Färg­glatt gäng rör till det i ny barn­bok

Jengi si­is­tisti sot­kus­sa he­ter Jen­ni Tu­o­mi­nens och Juk­ka Pyl­väs pin­färs­ka barn­bok. Sto­ryn är medryc­kan­de och de läck­ra il­lust­ra­tio­ner­na loc­kar ock­så fa­mil­jens mins­ta att ha­ka på även­ty­ret.

Östnyland - - Ung - Petra LInd 020 756 9637, petra.lind@ksf­me­dia.fi För me­ra ny­he­ter om gäng­et i Jengi­laakso kan kol­la in bokens Fa­ce­book­si­da som hit­tas med sökor­det Jengi si­is­tisti sot­kus­sa.

– Det he­la bör­ja­de egent­li­gen i sam­band med ett pro­jekt som jag gjor­de för Ma­ri­mek­ko för någ­ra år se­dan. Det uppstod en del ex­tra ma­te­ri­al, sä­ger konst­nä­ren och il­lust­ra­tö­ren Jen­ni Tu­o­mi­nen. Man kan kal­la bil­der­na si­do­pro­duk­ter som ald­rig kom att an­vän­das för någon­ting.

För li­te mer än ett år se­dan rå­ka­de Tu­o­mi­nen träf­fa någ­ra re­pre­sen­tan­ter för för­la­get Eta­na Edi­tions, som spe­ci­a­li­se­rat sig på att ge ut färg­gla­da barn­böc­ker av god kva­li­tet, och det blev tal om att even­tu­ellt sam­ar­be­te kring en bok. Mö­tet re­sul­te­ra­de i ett till mö­te där Jen­ni Tu­o­mi­nen vi­sa­de si­na il­lust­ra­tio­ner och pro­jek­tet fick tum­men upp.

– Det är enormt ar­bets­krä­van­de att få till en barn­bok och jag pra­ta­de med min man och fö­reslog att vi skul­le gö­ra pro­jek­tet till­sam­mans, sä­ger hon och nic­kar åt Juk­ka Pyl­väs, gra­fi­ker och il­lust­ra­tör.

Vi träf­fas i Jen­ni Tu­o­mi­nens ar­bets­rum i Konst­fa­bri­ken och du­on be­rät­tar om hur Jengi si­is­tisti sot­kus­sa rik­tigt kom till. Il­lust­ra­tio­ner­na, det vill sä­ga en rad coo­la fi­gu­rer, fanns re­dan men må­let var att ska­pa en loc­kan­de sto­ry och en helt egen värld för djur­ka­rak­tä­rer­na att ex­i­ste­ra i.

Bild­ba­se­rad

– Vi bygg­de upp hel­he­ten kring bil­der­na och for­ma­de en be­rät­tel­se som vi tyc­ker är vik­tig, sä­ger de.

Jen­ni Tu­o­mi­nen och Juk­ka Pyl­väs har ock­så ti­di­ga­re ar­be­tat myc­ket till­sam­mans, och det föll sig na­tur­ligt att kas­ta runt idéer och så små­ning­om ska­pa en stom­me för fi­gu­rer­na i det fik­ti­va Jengi­laakso, gäng­da­len, där även­ty­ret ut­spe­lar sig.

– Karak­tä­rer­na var oe­mot­stånd­li­ga och det väl­digt ro­ligt att fun­de­ra ut vad som skul­le hän­da då de träf­fas, sä­ger Pyl­väs.

Sto­ryn är medryc­kan­de. Det bör­jar med att dags­lun­ken rub­bas då någon­ting går fel på kon­serv­fa­bri­ken och le­ve­ran­ser­na av fisk och ost når fel mot­ta­ga­re. Det är rätt lä­ge för nytänk, och all­ting slu­tar gott – med en sam­ling mät­ta och be­låt­na Jengi­laakso-bor som vå­gat sma­ka på någon­ting nytt.

Mat­tan­kar

– Ett av bokens te­man är att upp­munt­ra till tan­kar om vad vi stop­par i oss och var­i­från ma­ten egent­li­gen kom­mer, sä­ger Juk­ka Pyl­väs.

Il­lust­ra­tio­ner­na har krävt myc­ket ar­be­te i och med att de är bygg­da med col­la­ge­tek­nik. Till ex­em­pel morr­hår, pu­pil­ler, no­sar och små ost­hål är al­la se­pa­ra­ta bi­tar som har skan­nats in var för sig och se­dan fått bli fi­gu­rer, bil­der el­ler he­la upp­slag på dataskär­men. Det hand­lar om hand­ar­be­te i all­ra högs­ta grad.

– Det är myc­ket ar­be­te men de en­skil­da bi­tar­na gör att man får fram ex­cep­tio­nellt kla­ra fär­ger, för­kla­rar Jen­ni Tu­o­mi­nen. Re­sul­ta­tet blir en helt egen stil­hel­het.

Im­pul­siv hel­het

Jengi si­is­tisti sot­kus­sa är ock­så en färg­klick från bör­jan till slut: Räp­piHi­i­ris rö­da mös­sa ly­ser klart, knall­gu­la os­tar rul­las upp på las­tar­må­sar­nas gröna last­bil och Jat­si-Kis­sas oran­gea byx­or stic­ker ut i stads­bil­den.

– Bå­de be­rät­tel­sen och bild­värl­den är im­pul­siv, sä­ger Juk­ka Pyl­väs.

Det kan hän­da att Jen­ni Tu­o­mi­nens och Juk­ka Pyl­väs fan­tas­tiskt färg­gla­da gäng får upp­le­va fle­ra även­tyr i bok­form. Fi­gu­rer­na har po­ten­ti­al, även var för sig, och möj­ligt­vis blir det fler be­rät­tel­ser i en mil­jö som an­das barn­domsnostal­gi – med tråd­te­le­fo­ner och åt­ti­o­tals­band­spe­la­re.

Fö­re det gör barn­fa­mil­jer och and­ra bar­na­sin­na­de skäl i att ta sig en spän­nan­de tur till sex­ar­ma­de Kal­ma­ris kon­serv­fa­brik och med eg­na ögon se vil­ken rö­ra som ska­pas. Det har i var­je fle­ra lo­kal dag­hem hun­nit gö­ra: Jen­ni Tu­o­mi­nens och Juk­ka Pyl­väs har le­ve­re­rat någ­ra ex­em­plar av boken rätt till den till­tänk­ta publi­ken.

– Vi skic­ka­de ock­så med li­te un­der­lag för pys­sel och gjor­de pap­pers­kort med bokens fi­gu­rer för bar­nen att in­spi­re­ras av.

Ro­bin Halt­tu­nen Foto:

DU­ON BAKOM BOKEN. Äk­ta pa­ret Jen­ni Tu­o­mi­nen och Juk­ka Pyl­väs har sam­ar­be­tet även ti­di­ga­re in­om ra­men för oli­ka konst­när­li­ga pro­jekt. Nu är Borgå­bor­na ak­tu­el­la med barn­bo­ken Jengi si­is­tisti sot­kus­sa.

Halt­tu­nen Foto: Ro­bin

FÄRGSTARK. Bokens coo­la ka­rak­tä­rer hit­ta­des i Jen­ni Tu­o­mi­nens bild­skörd från ti­den som de­sig­ner för Ma­ri­mek­ko.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.