Mu­si­kal med hu­mor på Grand

I kväll drar det ihop sig till helaf­ton på Kul­tur­hu­set Grand till­sam­mans med Lina Sandvik, Six­ten Lundberg och Pe­ik Sten­berg.

Östnyland - - Ledare - Ön

Var­så­go­da he­ter den ny­skriv­na fö­re­ställ­ning­en där mu­sik i en bå­ge från 1930-ta­let till 1990-ta­let var­vas med be­rät­tel­ser. På sce­nen ses Six­ten Lundberg, som sla­git sig ihop med en an­nan hu­mor­ve­te­ran, Pe­ik Sten­berg från Sås & Kopp, samt Lina Sandvik, stu­de­ran­de vid Si­be­li­usA­ka­de­min, som bland an­nat spe­la­de i Foot­loo­se på Ra­se­borgs som­mar­te­a­ter i fjol.

– Pjä­sen har minst en låt från var­je de­cen­ni­um. He­la sho­wen bör­jar med frågan: Var mu­si­ken bätt­re förr, el­ler är den säm­re nu? Lina spe­lar fi­ol, gi­tarr och sjung­er. Mitt in­stru­ment är tri­ang­el, men jag pra­tar kanske li­te mer än de and­ra, sa­de Six­ten Lundberg då Öst­ny­land pra­ta­de med ho­nom in­för pjäspre­miä­ren i Gum­bo­strand för någ­ra vec­kor se­dan.

Bil­jet­ter­na till Var­så­go­da tis­da­gen den 27 feb­ru­a­ri kloc­kan 19 på Grand kos­tar 20 eu­ro och fås via Gran­dLuc­kan. Fö­re­ställ­ning­en räc­ker cir­ka två tim­mar in­klu­si­ve pa­us.

HU­MOR & MU­SIK. Six­ten Lundberg (fr.v.), Lina Sandvik och Pe­ik Sten­berg bju­der på be­rät­tel­ser och mu­sik från 30-ta­let till 90-ta­let i ny­skriv­na mu­si­ka­len Var­så­go­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.