Höj­da fukt­hal­ter i skol­cent­rum i Lo­vi­sa

Un­der­sök­ning­ar i Har­jurin­teen kou­lu vi­sar på för­höj­da fukt­hal­ter i mel­lan­bjälk­la­get, upp­ger Lo­vi­sa stad i ett press­med­de­lan­de.

Östnyland - - Ön - Max nY­BerG

Lo­vi­sa stad har lå­tit gö­ra un­der­sök­ning­ar i Har­jurin­teen kou­lu un­der sport­lo­vet på grund av pro­ble­men med in­om­hus­luf­ten. Man tit­ta­de spe­ci­ellt på en viss in­lär­ningscell (fy­ra in­til­lig­gan­de klass­rum) där man bland an­nat öpp­na­de in­ner­ta­kets kon­struk­tio­ner. Det vi­sa­de sig att fukt­hal­ten i mel­lan­bjälk­la­get i den un­der­sök­ta in­lär­ningscel­len är för­höjd. Mel­lan­bjälk­la­get, det vill sä­ga in­ner­ta­ket, be­står av be­tong­plat­tor.

Skol­bygg­na­den har haft pro­blem med in­om­hus­luf­ten, där en del av per­so­na­len och ele­ver­na upp­vi­sat sym­tom trots att skolan är ny­byggd och ny­re­no­ve­rad.

Lo­vi­sa stads lo­kal­ser­vice upp­fatt­ning är att fuk­ten kan här­stam­ma från ti­den då skolan byggdes, sä­ger lo­kal­chef Ant­ti Kin­nu­nen i press­med­de­lan­det.

– Vi har in­te hit­tat nå­gon an­nan för­kla­ring i un­der­sök­ning­ar­na så här långt, men sa­ken ut­reds.

Det förs­ta ste­get är att stänga och tor­ka den un­der­sök­ta in­lär­ningscel­len.

– Det här le­der till att al­la mel­lan­bjälk­lag i sko­lans ny­a­re del un­der­söks. De åt­gär­der som vi gör ger en upp­fatt­ning om hur lång­va­rig och om­fat­tan­de re­pa­ra­tion vi står in­för och huruda­na till­fäl­li­ga lös­ning­ar vi in­för, sä­ger Kin­nu­nen.

I den in­lär­ningscell som nu ska re­pa­re­ras ar­be­tar en spe­ci­allä­ra­re, skolku­ra­torn och tre skol­klas­ser. Enligt sko­lans rek­tor Lau­ra Ten­hu­nen in­för man spe­ci­a­lar­range­mang ome­del­bart. Skolan informerar mer in­gå­en­de om ar­range­mang­en via Wil­ma i bör­jan av näs­ta vec­ka. Al­la ele­ver åter­vän­der till skolan som van­ligt ef­ter sport­lo­vet.

För­hand­ling­ar­na fort­sät­ter mel­lan Lo­vi­sa stad och bygg­bo­la­get Skans­ka, som har byggt den ny­a­re de­len av Har­jurin­teen kou­lu.

lUFt. Un­der­sök­nig­nar pe­kar på för­höj­da fukt­hal­ter i Har­jurin­teen kou­lu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.