Från spå­ret

Östnyland - - Ledare -

■■Den här vec­kan är det tyst och stil­la i många av vå­ra sko­lor ef­tersom det är vec­ka åt­ta, och vec­ka åt­ta be­ty­der sport­lov. En vec­ka av gläd­je för al­la dem som nju­ter av le­dig­he­ten, en vec­ka av be­kym­mer för dem som be­hö­ver få si­na dag­le­di­ga barn om­sköt­ta och en vec­ka av trå­kig­het för de sko­le­le­ver som sak­nar nå­got vet­tigt att gö­ra un­der den le­di­ga vin­ter­vec­kan.

■■Det är li­te in­tres­sant att man fort­fa­ran­de an­vän­der det ur­gam­la nam­net ”sport­lov”. Vec­kan kun­de nog med go­da skäl i stäl­let he­ta ”vin­ter­lov” lik­som grund­sko­lor­na i ok­to­ber har ”höst­lov”. För hur många barn och ung­do­mar äg­nar i dag sport­lo­vet åt att spor­ta? Gans­ka få, är min giss­ning och er­fa­ren­het. En del fa­mil­jer som har det eko­no­miskt väl för­spänt drar iväg till Åre för att åka sla­lom el­ler till Thai­land för att so­la. Nå­gon med li­te mindre peng­ar gör en kryss­ning till Stock­holm el­ler Tal­linn, me­dan allt­för många ba­ra lig­ger hem­ma fram­för da­torn el­ler te­le­fo­nen och har det tråkigt.

Även om det för en gångs skull in­te reg­nar el­ler är is­kallt ut­an rå­kar va­ra rätt op­ti­malt sport­lovsvä­der med la­gom köld och sol är det in­te många unga som sö­ker sig ut­om­hus. Den lo­ka­la sla­lom­bac­ken, skid­spå­ret och pul­kan har in­te läng­re sam­ma drag­nings­kraft som de en gång i ti­den haft.

Att den gla­da, spon­ta­na och na­tur­li­ga rö­rel­sen bland barn och unga stan­nat upp ing­er be­kym­mer. För­äld­rar, skol­per­so­nal och häl­so­ve­ta­re föl­jer oro­a­de med en ut­veck­ling där en stor del av de unga rör på sig allt mindre me­dan kräm­por­na blir fler. Al­la vet att skärm­be­ro­en­det är en stor bov i dra­mat, men or­sa­ker­na är ock­så många and­ra. Är du en sko­le­lev som kän­ner dig en­sam, de­pri­me­rad, an­norlun­da, oför­stådd, el­ler i värs­ta fall allt det­ta i en en­da svart klump i mag­bott­nen; ja, då känns det in­te så hej­san att gå ut fast det är lov, sol och få­gelsång. Vi som träf­far många unga dag­li­gen och frå­gar dem vad de gjort un­der sport­lo­vet, hur of­ta får vi in­te sva­ret: ”Int nå­gå” el­ler ”Ja ha så­vi”.

■■Det känns gans­ka sorg­ligt lik­som skol­lo­ven över hu­vud ta­get har en rätt sorg­lig bak­si­da. När skol­ter­mi­ner­na rul­lar på vec­ka ut och vec­ka in med sitt tryg­ga fem plus två, då är jäm­ställd­he­ten re­la­tivt tryg­gad. Där luf­sar man si­da vid si­da från en lek­tion till föl­jan­de, oav­sett om pap­pa är väl­be­tald di­plo­min­gen­jör el­ler ar­bets­lös plåtsla­ga­re, oav­sett om hem­met är en kär­leks­full mö­tes­plats el­ler präglas av otrygg­het och ky­la. Men så kom­mer skol­lo­ven där ru­ti­ner­na bryts och var­da­gen stan­nar upp. ”Skönt”, sä­ger många unga ut­an att kanske egent­li­gen me­na det. De som in­te har det så bra där hem­ma och där­för trivs bäst i den jäm­li­ka var­da­gen bland si­na kom­pi­sar.

Trots den­na många gång­er led­sam­ma verk­lig­het be­hö­ver vi själv­klart ha skol­lov med möj­lig­het bå­de för ele­ver och per­so­nal att vi­la och sam­la nya kraf­ter. Dess­utom är det ju lo­ven som gör att det är ro­ligt att åter­vän­da till ge­men­ska­pen och var­da­gens tryg­ga ru­ti­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.