Barn­fa­mil­jer ger Borgå med be­röm god­känt

Da­gis­per­so­na­len är kun­nig och trygg, sko­lan fun­ge­rar väl. Myc­ket är bra i Borgå, tyc­ker vå­ra tre ex­em­pel­fa­mil­jer, men de de­lar ock­så ut li­tet ris.

Östnyland - - Tisdag - STi­na Jä­der­holm 020 7569626 sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi

Det är myc­ket som fun­ge­rar bra i Borgå när det gäl­ler små­barnspe­da­go­gik och sko­la. Det vi­sar en färsk en­kät och de tre barn­fa­mil­jer som ÖN har träf­fat hål­ler med.

Dag­hems­per­so­na­len får många pluspo­äng. Det är tryggt att läm­na bar­nen i deras vård. Sko­lan får ock­så be­röm. Me­dan de vux­na pra­tar bu­sar Wal­ter Rask och Rasmus Åker­marck.

Barn­fa­mil­jer i Borgå är i hu­vud­sak myc­ket nöj­da med sta­dens dag­vård­tjäns­ter, el­ler det som egent­li­gen he­ter små­barnspe­da­go­gik, det vi­sar en färsk un­der­sök­ning som pub­li­ce­ra­des i slu­tet av ja­nu­a­ri.

Kan det fak­tiskt stäm­ma, und­rar en all­tid skep­tisk re­por­ter.

Där­för sam­las vi en kväll till­sam­mans med tre Borgå­fa­mil­jer med barn i dag­hem, för­sko­la och sko­la, för att pra­ta om deras rik­tigt per­son­li­ga er­fa­ren­he­ter och åsik­ter.

Och jo, de är nöj­da. Rik­tigt över­ras­kan­de nöj­da.

Fi­na San­näs sko­la

Vi bör­jar med Jen­ni Paju och Ja­ni Paju med bar­nen Aman­da 10 år och Ly­dia 6 år.

Fa­mil­jen Paju har er­fa­ren­het av Präst­gårds­bac­kens dag­hem, av Veck­jär­vi dag­hem och dess­utom av Äp­pel­går­den och av Tall­ber­ga dag­hem.

Aman­da går i sko­la i San­näs och Ly­dia går i för­sko­la i Vår­ber­ga, i det nya Kan­te­le­hu­set, lik­som al­la and­ra barn som ska bör­ja i et­tan i San­näs i höst.

– San­näs sko­la är guld värd, sä­ger Jen­ni. Det är skönt med en li­tet mindre sko­la och så sat­sar lä­rar­na på ny pe­da­go­gik med te­ma­hel­he­ter. Ele­ver­na är ock­så nöj­da för det in­ne­bär mindre läx­or.

– Vi har en myc­ket ak­tiv Hem och sko­la-för­e­ning och lä­rar­na fun­ge­rar jät­te­bra till­sam­mans. Vi mär­ker att de gil­lar de nya ut­ma­ning­ar­na.

Jen­ni har själv gått i San­näs sko­la som barn.

– Det är in­te så far­ligt om det blå­ser li­tet runt föt­ter­na på vin­tern. Då gäl­ler det ba­ra att dra på yl­le­strum­por­na. Men det är klart att vi vän­tar på en ny skol­bygg­nad, ett bild­nings­cent­rum, i si­nom tid.

För­sko­lan i det nya hu­set i Vår­ber­ga fun­ge­rar ock­så bra, men det är kanske li­tet trång­bott i för­sko­le­grup­pens rum.

Stres­sig tid

Rasmus Åker­marck, fy­ra år, har ti­di­ga­re er­fa­ren­het av Vil­le­kul­la dag­hem. Det har ock­så Wal­ter Rask, tre och ett halvt år. Nu går de, och lil­la Ce­ci­lia Rask, ett och ett halvt år, al­la tre i Sa­go­bac­kens dag­hem.

– Vi är myc­ket nöj­da med nu­lä­get, sä­ger Per­nil­la Karls­son, mam­ma till Rasmus och till Ke­vin, ett halvt år. Vi var nöj­da med Vil­le­kul­la ock­så, men in­te med sta­dens dag­vårds­led­ning un­der den ti­den när Vil­le­kul­la skul­le stäng­as. Då var det ett väl­digt ve­lan­de hit och dit. Det gavs oli­ka be­sked och det var omöj­ligt att få klar­het i var bar­nen skul­le kun­na få ny da­gis­plats.

– Det var en stres­sig tid. Med jäm­na mel­lan­rum fick vi skrift­li­ga med­de­lan­den från tjäns­te­män­nen där det stod att kom ihåg att det finns privat dag­vård i sta­den.

Bar­nen från Vil­le­kul­la sking­ra­des för al­la him­lens vin­dar. Tre av små­bar­nen, bland dem Rasmus och Wal­ter, och någ­ra för­sko­le­barn lan­da­de i Sa­go­bac­ken.

En del av Vil­le­kul­la-för­äld­rar­na sök­te vård­plats i de pri­va­ta dag­hem­men i stan.

– Vad jag har hört är de ock­så rik­tigt nöj­da, sä­ger Bet­ti­na Lönn­hol­mRask, mam­ma till Wal­ter och Ce­ci­lia.

Proff­sig per­so­nal

En­ligt dag­vårds­un­der­sök­ning­en tyc­ker Borgå­för­äld­rar­na att det ab­so­lut vik­ti­gas­te är att dag­hems­per­so­na­len är vän­lig och har en bra at­ti­tyd. På and­ra plats kom­mer det fak­tum att det finns till­räck­ligt med per­so­nal och på tred­je plats per­so­na­lens kom­pe­tens.

De tre fa­mil­jer­na som möts hem­ma hos fa­mil­jen Lönn­holm-Rask hål­ler med.

– För vå­ra flic­kor har al­la da­gi­stan­ter och da­gisfar­brö­der re­pre­sen­te­rat en ab­so­lut trygg­het, sä­ger Jen­ni. Vår Ly­dia var ba­ra tio och en halv må­nad när hon bör­ja­de på da­gis, och det fanns all­tid en famn för hen­ne.

– Ce­ci­lia var li­tet äld­re, ett år och två må­na­der, när hon bör­ja­de på Sa­go­bac­ken, sä­ger pap­pa Bern­hardRask. De tre förs­ta vec­kor­na grät hon var­je dag. Nu är det svårt att få hen­ne hem där­i­från. Hon trivs jät­te­bra, vi ser att hon mår bra och kän­ner sig trygg och det be­ror för­stås på per­so­na­len.

– Jag upp­le­ver att al­la barn be­möts som in­di­vi­der i Sa­go­bac­ken, sä­ger Per­nil­la. Per­so­na­len är proff­sig och har tid för al­la.

Sam­ma dag­hem för sys­kon

Det är vik­tigt att al­la sys­kon får vård i sam­ma dag­hem, den pri­o­ri­te­ring­en lig­ger på fjär­de plats på Borgå­för­äld­rar­nas topp­lis­ta.

– Jag vet in­te hur vi skul­le kla­ra var­da­gen om bar­nen in­te ha­de sam­ma da­gis, sä­ger Bet­ti­na. Bå­de jag och Bern­hard job­bar i hu­vud­stads­re­gi­o­nen och det blir långa vård­da­gar. Om bar­nen mås­te fö­ras till och häm­tas från oli­ka stäl­len skul­le det helt en­kelt in­te fun­ge­ra. In­te ens trots att Bern­hard kan job­ba hem­i­från någ­ra da­gar i vec­kan och vi dess­utom har hjälp av bå­de mo­roch far­för­äld­rar.

För Per­nil­la och Marcus Åker­marck är det ock­så vik­tigt att få bå­da bar­nen i sam­ma da­gis. Per­nil­la är nu mam­ma­le­dig men fun­de­rar re­dan på hur ti­digt hon mås­te an­sö­ka om da­gis­plats för Ke­vin.

– Är det ens möj­ligt att få en plats på vå­ren, när Ke­vin är ett och ett halvt år, som jag tyc­ker är en lämp­lig ål­der att bör­ja da­gis. El­ler mås­te jag sik­ta in mig på att gå till­ba­ka till job­bet först hös­ten 2019?

Al­la tyc­ker att det skul­le va­ra verk­ligt väl­kom­met att från bör­jan ve­ta att al­la sys­kon får plats på sam­ma da­gis, att det skul­le va­ra en själv­klar­het.

Över hu­vud ta­get hop­pas al­la på ett smidigt an­sök­nings­för­fa­ran­de.

– Ibland känns det som om man mås­te ha en stra­te­gi för att få sitt barn i det dag­hem man själv öns­kar, sä­ger Bet­ti­na. Att man mås­te ta många sam­tal, mo­ti­ve­ra och tja­ta och sät­ta bar­net i kö re­dan som ny­född.

Tren­der kom­mer och går

In­ställ­ning­en till för­äld­rar som vill att de äld­re bar­nen är på da­gis me­dan minsting­en är hem­ma med för­äld­ra­le­di­ga mam­ma har va­ri­e­rat un­der åren.

I dag är det in­te läng­re svårt att i Borgå få en del­tids­plats för ett äld­re sys­kon som be­hö­ver få kom­ma hem­i­från och le­ka med jämn­å­ri­ga, me­dan det än­nu för någ­ra år se­dan var en yn­nest som man mås­te för­hand­la sig till och som in­te sågs med bli­da ögon av dem som för­de­la­de da­gis­plat­ser­na.

Un­der de se­nas­te tio åren, när de här fa­mil­jer­na har va­rit i små­barns­ål­dern, har ock­så and­ra tren­der kom­mit och gått. Nya dag­hem har ut­rus­tats till ex­em­pel med rum för vat­ten­lek och med in­om­hus­sand­lå­da. Bland det se­nas­te är spe­ci­al­rum­men för små­grupps­verk­sam­het.

– Ibland blir det kanske allt­för väl­pla­ne­rat, tyc­ker Jen­ni. Bar­nen kan väl själ­va dra sig till­ba­ka i ett hörn och ska­pa sin egen små­grupps­verk­sam­het för le­go­le­kar till ex­em­pel, allt be­hö­ver in­te va­ra så fär­dig­tug­gat.

– El­ler så kan man gö­ra som förr i Vil­le­kul­la, sä­ger Per­nil­la. När det var en varm som­mar­dag fyll­de man ett gam­malt bad­kar på går­den med vat­ten och så fick bar­nen plas­ka där, och al­la njöt.

Frå­ge­tec­ken kring in­om­hus­luf­ten

De många pro­ble­men med då­lig in­om­hus­luft i sta­dens fas­tig­he­ter läm­nar ing­en barn­fa­milj obe­rörd. De tre fa­mil­jer­na har in­te själ­va känt av de här pro­ble­men i bar­nens dag­hem och sko­la.

– Men visst har jag ju hun­nit tän­ka att det var bra att Kva­ba re­pa­re­ra­des för fle­ra år se­dan så att allt är i skick när vå­ra barn kom­mer i skol­ål­dern, sä­ger Marcus. Och så kom be­ske­det att allt ska rivas upp igen.

Al­la är över­ens om att det är först när sym­tom och pro­blem kom­mer in i den eg­na fa­mil­jen som man verk­li­gen för­står vad det hand­lar om. Om då­lig in­om­hus­luft le­der till följd­sjuk­do­mar som ast­ma så på­ver­kas de för­svars­lö­sa bar­nens he­la liv.

Allt är in­te ba­ra ro­sen­rött för barn­fa­mil­jer­na i Borgå. Och det finns and­ra mi­nus­tec­ken.

– Var­för finns det ing­en möj­lig­het till ba­by­sim i Borgå, frå­gar Per­nil­la. Nu mås­te Borgå­bor­na ba­by­sim­ma i Lo­vi­sa el­ler i Sib­bo.

– Och var­för är det ett så­dant stö­tan­de och blö­tan­de med al­la po­li­tis­ka be­slut, frå­gar Bet­ti­na.

Al­la är ock­så ut­le­da på de många oli­ka en­kä­ter som man bom­bar­de­ras med som för­äl­der. Var­för mås­te de va­ra så långa och om­stän­di­ga, frå­gar de.

– Men en rik­tigt po­si­tiv sak mås­te vi ta fram, sä­ger Per­nil­la. Da­gis­av­gif­ten har kom­mit ner, ef­ter att länge ba­ra ha sti­git och sti­git.

– Ja, det var en trev­lig över­rask­ning, kom­par Bet­ti­na.

Foto: KristoF­Fer Åberg

FA­MIL­JER­NA SAM­LAS. Per­nil­la Karls­son med sö­ner­na Rasmus och Ke­vin. Bakom dem står Wal­ter Rask och i sof­fan skym­tar Jen­ni Paju och Ja­ni Paju.

Foto: KristoF­Fer Åberg

MYC­KET ÄR BRA. Bet­ti­na Lönn­holm-Rask och Bern­hard Rask är nöj­da med små­barnspe­da­go­gi­ken i Borgå. Lil­la Ce­ci­lia Rask trivs på Sa­go­bac­kens dag­hem.

Åberg Foto: KristoF­Fer

SAN­NÄS ÄR BÄST. Aman­da Paju går i San­näs sko­la och Ly­dia Paju ska bör­ja där i höst. Mam­ma Jen­ni Paju är myc­ket nöjd med sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.