Sa­misk mu­sik och ak­ti­vism

Östnyland - - Ledare -

Vad■be­ty­der■joj­ken■för■sa­mer­na■och■hur■an­vän­der■man■joj­ken■i■den■sa­mis­ka■ak­ti­vis­men■ i■dag?■Ma­rit Lin­dqvist dy­ker■ ner■i■ak­tu­ell■sa­misk■mu­sik■där■ jojk■blan­das■med■rap,■pop■och■ country.■yle Yle Ve­ga ons­dag 21.03, re­pris lör­dag 13.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.