Ef­ter fyr­tio år vid Krä­mar­tor­get

När fri­ti­den in­te läng­re är på kort fun­de­rar Ulf Back­man på att sam­la si­na min­nen i bok­form. In­te som me­mo­a­rer, men kanske som en nyc­kel­ro­man.

Östnyland - - Ledare - Sti­na Jä­der­Holm 020 7569626, sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi

Det blev en lång tid, fyr­tio år, i kommun­går­den vid Krä­mar­tor­get, först som kans­li­sek­re­te­ra­re, se­dan bo­stads­sek­re­te­ra­re vid Borgå lands­kom­mun och där­ef­ter som bo­stads­chef vid Borgå stad.

Egent­li­gen vil­le Ulf Back­man in­te alls läm­na sin plats i hän­del­ser­nas cent­rum men 2016 bar det än­då i väg till Kungspor­ten och till för­valt­nings­hu­set vid Tek­nik­bå­gen.

– Ett jobb som det här ska man ju skö­ta så att man är lätt till­gäng­lig för kun­der­na. De per­son­li­ga be­sö­ken mins­ka­de dras­tiskt ef­ter ut­lo­ka­li­se­ring­en. I stäl­let blev te­le­fon­sam­ta­len och mej­len många fler.

– Det är myc­ket som man kan för­kla­ra så myc­ket lät­ta­re öga mot öga. Och jag har ald­rig haft svårt att kom­ma över­ens med folk.

Från och med tors­dag kläm­tar än­då fri­he­tens kloc­ka. Ulf Back­man blir pen­sio­när och ska in­te mer över­va­ka att hy­res­gäs­ter­na i stats­be­lå­na­de hus, Ara­va­hus el­ler Ara-hus, i Borgå upp­fyl­ler al­la fast­slag­na kri­te­ri­er.

– Jag har haft för­må­nen att få föl­ja med ut­veck­ling­en i bran­schen en lång följd av år, då lag­stift­ning­en ock­så har änd­rat i många re­pri­ser. Änd­ring­ar­na har va­rit till det bätt­re, för det mesta.

Be­sluts­fat­ta­re

Ef­ter stu­dentex­a­men 1972 prö­va­de Back­man på en del oli­ka bran­scher, ock­så in­om det mer­kan­ti­la och vid det som då het­te ar­bets­krafts­by­rån. Men rätt så snart lan­da­de han i det kom­mu­na­la och på fri­ti­den ock­så i be­sluts­fat­tan­det.

Back­man var full­mäk­ti­ge­le­da­mot i Borgå lands­kom­mun 1983 till 1996, för SFP. Så kom kom­mun­fu­sio­nen och en pa­us som po­li­ti­ker i tolv år. 2008 ställ­de han upp i kom­mu­nal­va­let i Borgå och satt se­dan två pe­ri­o­der i stads­full­mäk­ti­ge, un­der en tid som grup­pord­fö­ran­de.

Många kom­mer ihåg full­mäk­ti­ge­mö­te­na i Borgå lands­kom­mu­nen som färg­gran­na till­ställ­ning­ar, med många per­son­lig­he­ter vars taltu­rer blom­ma­de ut i ta­lar­sto­len.

– Man har sagt att lands­kom­mu­nens mö­ten var som en show, men jag vill på­stå att le­da­mö­ter­na i lands­kom­mu­nen full­stän­digt be­härs­ka­de sub­stan­sen. När al­la kän­ner sitt äm­ne i grun­den kan man tillå­ta sig att ha li­tet ro­ligt i ta­lar­sto­len.

– I dag är det in­te li­ka bra med sak­kun­ska­pen, många är in­te till­räck­ligt in­sat­ta. Där­för blir mö­te­na mer färg­lö­sa.

Har följt sam­ve­tet

Ulf Back­man har ald­rig va­rit rädd för att sä­ga sin åsikt, in­te heller in­om po­li­ti­ken.

– Jag be­gri­per mig in­te på dem som sit­ter med i full­mäk­ti­ge men in­te sä­ger någon­ting alls i sa­len på fy­ra år. El­ler un­der två el­ler tre fy­ra­års­pe­ri­o­der.

Många för­kla­rar det med att de för fram sin åsikt på grupp­mö­te­na och där­för än­då på­ver­kar be­slu­ten. Det vill Back­man in­te hål­la med om.

– Det är i full­mäk­ti­gesa­len man ska vi­sa att man för­sö­ker på­ver­ka.

Det är in­te of­ta man in­om SFP har krävt grupp­di­sci­plin, men Back­man har ock­så då följt sitt eget sam­ve­te.

– En gång har jag rös­tat mot min åsikt. Det var un­der det all­ra förs­ta mö­tet un­der min förs­ta pe­ri­od som full­mäk­ti­ge­le­da­mot, jag minns in­te mer vad det hand­la­de om.

– Jag gick ef­teråt till min mor­mor, som var från Sa­vo­lax, och hon gav mig ett råd som jag har följt se­dan dess: Ta ba­ra så­da­na be­slut att du kan so­va lugnt om nät­ter­na.

Fu­sions­du­bi­er

Kom­mun­fu­sio­nen mel­lan Borgå stad och lands­kom­mun är ett äm­ne som Back­man gär­na åter­kom­mer till.

– Jag satt själv med i or­ga­ni­sa­tions­kom­mis­sio­nen och un­der det sista mö­tet an­mäl­de jag av­vi­kan­de åsikt när det gäll­de den eko­no­mis­ka bott­nen som man ha­de skis­sat fram. Den var ohåll­bar, man ha­de in­te bud­ge­te­rat en­ligt de verk­li­ga för­hål­lan­de­na, an­såg jag.

– Jag fick ju rätt. Det blev eko­no­mis­ka kri­ser och spar­krav som en följd av den allt­för op­ti­mis­tis­ka bud­ge­te­ring­en.

Det po­li­tis­ka en­ga­ge­mang­et har va­rit myc­ket gi­van­de, tyc­ker Back­man i dag.

– Det har gett mig en mas­sa kun­ska­per och ro­ligt har det ock­så va­rit.

För när­mas­te fy­ra­års­pe­ri­od sit­ter Back­man som ord­fö­ran­de för rädd­nings­nämn­den. Om det nu kom­mer att fin­nas kom­mu­na­la rädd­nings­nämn­der än­nu i fy­ra år.

– Det är möj­ligt att det nya land­ska­pet tar över rädd­nings­verk­sam­he­ten och då kom­mer de fy­ra rädd­nings­om­rå­de­na i Ny­land att slås ihop till ett en­da. Vil­ka be­sluts­fat­ta­re som ska le­da den hel­he­ten vet vi än­nu in­te.

Bok­pla­ner

Back­man har va­rit ak­tiv in­om många oli­ka om­rå­den. Hit hör bland an­nat för­tro­en­de­upp­drag för yr­kes­ut­bild­ning och för­sam­ling, men ock­så ett starkt fack­ligt en­ga­ge­mang. Han har ock­så lett Akil­les fri­id­rotts­sek­tion och BUF:s au­to­mo­bil­klubb.

Ock­så travspor­ten har en vän i Ulf Back­man.

– Det bör­ja­de med att jag på fri­lans­ba­sis skrev i Uu­si­maa om mo­torsport. Se­dan kom travspor­ten ock­så med i bil­den. Som mest blev det kring hund­ra ar­tik­lar per år.

Borgå­bla­dets lä­sa­re minns sä­kert ock­så ru­tan med Uf­fes stall­tips.

Skri­van­det har, even­tu­ellt, en plats i fram­tids­pla­ner­na.

– Jag fun­de­rar på att skri­va en bok el­ler ett par. Det finns gott om ma­te­ri­al så länge jag kom­mer ihåg.

– Det blir in­te me­mo­a­rer, men kanske en nyc­kel­ro­man. Ti­teln har jag klar, Fyr­tio år vid Krä­mar­tor­get. Jag kan väl sä­ga att det finns en del som vän­tar på den boken, and­ra vän­tar in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.