Fars igen på Post­bac­ken

Skratt­musk­ler­na kom­mer i an­vänd­ning igen i som­mar på Post­bac­ken. Ock­så i år sätts en fars upp. Den här gång­en blir det Min mam­ma herr Albin.

Östnyland - - Evenemax - Jan­ni­ka Lin­dén

Min mam­ma herr Albin är en fransk fars från 70-ta­let, skri­ven av Je­an Po­i­ret.

Pjä­sen hand­lar om kär­lek på fle­ra plan: Re­na­to Bal­di dri­ver natt­klub­ben La Cage aux Fol­les där dragshow hör till pro­gram­met. Han säll­ska­par med Albin som är den sto­ra stjär­nan på klub­ben. Re­na­to har en vux­en son som ska gif­ta sig. Pro­ble­met är att fäst­möns för­äld­rar är myc­ket kon­ser­va­ti­va och kan tän­kas ha svårt att smäl­ta bå­de dragshow och sin dot­ters bli­van­de svär­fars ci­vil­stånd. När se­dan fäst­möns för­äld­rar kom­mer på be­sök får Albin spe­la mam­ma ut­klädd i kvin­noklä­der. Än mer pro­ble­ma­tiskt blir det när fäst­man­nens rik­ti­ga mam­ma dy­ker upp vid mid­da­gen.

I fjol spe­la­des far­sen Ho­tel­lig­ga­ren på Post­bac­ken. Väns­terprass­let och dub­bel­ty­dig­he­ter­na i far­sen blev till en skratt­fest som publi­ken stor­li­gen upp­skat­ta­de. Väns­terpras­sel lär det in­te bli i år, men skratt­ga­ran­ti tor­de man kun­na för­vän­ta sig.

Bland skå­de­spe­lar­na finns Kim Gustafs­son och Jer­mo Grund­ström. Grund­ström re­gis­se­rar ock­så pjä­sen.

För en vec­ka se­dan ord­na­des den förs­ta träf­fen för te­a­ter­gäng­et. Öv­ning­ar­na bör­jar i mars, och det be­hövs än­nu fle­ra skå­de­spe­la­re, för bå­de mind­re och stör­re rol­ler. SER­VICE­HU­SET ELSIE Mån­dag: kl. 9 häl­so­vår­da­rens öpp­na mot­tag­ning i El­si­es tref­fi-punkt. Arr. Sib­bo kom­mun, kl. 10 sitt­dans i dag­cen­tra­len. Arr. Elsie Vän­ner­na. kl. 9 häl­so­vår­da­rens öpp­na mot­tag­ning i El­si­es tref­fi­punkt. Arr. Sib­bo kom­mun.

kl. 10 må bra träff i ka­bi­net­tet. Arr. Ak­ti­va Sib­bo­se­ni­o­rer, kl. 13 spel och kaf­festu­ga i 3:e vå­ning­ens au­la. Arr. Ak­ti­va Sib­bo­se­ni­o­rer.

kl. 15.45 bin­go i ka­bi­net­tet. Arr. Elsie Vän­ner­na. kl. 9 se­ni­or­gym­nas­tik i ka­bi­net­tet. Arr. Sib­bo kom­mun.

Tis­dag:

Tors­dag:

Ons­dag:

Fre­dag:

Sön­dag:

Knack­korvs­sop­pa, kål­dol­mar, ana­naskvarg.

SER­VICE­HU­SET ES­PLA­NAD Mån­dag:

Skin­kost­sås, spe­nat­stuv­ning, svamp­sop­pa, bärkräm.

Fo­rell­fres­tel­se, rot­saks­fres­tel­se, visp­gröt, mous­se. Pann­biff, kål­rots­biff, spe­natsop­pa, jor­gubb­skräm. Snål­sop­pa, ma­let­kött­fres­tel­se, pann­ka­ka. Le­ver­lå­da, gra­ti­ne­rad blom­kål, väl­ling, mai­ze­nakräm.

Broi­ler­gry­ta, lins­gry­ta, ström­mings­lå­da, plom­mon­kvarg.

Ka­relsk stek, rot­sa­ker i ugn, gröt, äp­pel­gröt.

Fre­dag:

Lör­dag:

Sön­dag:

Ons­dag:

Tors­dag:

Tis­dag:

Bön och tro. Je­sus käm­pa­de mot mörk­rets mak­ter ge­nom att bo­ta sju­ka och för­lå­ta syn­da­re. Den­na kamp är för­e­nad med bön och tro. En guds­tjänst­grupp un­der led­ning av Gun­vor Flykt har för­be­rett guds­tjäns­ten och med­ver­kar på oli­ka sätt. Li­turg är Ma­ri­na Smeds, Ma­ria Lindberg pre­di­kar och Mi­kael He­le­nelund är kan­tor och or­ga­nist. Kol­lekt går till in­sam­ling­en Ge­men­samt an­svar. Vi sjung­er psal­mer­na 73, 920, 355, 227 och 816. Ef­ter hög­mäs­san ser­ve­ras kyrk­kaf­fe.

FOtO: ARKIV/PEtRA LInD

SkrattSuc­cé. I fjol sat­te Post­bac­keng­äng­et upp far­sen Ho­tel­lig­ga­ren, och fars blir det i år ock­så. Den här gång­en Min mam­ma he­ter Albin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.