17 svart­vi­ta klipp­bil­der på Gal­le­ria Col­mio

Na­tur­fo­to­gra­fen Kristi­an Frantz när än stän­dig fa­sci­na­tion för svart­vi­ta land­skap. Nu stäl­ler han ut en se­rie dra­ma­tis­ka klipp­bil­der på Gal­le­ria Col­mio i Borgå.

Östnyland - - Tisdag - Pet­ra LInd 020 756 9637, pet­ra.lind@ksf­me­dia.fi

Klip­pan he­ter Sib­bo­bon Kristi­an Frantz se­rie om sjut­ton bil­der som un­der de när­mas­te vec­kor­na vi­sas på Gal­le­ria Col­mio i Gam­la stan. Så är det ock­så klip­por, när­ma­re be­stäm klipp­stran­den på ön Kal­lo ut­an­för Björ­ne­borg, som han stu­de­rat ge­nom ka­me­ral­in­sen – un­der al­la års­ti­der, i va­ri­e­ran­de väder, på oli­ka ti­der av dyg­net och det över en pe­ri­od på fle­ra år.

– Vi har en li­ten stu­ga i HavsBjör­ne­borg, sä­ger Frantz som en för­kla­ring till var­för han fast­nat just för klipp­for­ma­tio­ner­na så långt ute på väst­kus­ten som man kan kom­ma längs med riks­väg 2 i Björ­ne­borg.

Det är ock­så klip­por­na i sam­spel med vatt­net som Kristi­an Frantz för­sö­ker fånga i si­na svart­vi­ta fo­to­gra­fi­er. Ibland bju­der han även in moln och him­mel in i den tys­ta di­a­lo­gen. Bil­der­na på de uråld­ri­ga klip­por­na kom­mer med ett visst mått av mystik; så är det ock­så någon­ting som man in­te kan se med blot­ta ögat som han för­sökt loc­ka fram.

– Jag har ex­pe­ri­men­te­ra med långa ex­po­ne­rings­ti­der, till och med ti­der på fle­ra mi­nu­ter, för att slä­ta ut vatt­net och loc­ka fram klip­por­nas for­mer och struk­tu­rer. Det ro­li­ga med det är att man in­te på för­hand vet vad man åstad­kom­mer utan den slut­gil­ti­ga bil­den föds av för­sök och miss­tag.

Ber­gigt per­spek­tiv

I fle­ra av de ut­ställ­da bil­der­na fam­nar ha­vet klip­por­na som en grå hin­na, me­dan man i vis­sa av fo­to­gra­fi­er­na kan se an an­ty­dan till rö­rel­se i vat­ten­y­tan – mju­ka böl­jor som sköl­jer in över mjuk­sli­pat ur­berg.

Trots att klipp­land­ska­pet fö­re­fal­ler

be­stän­digt och all­tid li­ka­dant, har Kristi­an Frantz med ka­me­rans hjälp lyc­kats loc­ka fram nya per­spek­tiv på ut­bukt­ning­ar, språng och skre­vor. Års­ti­der­nas spel har gett bil­der­na – för det mest tag­na i skym­ning­en – yt­ter­li­ga­re en di­men­sion.

– Klip­por­na ser för det mest rätt li­ka ut, men om vin­tern bil­das nya for­ma­tio­ner tack va­re isen och snön. Klip­por­na i sig är in­te sär­skilt höga, och of­ta jag sökt mig till havs­ran­den ne­dan­för för att hit­ta spän­nan­de vinklar.

Svart­vit syn

Det svart­vi­ta ut­tryc­ket är gi­vet för ho­nom: det är då som na­tu­rens al­la in­tres­san­ta aspek­ter trä­der fram med önsk­värd tyd­lig­het.

– Fär­ger är över­flö­di­ga så jag ids in­te brå­ka med dem. De ba­ra stör, sä­ger Kristi­an Frantz.

Ock­så då det in­te hand­lar om klip­por är det i förs­ta hand i na­tu­ren som Kristi­an Frantz hit­tar si­na fo­to­mo­tiv. För ett par år se­dan ställ­de han ut bil­der på en an­nan fa­vo­rit­plats, Moln­träsk i hem­kom­mu­nen Sib­bo, och just nu gör han of­ta ströv­tåg till Sib­bo stor­skog.

– Jag har ock­så gett mig på li­te stre­et-fo­to­gra­fe­ring, och det har till och med smu­git sig in män­ni­skor i mi­na se­nas­te bil­der.

Kristi­an Frantz har en spe­ci­a­lyr­kes­ex­a­men för fo­to­graf med in­rikt­ning på na­tur­fo­to­gra­fi och ori­gi­nal­bil­der­na i se­ri­en Klip­pan, gjor­da åren 2011–2017, var en del av hans slut­ar­be­te. Näm­nas kan att en av hans isi­ga klipp­bil­der nåd­de fi­nal­plats i na­tur­fo­to­täv­ling­en Årets na­tur­bild i Fin­land.

Fo­to: Kristi­an Frantz

ÅRS­TI­DER. Kristi­an Frantz har fo­to­gra­fe­rat klip­por­na på ön Kal­lo ut­an­för Björ­ne­borg un­der al­la ti­der på året och över en pe­ri­od på fle­ra år. Sjut­ton svart­vi­ta vy­er vi­sas nu på Gal­le­ri Col­mio i Borgå.

Fo­to: Kristi­an Frantz

PER­SPEK­TIV. – Klip­por­na är väl­digt fi­na. Jag har kru­pit om­kring med min ka­me­ra och för­sökt hit­ta in­tres­san­ta vinklar, sä­ger Kristi­an Frantz som med långa ex­po­ne­rings­ti­der loc­kat fram klip­por­nas uråld­ri­ga mystik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.