Le­da­re: Gör in­te Isnäs såg till Så­gud­den ver­sion två

Östnyland - - Tisdag -

Om in­te var­nings­kloc­kor­na ring­er i Lo­vi­sa­full­mäk­ti­ge nu så bor­de de. För­ra vec­kan dök näm­li­gen en full­mäk­ti­ge­mo­tion upp där man vill att sta­den tit­tar när­ma­re på Isnäs hamn. För­sla­get är att man ut­re­der möj­lig­he­ter­na kö­pa om­rå­det, och att man kart­läg­ger po­ten­ti­a­len med bo­en­de, tu­rism och fö­re­ta­gan­de. Där­ef­ter kun­de sta­den even­tu­ellt ge ett an­bud.

För­sla­get för tan­kar­na till Så­gud­den i Lo­vi­sa där pla­nen var att lå­ta byg­ga bland an­nat fy­ra­hund­ra hög­hus­bo­stä­der och ett ho­tell med spa. Sta­den hit­ta­de en kö­pa­re, där fö­re­ta­get Op­ti­rak skul­le ta sig an om­rå­det till­sam­mans med någ­ra and­ra fi­nan­siä­rer. Man fat­ta­de be­slu­tet att säl­ja, men att in­te skri­va un­der för­rän fi­nan­sie­ring­en stod klar. I no­vem­ber 2016 – ett år ef­ter sälj­be­slu­tet – föll kort­hu­set ihop när det vi­sa­de sig att fö­re­ta­get in­te lyc­ka­des hit­ta peng­ar­na.

En av de störs­ta stö­te­ste­nar­na var den för­o­re­na­de mar­ken ef­ter den gam­la så­gen – nå­got som skul­le ha krävt re­nings­åt­gär­der för fle­ra mil­jo­ner eu­ro.

Med kon­sultar­vo­den, ut­red­ning­ar och and­ra för­be­re­dan­de ar­be­ten kos­ta­de he­la pro­jek­tet en okänd sum­ma peng­ar, ut­an att det till sist blev nå­got av sa­ken. Nu är för­sla­get att man glöm­mer bo­stä­der­na och ho­tel­let och ba­ra re­nar mar­ken och gör en park (såsom fö­reslogs re­dan i sam­band med bo­stads­pla­ner­na).

I den ak­tu­el­la mo­tio­nen för Isnäs hamn­om­rå­de kon­sta­te­rar man att sta­den med li­te plan­lägg­ning kun­de få ”yp­per­lig eg­na­hems- och fri­tidstomt­mark för bo­stads­bruk.”.

Vis­ser­li­gen kun­de ham­nen ha po­ten­ti­al för (båt)tu­ris­men, men det finns någ­ra aber.

Att sta­den skul­le ham­na i en un­der­lig för­hand­lings­po­si­tion om man på för­hand be­stäm­de sig för att kö­pa om­rå­det är en sak. En helt an­nan sak är den för­o­re­na­de mar­ken.

I mo­tio­nen på­pe­kas att mar­ken bli­vit re­nad, men från sta­dens mil­jö­vård upp­ger man att det är en san­ning med mo­di­fi­ka­tion. En­bart vis­sa spe­ci­fi­ka små om­rå­den är re­na­de för nå­gon visst än­da­mål, men om­rå­det som hel­het är in­te re­nat. Man vet in­te med sä­ker­het vad ex­akt som döl­jer sig i mar­ken – även om man kan gö­ra an­ta­gan­den. En tjäns­te­man i sta­den ut­tryc­ker det så här: ”Om man be­kan­tar sig med Isnäs hamn så känns Så­gud­dens pro­blem plöts­ligt väl­digt be­kym­mers­fria.”.

Ham­nen har, pre­cis som Så­gud­den, va­rit hem­vist för en såg. Det hand­lar ock­så om un­ge­fär sam­ma tids­pe­ri­od, där man an­vän­de ke­mi­ka­li­er som nu­me­ra är för­bjud­na – som klor­fe­nol. Den mest kän­da pro­duk­ten gick un­der nam­net Ky5, och gran­nar i när­he­ten av Isnäs hamn be­rät­tar hur säc­kar­na flöt i land i sto­ra hö­gar. Äm­net an­vän­des för att för­hind­ra stoc­kar­na från att mög­la och bli blå, men det är ock­så oer­hört gif­tigt. Klor­fe­nol tar sig in i krop­pen via hu­den och and­nings­vä­gar­na, och en till­räck­ligt stor dos re­dan via hu­den kan ge upp­hov till all­var­li­ga för­gift­nings­sym­tom.

Det är in­te pro­blem­fritt att lå­ta ut­re­da möj­lig­he­ter­na att kö­pa om­rå­det. Ris­ken är att man be­ta­lar för att få ve­ta att det är dyrt att re­na mar­ken.

Lägg till det fak­tum att det i när­he­ten finns en rad pri­va­ta mar­kä­ga­re som re­dan nu har pla­ner på mot­sva­ran­de om­rå­den, som Edes­by där man pla­ne­rar tom­ter för små­hus­bo­en­de. För­vis­so blev pla­ner­na ak­tu­el­la re­dan på Per­nå kom­muns tid, och är för till­fäl­let på is, men de finns där.

Dess­utom finns någ­ra stör­re mar­kä­ga­re i om­rå­det, där­ibland UPM Kym­me­ne som äger ti­o­tals hek­tar mark och som tit­tat när­ma­re på hur mar­ken kun­de ut­veck­las. Det hand­lar om om­rå­den som lig­ger out­nytt­ja­de se­dan fle­ra år till­ba­ka.

Det är svårt att dra sig ur om man bör­jar läg­ga ut peng­ar och tid på ett pro­jekt. Där­för kan det va­ra klokt att in­te tram­pa ner sig i ett träsk som lätt kan bli ”Så­gud­den 2” och i stäl­let se vad de pri­va­ta ak­tö­rer­na har att er­bju­da.

Frå­gan är ock­så om sta­den be­hö­ver äga två pro­blem­om­rå­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.