Väd­jan: Låt fa­mil­jen stan­na

Ef­ter två år i Lo­vi­sa ho­tas en sju­barns­fa­milj av ut­vis­ning till Irak.

Östnyland - - Tisdag - Pe­ik Hen­ricH­son re­dak­tion@ost­ny­land.fi

För­äld­rar­na tog emot Mi­gris ut­vis­nings­be­slut i fre­dags, vil­ket led­de till en unik rädd­nings­ak­tion där många Lo­vi­sa­bor har en­ga­ge­rat sig. På ba­ra ett dygn sam­la­des över 2500 namn in i protest mot ut­vis­ning­en av fa­mil­jen.

Kri­ti­ken mot Mi­gris age­ran­de är stort, och fa­mil­jens stöd­per­son i Lo­vi­sa, Ti­mo Ra­i­vio häv­dar att be­slu­tet in­ne­hål­ler en rad fel­ak­tig­he­ter.

– De som gör asy­lin­ter­vju­er har in­te fått en re­le­vant ut­bild­ning för job­bet, och tol­kar­na kan va­ra bra men är li­ka of­ta us­la, sä­ger Ra­i­vio.

I drygt två år har flic­kor­na i fa­mil­jen Al­bu Mu­ha­med hun­nit ro­ta sig i Lo­vi­sa. Nu ho­tas fa­mil­jen att ut­vi­sas från Fin­land, sam­ti­digt som enormt många Lo­vi­sa­bor har en­ga­ge­rat sig i en rädd­nings­ak­tion. Miss­tron mot mi­gra­tions­ver­ket Mi­gri är stor.

In­om ba­ra ett dygn an­slöt sig över 2500 per­so­ner till den lo­ka­la Fa­ce­book­grup­pen Lo­vi­i­san tyttö­jen pa­lautuksel­le seis! som star­ta­des un­der vec­ko­slu­tet. Många be­fa­rar att fa­mil­jen ut­sätts för bru­ta­la över­grepp i hem­lan­det Irak bland an­nat som en följd av att fa­mil­je­fa­dern, som är am­bu­lans­chauf­för, ti­di­ga­re väg­rat smugg­la va­pen i sin am­bu­lans.

Den ira­kis­ka fa­mil­jen be­står av för­äld­rar­na, som av sä­ker­hets­skäl in­te vill bli in­ter­vju­a­de, och de sju dött­rar­na Za­h­raa, No­or, No­ha, Fa­ti­ma, Fin­land och de små tvil­ling­ar­na Ma­ry­am och Rim. Att den tred­je yngs­ta dottern he­ter Fin­land be­ror på att mam­man var höggra­vid när fa­mil­jen kom till Fin­land.

Mi­gris fel, in­te po­li­sens

Ti­mo Ra­i­vio hör till de mest ak­ti­va stöd­per­so­ner­na i Lo­vi­sa. Han har lå­tit flyk­ting­ar bo i en av si­na lä­gen­he­ter, och har hjälpt fle­ra fa­mil­jer när det gäl­ler bå­de prak­tis­ka frå­gor och myn­dig­hets­ä­ren­den.

När för­äld­rar­na i fa­mil­jen på fre­da­gen kal­la­des till po­li­sen i Kot­ka, var Ti­mo Ra­i­vio med som stöd­per­son. Po­li­sen in­for­me­ra­de då om mi­gra­tions­ver­kets be­slut att in­te be­vil­ja fa­mil­jen asyl, trots att fa­mil­jen be­rät­tat om fle­ra om­stän­dig­he­ter som upp­fyl­ler kri­te­ri­er­na för po­li­tisk för­föl­jel­se. Fa­dern har ex­em­pel­vis be­rät­tat om hur han bli­vit ut­satt för mord­för­sök på vägen hem från job­bet i Irak, hur fa­derns brors hem har at­tac­ke­rats, och den älds­ta dottern har be­rät­tat om hur hon har ut­satts för kid­napp­nings­för­sök.

– Jag hör­de po­li­sen lä­sa upp mi­gra­tions­ver­ket be­slut, och det mesta i be­slu­tet ba­se­ra­de sig på fel­ak­tig­he­ter, sä­ger Ra­i­vio. Men jag skyl­ler in­te på po­li­sen utan på Mi­gris be­slut som stri­der mot la­gen.

I Ut­län­nings­la­gens pa­ra­graf 87 finns de­tal­je­ra­de upp­gif­ter om på vil­ka grun­der en ut­län­ning kan

be­vil­jas asyl i Fin­land, till ex­em­pel är en att en asyl­sö­kan­de ”kän­ner väl­grun­dad fruk­tan för för­föl­jel­se” på grund av sitt ur­sprung, re­li­gi­on el­ler till­hö­rig­het till en viss sam­hälls­grupp, el­ler på grund av sin po­li­tis­ka upp­fatt­ning.

I många fall är det omöj­ligt bå­de för tjäns­te­män­nen på Mi­gri och för de asyl­sö­kan­de själ­va att fram­fö­ra obe­strid­li­ga be­vis för el­ler emot asyl, för myc­ket hand­lar om tolk­ning.

Us­la asyl­pro­ce­du­rer

I fal­let med fa­mil­jen Al­bu Mu­ha­med finns än­då myc­ket att in­vän­da även mot själ­va pro­ce­du­ren och be­sluts­gång­en.

– Det finns hu­vud­sak­li­gen tre punk­ter i själ­va pro­ce­du­ren som har fal­le­rat, det vill sä­ga in­ter­vju­tek­ni­ken, tolk­ning­en och rätts­hjäl­pen, sä­ger Ti­mo Ra­i­vio. De som gör asy­lin­ter­vju­er har in­te fått en re­le­vant ut­bild­ning för job­bet, tol­kar­na kan va­ra bra men är li­ka of­ta us­la, och de ju­ri­dis­ka by­rå­er­na som ska hjäl­pa asyl­sö­kan­de nö­jer sig of­ta att gö­ra ba­ra det mi­ni­mum som krävs för att de ska kun­na fak­tu­re­ra.

– För att kun­na stäl­la re­le­van­ta frå­gor bor­de de som in­ter­vju­ar ha en ut­bild­ning om det som in­ter­vju­er­na hand­lar om, sä­ger Ra­i­vio vi­da­re. Som det nu är sak­nar in­ter­vju­ar­na of­ta bå­de po­lis­ut­bild­ning, och psy­ko­lo­gisk och kul­tu­rell kom­pe­tens, och föl­jer där­för ba­ra ett in­ter­vju­pro­to­koll. Det le­der till att den re­le­van­ta in­for­ma­tio­nen kanske helt ute­läm­nas från de of­fi­ci­el­la hand­ling­ar­na. Se­na­re är det i prak­ti­ken omöj­ligt att kor­ri­ge­ra de upp­gif­ter­na.

Mi­gri miss­tror dot­terns be­rät­tel­se

I det tolv si­dor långa asyl­be­slu­tet står till ex­em­pel myc­ket om kid­napp­nings­för­sö­ket mot den älds­ta dottern, men i kort­het blir Mi­gris be­döm­ning än­då att be­rät­tel­sen in­te är till­räck­ligt tro­vär­dig. När det gäl­ler kid­napp­nings­för­sö­ket an­ser Mi­gri dess­utom att fa­mil­jen in­te be­rät­ta­de om hän­del­sen när den ur­sprung­li­ga in­ter­vjun gjor­des, me­dan fa­dern sä­ger att det är ett tolk­nings­fel.

– Frågan om kid­napp­nings­för­sö­ket mot den älds­ta dottern Za­h­raa kom tyd­ligt fram ge­nast i bör­jan, men Mi­gri har valt att ute­läm­na det från si­na hand­ling­ar, sä­ger Ti­mo Ra­i­vio.

Ra­i­vio har se­na­re skic­kat en vi­de­o­film till Mi­gri där den älds­ta dottern be­rät­tar om hän­del­sen.

Vi­da­re skri­ver Mi­gri i sitt be­slut rätt så myc­ket om sä­ker­hets­lä­get i Irak, och gör be­döm­ning­en att ”det all­män­na sä­ker­hets­lä­get för­bli­vit sta­bilt” i Irak. Ti­mo Ra­i­vio an­ser att det är miss­vi­san­de att ta­la om det all­män­na sä­ker­hets­lä­get i stäl­let för att be­dö­ma sä­ker­he­ten i ett so­ci­alt sam­man­hang.

– Sä­ker­he­ten va­ri­e­rar ju enormt be­ro­en­de på det kon­kre­ta so­ci­a­la sam­man­hang­et, till ex­em­pel för en shi­i­tisk am­bu­lans­chauf­för som in­för si­na tros­brö­der väg­rar smugg­la va­pen i sin bil.

Värs­ta upp­le­vel­sen i li­vet

När för­äld­rar­na på fre­da­gen be­sök­te po­lis­sta­tio­nen i Kot­ka för att få det ne­ga­ti­va asyl­be­ske­det,

stan­na­de bar­nen hem­ma i Lo­vi­sa till­sam­mans med stöd­per­so­nen De­sirée ”Des­sa” Kan­to­la, som i ett och ett halvt år hjälpt bar­nen med bland an­nat läx­läs­ning. Kan­to­la själv har en bak­grund som låg­sta­di­e­lä­ra­re i Pyt­tis. Hon var på plats när för­äld­rar­na kom hem från po­lis­sta­tio­nen, och be­rät­ta­de för bar­nen om det ne­ga­ti­va be­slu­tet.

– Att va­ra på plats när bar­nen fick beske­det är sä­kert den värs­ta jag upp­levt i mitt liv, sä­ger De­sirée Kan­to­la. Och då har jag än­då ti­di­ga­re fått ge­nom­le­va gans­ka myc­ket tra­gis­ka sa­ker.

Al­la Lo­vi­sa­bor som kän­ner bar­nen i fa­mil­jen ver­kar va­ra över­ens om att kid­napp­nings­för­sö­ket har läm­nat dju­pa spår i den älds­ta dottern. Hon kän­ner sig osä­ker och vill in­te rö­ra sig en­sam ute.

– I bör­jan var hon så rädd att hon till och med ha­de svårt att fö­ra ut so­por­na, sä­ger De­sirée Kan­to­la. Men jag har för­sökt för­kla­ra att så­da­na obe­hag­li­ga sa­ker in­te sker i Fin­land.

Fo­to: te­e­mu Silván

GLÄD­JEN FÖ­RE BESKE­DET. Fö­re Mi­gris asyl­be­sked kun­de syst­rar­na än­nu skrat­ta. Nu är sor­gen i fa­mil­jen stor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.