Ing­et språk­bad i år heller

In­tres­set för att del­ta i språk­bad är så gott som obe­fint­ligt i Lo­vi­sa.

Östnyland - - Tisdag - Sti­na Jä­der­hOlm

Ett en­da Lo­vi­sa­barn ha­de an­mälts till språk­badsda­gis när ansökningstiden gick ut på fre­da­gen.

– Det blir allt­så ing­et språk­bad och det är led­samt, sä­ger dag­vårds­le­da­re Pä­i­vi Aho­la.

Det här är nu and­ra gång­en man har för­sökt bör­ja med språk­bad på svens­ka för fins­ka barn i Lo­vi­sa. Ock­så för ett år se­dan var in­tres­set allt­för li­tet. Mi­ni­mi­an­ta­let an­mäl­da barn för att man ska kun­na bil­da en språk­badsgrupp är tolv.

I Lo­vi­sa finns den per­so­nal som be­hövs för en språk­badsgrupp, en barn­träd­gårds­lä­ra­re och två dag­vår­da­re som al­la tre har ut­bil­dats i språk­badspe­da­go­gik.

Bå­de i Borgå och i Sib­bo finns fun­ge­ran­de språk­bad­s­en­he­ter med språk­bad från dag­hems­ål­dern till hög­sta­di­e­ni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.