Grönt ljus för kol­trans­por­ter

Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket be­vil­ja­de mil­jö­till­stånd i Val­kom hamn.

Östnyland - - Ön - Max Ny­berg max.ny­berg@ksf­me­dia.fi

Mil­jö­till­stån­det för ham­nen i Val­kom har för­änd­rats i Re­gi­on­för­valt­nings­ver­kets be­hand­ling. I det nya till­stån­det har man ute­slu­tit Su­o­men­lah­den Telak­ka så att till­stån­det gäl­ler ba­ra det öv­ri­ga om­rå­det. Var­vet har sitt eget mil­jö­till­stånd.

Sam­ti­digt god­kän­ner man att ham­nen för­va­rar och las­tar sten­kol (i prak­ti­ken antra­cit) och im­preg­ne­rat trä­flis som klas­sas som far­ligt av­fall.

Till­stån­det kom­mer med en rad vill­kor, där­ibland att sten­ko­let mås­te för­va­ras så att det in­te dam­mar, och det får fin­nas högst 50 000 ton på en gång i en hög som är högst sju me­ter hög. Man för­ut­sät­ter ock­så att ham­nen skö­ter regn- och smält­vat­ten på ett kor­rekt vis. Till­stån­det för­ut­sät­ter att man in­för vi­da­re åt­gär­der om dam­met vi­sar sig va­ra ett pro­blem.

Trä­fli­sen hand­lar i förs­ta hand om så kal­lat CCA-im­preg­ne­rat trä, i prak­ti­ken flis som in­ne­hål­ler ar­se­nik. Man får för­va­ra mot­sva­ran­de en far­tygs­last per gång. Fli­sen ska ock­så för­va­ras un­der pre­sen­ning el­ler tak och för­hind­ra att det ham­nar i ha­vet el­ler i regn­vat­ten­brun­nar­na.

Be­slu­tet vin­ner la­ga kraft när be­svärs­ti­den ut­gått.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.