­strak­tion.

Se­ri­en■in­ne­hål­ler■många■så­da­na■mö­ten■med■in­tres­san­ta■nor­dis­ka■form­gi­va­re,■mö­ten■som■ger■ tit­ta­ren■nya■in­sik­ter.■I■and­ra■av­snit­tet■om■hem­met■mö­ter■vi■till■ex­em­pel■Da­vid Zahle■från■den■kanske■he­tas­te■nor­dis­ka■ar­ki­tekt­by­rån■just■nu,■dans­ka■Bjar­ke■Ing­els■ Group.■Han■tar■oss■med■till■någ­ra■av■si­na■helt■fan­tas­tis­ka■bygg­na­der■och■be­rät­tar■om■tan­ken■bakom■dem.■In­tres­sant■är■ock­så■att■få■ be­sö­ka■Aki Kau­ris­mä­k­is■hus­sce­no­graf■Mark­ku Pä­ti­läs■hem■där■ sli­ta­get■upp­höjts■till■skön­het■och■ all■re­no­ve­ring■är■bann­lyst.

Äm­net■stäl­ler■ock­så■höga■krav■ på■det■vi­su­el­la■i■se­ri­en,■och■visst,■ för­u­tom■att■va­ra■in­ne­hålls­ligt■in­tres­sant■är■det■här■ock­så■snyggt■ pro­du­ce­rat.■Lik­som■i■Stu­gor■fun­ge­rar■Ström­man■som■se­ri­ens■per­son­li­ga■be­rät­ta­re,■of­ta■med■en■hu­mo­ris­tisk■glimt■i■ögat.■Ta■åt■sig■av■ äran■kan■An­na­Karin Grön­roos■ som■skri­vit■ma­nus■samt■Te­re­sa Ek­man■och■Ax­el Hög­ström som■ stått■för■re­gi■och■pro­duk­tion. Yle Fem tis­dag 18.30, re­pris tors­dag 10.00

Foto: Mik­ko kel­lo­ni­eMi/Pa­rad Me­dia

För barn. Kasper Ström­man med örat mot ett te­le­fon­rör i en lek­park.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.