mo­tion: köp isnäs hamn

Östnyland - - Tisdag -

Ka­ri Hag­fors (C) fö­re­slår i en mo­tion att Lo­vi­sa stad ser på möj­lig­he­ten att kö­pa Isnäs hamn­om­rå­de. Utö­ver Hag­fors har sju full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter skri­vit un­der mo­tio­nen där man kon­sta­te­rar att Isnäs och Fors­by är bland de om­rå­den som ut­veck­las snab­bast i Lo­vi­sa.

Man kon­sta­te­rar vi­da­re att av­stån­det till stran­den är kort, ba­ra om­kring en kilo­me­ter, och att man kun­de få ett yp­per­ligt om­rå­de för eg­na­hems­hus och fri­tids­hus. Ham­nen har en sta­tus som in­ne­bär po­ten­ti­al att gö­ra om­rå­det till ett havs­cen­ter där det finns båt­plat­ser även för stör­re bå­tar och möj­lig­het till stran­d­re­stau­rang och in­kvar­te­rings­verk­sam­het.

För­sla­get är att sta­den gör en in­ve­ste­rings­kart­lägg­ning över om­rå­det och med stöd av den even­tu­ellt läm­nar ett kö­pe­an­bud.

Hag­fors mo­tion ba­se­rar sig på en för­sälj­nings­an­nons där Isnäs hamn finns som för­sälj­nings­ob­jekt.

För­sla­get har mött på en viss skep­ti­cism, där bland an­nat ut­veck­lings­di­rek­tör Sten Fron­dén i en in­ter­vju i Yle Öst­ny­land sä­ger att sta­den åt­minsto­ne in­te ska bör­ja med att slå fast att man skall kö­pa om­rå­det, för att se­dan för­hand­la om pri­set.

Ka­ri Hag­fors kon­sta­te­rar för ÖN att ”al­la nog bru­kar va­ra li­te skep­tis­ka till hans för­slag”, men att det stött på po­si­ti­va re­ak­tio­ner åt­minsto­ne bland Isnäs- och Fors­by­bor­na.

– Själv an­ser jag att det finns sto­ra möj­lig­he­ter för sta­den om man ut­veck­lar om­rå­det. Sta­den har re­dan re­ser­ve­rat 500 000 eu­ro, och man be­gär in­te mer än 1 mil­jon. Det skul­le gå gans­ka smidigt. Max Ny­berg

SaTSa? En full­mäk­ti­ge­mo­tion fö­re­slår att Lo­vi­sa stad över­vä­ger att kö­pa Isnäs hamn­om­rå­de. Bå­tar­na är fort­fa­ran­de nå­got man för­sö­ker åt­gär­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.