Nu får lands­byg­den en chans

Lina Bjer­ke tillå­ter oss att sän­ka blic­ken och vill va­ra väl­digt kon­kret då hon gäs­tar Club Stra­te­gi den 1 mars. Me­gat­ren­der i all ära, men det små­ska­li­ga får in­te glöm­mas bort, sä­ger den­na svens­ka fors­ka­re, som ta­lar för även lands­byg­den.

Östnyland - - Tisdag - To­ra MaTT­heiS­zen to­ra.matt­heis­zen@ksf­me­dia.fi

Me­dan de ti­di­ga­re fö­re­lä­sar­na på med­bor­gar­kväl­lar­na i Borgå fol­ka­ka­de­mi ställt rib­ban gans­ka högt och upp­ma­nat del­ta­gar­na att in­te fast­na i de­tal­jer, ger Lina Bjer­ke allt­så lov till mikro­tänk. Hon på­pe­kar ex­em­pel­vis att al­la or­ter in­te kan växa. Al­la plat­ser är än­då uni­ka på nå­got sätt och det ska man sat­sa på.

Bjer­ke är dok­tor i na­tio­na­le­ko­no­mi vid In­ter­na­tio­nel­la han­dels­hög­sko­lan i Jön­kö­ping. I Borgå kom­mer hon bland an­nat att ta­la om at­trak­ti­va plat­ser. Hon fors­kar kring hur kom­mu­ner lyc­kas va­ra at­trak­ti­va för bo­en­de och fö­re­ta­gan­de och vil­ken be­ty­del­se det har för kom­pe­tens­för­sörj­ning, in­no­va­tion, för­ny­el­se och till­växt.

Hon sä­ger att väl­digt många frå­gor har att gö­ra med lands­byg­den, som in­te får glöm­mas bort om he­la lan­det ska be­bos.

– Även om stä­der­na of­ta ställs i fo­kus i re­gi­o­na­le­ko­no­mi finns det myc­ket att job­ba med ut­an­för dem. Jag kom­mer att pra­ta en hel del om lands­bygd vid mitt Borgå­be­sök.

Ut­ma­ning­ar­na li­ka

Hon är över­ty­gad om att Sve­ri­ge och Fin­land käm­par med sam­ma ut­ma­ning­ar. Borgå job­bar ju för till­fäl­let med en stra­te­gi som ska sträc­ka sig fram till 2030 och hon hop­pas att man är re­a­lis­tisk.

– Så många då­li­ga stra­te­gi­er har skri­vits för att man räk­nat med att var­je li­ten plats ska växa. Men det är ju en orim­lig tan­ke. Det mås­te ock­så fin­nas en plan B.

Lina Bjer­ke har no­te­rat att po­li­ti­ker har be­tyd­ligt lät­ta­re att ta­la om mak­ro än mikro. Än­då har var­je ort någon­ting unikt.

– Det kan hand­la om gles­het, tyst­nad, na­tur­vär­den, ja vad som helst.

På frågan om det finns nå­gon kom­mun i Sve­ri­ge som lyc­kats med att ut­veck­la det uni­ka, sva­rar hon ge­nast Åre.

– Åre le­ver på sin tu­rism. I ett ske­de mins­ka­de be­folk­ning­en men så fattades mo­di­ga be­slut för att loc­ka tu­ris­ter året om. En­t­re­pre­nö­rer vå­ga­de sat­sa och nu ökar be­folk­ning­en.

Det hand­lar in­te läng­re om ba­ra ski­dåk­ning utan Åre är po­pu­lärt ock­så för si­na som­marak­ti­vi­te­ter.

Blog­gar fli­tigt

Bjer­ke blog­gar myc­ket om lands­byg­den. Hon an­ser det va­ra väl­digt vik­tigt att fak­tiskt skil­ja mel­lan de gle­sas­te lands­byg­der­na och de byg­der som lig­ger i nä­ra an­slut­ning till de stör­re stä­der­na. Att vå­ga sä­ga vil­ka som be­hö­ver hjälp och vil­ka som ”kla­rar sig själ­va”.

Hon på­pe­kar att det fö­re­kom­mer sto­ra skill­na­der mel­lan oli­ka lands­byg­der men även sto­ra lik­he­ter mel­lan stä­der och vis­sa lands­byg­der. Det är vik­tigt att ut­i­från olik­he­ter och lik­he­ter re­do­gö­ra för var till­väx­ten ska ske, vad som ska ska­pa till­växt och om må­let för till­växt bör va­ra det­sam­ma över­allt.

– Jag har eg­na er­fa­ren­he­ter av att frågan om lands­byg­der­nas för­ut­sätt­ning­ar of­ta är en ic­ke-frå­ga för and­ra po­li­tik­om­rå­den, skri­ver hon bland an­nat i en blogg­text.

Vid in­ter­vju­ö­gon­blic­ket har Lina Bjer­ke än­nu in­te hun­nit lä­sa på om Borgå och sä­ger att det mås­te hon gö­ra, ef­tersom det är frå­ga om en för hen­ne okänd stad.

Men då hon stäl­ler sig fram­för del­ta­gar­na i Club Stra­te­gi den 1 mars kloc­kan 18.30 vet hon me­ra om bå­de Borgå och he­la re­gi­o­nen.

Sista gång­en

Den in­vånar­kväll som ord­nas då är den sista i ra­den av tre och nu gäl­ler det ock­så för al­la dem som del­ta­git i works­hop­par­na om livsmil­jö, mång­kul­tur och fö­re­tag­sam­het att för­sö­ka kom­pri­me­ra allt det som dis­ku­te­rats och kom­ma fram till kon­kre­ta slut­sat­ser och för­slag om hur Borgå ska ut­veck­las fram till 2030.

Club Stra­te­gi är som be­kant en del av Borgås stra­te­gi­pro­cess och sta­den sam­ar­be­tar med tid­ning­en Öst­ny­land/KSF Me­dia och Borgå fol­ka­ka­de­mi. Även de som in­te va­rit med de två förs­ta kväl­lar­na, då fram­tids­fors­ka­ren Roo­pe Mok­ka och riks­dags­le­da­mo­ten Jo­a­kim Strand fö­re­läst, är väl­kom­na till ”Akan” den 1 mars, det är ba­ra att sti­ga på. Kaf­fe­ser­ve­ring­en bör­jan kloc­kan 18.

Sta­den har öpp­nat en egen webb­plats för he­la stra­te­gi­ar­be­tet på adres­sen www.bor­ga.fi/bor­ga2030. Un­der vå­rens lopp pub­li­ce­ras här allt ma­te­ri­al som an­kny­ter till stra­te­gin och ock­så in­for­ma­tion om dis­kus­sions­mö­ten och di­ver­se möj­lig­he­ter att del­ta i arbetet.

En­ligt pla­ner­na fat­tar full­mäk­ti­ge be­slut om den nya stra­te­gin fö­re se­mester­pe­ri­o­den.

SISTA CHAN­SEN. Tors­da­gen den 1 mars är det sista chan­sen att del­ta i Club Stra­te­gi. Då fö­re­lä­ser Lina Bjer­ke om bland an­nat at­trak­ti­va plat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.