Bis­ter ky­la an­sträng­er män­ni­skor och tek­nik

Det är in­te ba­ra män­ni­skor som mås­te klä sig varmt i den stränga ky­lan. När det kry­per un­der – 10 gra­der bör­jar smart­te­le­fo­ner­nas skärm krång­la och bat­te­ri­et ger upp.

Östnyland - - Ledare - SPT

Det har va­rit myc­ket upp­stån­del­se kring ky­lan som par­ke­rat över Fin­land un­der sport­lovs­vec­kor­na. Me­te­o­ro­lo­gis­ka in­sti­tu­tet har ut­fär­dat en köld­var­ning för de söd­ra och mel­lers­ta de­lar­na av lan­det i bör­jan av vec­kan.

Det finns naturligtvis ing­et då­ligt väder, ba­ra då­li­ga klä­der. Men när det gäl­ler te­le­fo­ner är frågan om det finns te­le­fo­ner som kla­rar av ky­lan. Egent­li­gen in­te, ver­kar sva­ret va­ra. De som är gjor­da för att tå­la vat­ten och stö­tar kan va­ra li­te bätt­re, en­ligt mo­bi­lo­pe­ra­tö­ren och te­le­fon­för­säl­ja­ren Eli­sa.

Kaup­pa­leh­ti har ta­lat med iTapsas vd Niklas Ko­po­nen, som nu vän­tar ett ökat in­tres­se för att by­ta bat­te­ri­et i te­le­fo­nen på grund av ky­lan. Hans er­fa­ren­het är att nya Ip­ho­ne­mo­del­ler in­te kla­rar ky­la bätt­re än de gam­la.

Ko­po­nen för­kla­rar att te­le­fo­ner­na stäng­er av sig själv för att skyd­da tek­ni­ken om det blir för kallt el­ler för varmt, om te­le­fo­nen plöts­ligt slock­nar be­hö­ver det in­te va­ra bat­te­ri­et.

Ifall man har va­rit ute och kom­mer in med en is­kall te­le­fon ska man vän­ta tills den bli­vit li­te var­ma­re in­nan man lad­dar, an­nars slits bat­te­ri­et i för­tid. För att hål­la te­le­fo­nen varm re­kom­men­de­rar Eli­sa att man har den när­ma­re krop­pen än nor­malt, men om man till ex­em­pel är ute och ski­dar och svet­tas, ska man ak­ta sig för att ha de så nä­ra krop­pen att den blir fuk­tig. Sång­kväll. Ge­men­samt an­svar kväll, lot­te­ri, allsång Ant­ti, Pir­jo och Jaa­na. Reis­si, Turk­kilav. 316, kl. 18. Kom och be. En tim­me bön. Me­to­dist­kyr­kan, Brunnsg. 31, kl. 18.30. Öp­pet hus – me­di­ta­tion och he­aling. Fri­vil­lig in­trä­des­av­gift. Lju­sets Hjär­ta, gårds­hu­set, Lun­dag. 7 C 26, Borgå, kl. 19. MHF sam­ling. Vi testar al­ko­hol­fria öl och vin sor­ter. Kaf­fe­ser­ve­ring och för­hand­ling­ar. Al­la väl­kom­na. Ar­ran­gör Mo­tor­fö­rar­nas Hel­nyk­ter­hets­för­e­ning i Öst­ra Ny­land. Café An­ka­ret, Ru­ne­bergsg. 24, kl. 18. Snabb hjälp mot smär­ta, oro och fo­bi­er ge­nom tan­ke­fält­trä­ning. An­ni­na Kyrklund be­rät­tar och ger de­mon­stra­tions­be­hand­ling. Fritt in­trä­de. Lju­sets Hjär­ta, Lun­da­ga­tan 7 C 26, kl. 18.30. Le­gen­der­nas Nostal­gi­af­ton. Hen­rik Åberg, nor­dens störs­ta El­vis-tol­ka­re, bju­der på nya och kän­da lå­tar. Philip Jär­ven­pää, 17 år, sjöng sig in i den fin­lands­svens­ka publi­ken när han tur­ne­ra­de med årets sto­ra jul­kon­sert 2017. Kul­tur­hu­set Grand, Biskopsg. 28, Borgå, kl. 19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.