Al­la be­hö­ver so­va, men hur myc­ket är till­räck­ligt?

Man hör ibland ung­do­mar kla­ga över att de är tröt­ta och har svårt att so­va. Sam­ti­digt är de just i den ål­dern då de kanske all­ra mest skul­le be­hö­va so­va gott om nät­ter­na.

Östnyland - - Fredag - PiP­sa KaiKKo­nen

Skönt, av­kopp­lan­de och själv­klart. De är de förs­ta or­den som gym­na­si­ets and­ra­klas­sa­re Da­ni­e­la He­lan­ne, Belin­da Jo­ki­nen och Ben­ja­min Jäm­bäck bör­jar tän­ka på då de fun­de­rar på be­grep­pet sömn.

Sömn är ju, som de näm­ner, en själv­klar del av li­vet. Men hur länge be­hö­ver man egent­li­gen so­va när man är ung?

– Ef­tersom vi är unga så be­hö­ver vi ju nog so­va en hel del, men det är ju ock­så väl­digt in­di­vi­du­ellt. Nå­gon kla­rar sig med fy­ra tim­mar sömn per natt, en an­nan be­hö­ver åt­minsto­ne dub­belt så myc­ket för att må bra, sä­ger Jo­ki­nen.

– Det va­ri­e­rar från per­son till per­son, in­stäm­mer He­lan­ne. Åt­ta tim­mar är väl än­då det som re­kom­men­de­ras för oss, fort­sät­ter hon.

Men var­för är det då så vik­tigt att so­va?

Ung­do­mar­na an­ser att söm­nen spe­ci­ellt i de­ras ål­der spe­lar en stor roll för hur bra man or­kar med si­na stu­di­er.

– Får man in­te till­räck­ligt med sömn är det svårt att or­ka med skola och jobb. Till och med hob­by­er kan kän­nas job­bi­ga ifall man har so­vit då­ligt, på­pe­kar He­lan­ne.

– Stu­di­er­na tar på kraf­ter­na, så ifall man in­te so­ver or­dent­ligt kan det i läng­den le­da till ut­bränd­het, in­stäm­mer Jäm­bäck.

Re­dan en natt ut­an sömn sät­ter si­na spår, vil­ket de unga me­nar att and­ra ock­så snabbt läg­ger mär­ke till hos en.

– Har jag in­te so­vit gott så mär­ker nog män­ni­skor om­kring mig att jag är mer lät­tir­ri­te­rad än van­ligt, sä­ger Jo­ki­nen.

– Jag blir sur, lät­tir­ri­te­rad och oso­ci­al. Mot­sat­sen till vad jag är då jag so­vit gott, skrat­tar He­lan­ne.

Fle­ra or­sa­ker

De kon­sta­te­rar att det sä­kert finns fle­ra or­sa­ker till de här sömn­lö­sa nät­ter­na. Jäm­bäck näm­ner en av te­o­ri­er­na till var­för han tror att en del unga har svårt att so­va.

– Te­le­fo­nen är ga­ran­te­rat en av bo­var­na, det är svårt att släp­pa ta­get om den.

Ock­så stress och det att man helt en­kelt har för myc­ket för sig är and­ra sa­ker som de unga tror hål­ler en va­ken om nät­ter­na. Själ­va an­ser de sig än­då ha re­la­tivt lätt att som­na då de går och läg­ger sig.

– Jag som­nar lätt, ock­så i bus­sar. En gång som­na­de jag på vägen till Helsing­fors, och då mås­te buss­chauf­fö­ren väc­ka mig i Kam­pen, be­rät­tar He­lan­ne.

Men har de då någ­ra tips för så­da­na unga som käm­par med att som­na?

– Idrot­ta ald­rig på kväl­len fö­re lägg­dags, men mo­tio­ne­ra myc­ket på da­gen! Då är du lämp­ligt trött på kväl­len, tip­sar Jo­ki­nen.

– Att lä­sa kan ock­så fun­ge­ra, och det be­hö­ver ju in­te nöd­vän­digt­vis va­ra en bok ut­an till ex­em­pel trev­li­ga ny­he­ter, sä­ger Jäm­bäck.

Lug­nan­de mu­sik och an­nat av­kopp­lan­de re­kom­men­de­ras ock­så varmt från de­ras si­da.

– Avslapp­nings­öv­ning­ar bru­kar en del tyc­ka om. Kän­ner du att yo­ga gör dig av­slapp­nad så kör med det! tyc­ker He­lan­ne.

Foto: mostPhotos

Foto: PiP­sa KaiKKo­nen

SO­VER. Ben­ja­min Jäm­bäck, Belin­da Jo­ki­nen och Da­ni­e­la He­lan­ne tyc­ker det är skönt, av­kopp­lan­de och själv­klart att so­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.