Sång­er och dik­ter på Ka­le­va­la­da­gen

Ka­le­va­la­da­gen och den fins­ka kul­tu­rens dag fi­ras i Lo­vi­sa med en fest i Har­jurin­teen kou­lu.

Östnyland - - Ung - ÖN

Fes­ten som bör­jar kloc­kan 18 ar­ran­ge­ras av för­e­ning­en Lo­vi­i­san Seudun Kar­ja­la-Seu­ra i sam­ar­be­te med Lo­vi­sa stads kul­tur­tjäns­ter.

Kul­tur­nämn­dens vice­ord­fö­ran­de Mar­jo Vu­ok­ko häl­sar fest­publi­ken väl­kom­men. Det öv­ri­ga pro­gram­met bju­der på be­kan­ta fins­ka sång­er och dik­ter fram­för­da av Mar­juk­ka Halt­tu­nen och Karin Pa­ci­us (bil­den). Fes­ten av­slu­tas med kaf­fe­ser­ve­ring.

Skå­de­spe­lar­na Mar­juk­ka Halt­tu­nen och Karin Pa­ci­us är ar­bets­kam­ra­ter från Fin­lands na­tio­nal­te­a­ter se­dan länge och har tur­ne­rat till­sam­mans med oli­ka pro­gram­upp­sätt­ning­ar. I Lo­vi­sa fram­för de Oi Su­o­mi – Ru­no­ja ja lau­lu­ja Su­o­mesta, lu­on­nos­ta, rakkau­des­ta.

Pro­gram­met be­står av dik­ter och sång­er om Fin­land, na­tu­ren och kär­le­ken av bland and­ra Alek­sis Ki­vi, Os­kar Me­ri­kan­to och Ei­no Le­i­no.

Karin Pa­ci­us, född 1956, är se­dan 1980 an­ställd vid na­tio­nal­te­a­tern och är snart ak­tu­ell med pjä­ser­na At­lan­tis och Ve­ge­ta­risti.

Mar­juk­ka Halt­tu­nen är upp­vux­en i en te­a­ter­fa­milj. Hon är dot­ter till skå­de­spe­lar­pa­ret Kaar­lo Halt­tu­nen och Hil­k­ka He­linä. Halt­tu­nen har ar­be­tat bå­de in­om te­a­ter och TV, bland an­nat i TV-se­ri­er­na Rin­tamä­k­e­lä­i­set och Ih­mei­den­te­kijät. Halt­tu­nen ar­be­ta­de vid Fin­lands na­tio­nal­te­a­ter från 1973 än­da till sin pen­sio­ne­ring 2009.

In­trä­det till fes­ten är fritt, en li­ten av­gift upp­bärs för pro­gram­bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.