Ca­mil­la Hinds­berg och res­ten av per­so­na­len köp­te an­de­lar i Bloms­ter­hu­set.

Bis­ko­pen i Borgå stift Björn Vik­ström är ut­ma­na­re i det and­ra ske­det i va­let av ny är­ke­bis­kop. Han ser sig ha en re­a­lis­tisk chans att bli vald.

Östnyland - - Tisdag - TExt & fo­to Jan­ni­ka Lin­dén jan­ni­ka.lin­den@ksf­me­dia.fi

– Det är spän­nan­de, nu det är in­te läng­re så myc­ket an­nat att gö­ra än att vän­ta och se hur det går.

Det sä­ger Björn Vik­ström, bis­kop i Borgå stift, en dryg vec­ka in­nan and­ra om­gång­en i är­ke­bis­kopsva­let går av sta­peln. Ing­en av de fem kan­di­da­ter­na i den förs­ta valom­gång­en fick över hälf­ten av rös­ter­na och där­för blir det nu en and­ra om­gång. I den förs­ta om­gång­en fick Vik­ström 26 pro­cent av rös­ter­na och hans mot­kan­di­dat i and­ra om­gång­en Ta­pio Lu­o­ma, bis­kop i Es­bo stift, 38 pro­cent.

– Jag är jät­te­glad och stolt över att ha kom­mit till and­ra om­gång­en, sä­ger Björn Vik­ström.

Ef­ter att det blev klart att det blir en and­ra om­gång och att han är med har Vik­ström del­ta­git i val­pa­ne­ler, gett in­ter­vju­er, skri­vit in­sän­da­re och tex­ter.

– Kyrk­li­ga per­son­val in­ne­hål­ler en pa­ra­dox: Å ena si­dan skall man fram­stå som öd­mjuk, å and­ra si­dan vill man ge en så bra bild av sig själv som möj­ligt.

– Jag tyc­ker än­då in­te man be­hö­ver skäm­mas för att man vill va­ra med och på­ver­ka. Det vil­le jag re­dan när jag ställ­de upp i bis­kopsva­let i Borgå stift.

Skill­na­der

De två bis­ko­par­na som aspi­re­rar på att bli är­ke­bis­kop är bå­da män, un­ge­fär li­ka gam­la, bå­da te­o­lo­gie dok­to­rer och har lik­nan­de kyrk­lig er­fa­ren­het. Skill­na­den mel­lan Ta­pio Lu­o­ma och Björn Vik­ström lig­ger me­ra i hur de skul­le skö­ta är­ke­bis­kopsupp­dra­get.

– Ta­pio vill hål­la sig li­te ut­an­för och in­gri­pa när det be­hövs, sä­ger Vik­ström och jäm­för med en fot­bolls­do­ma­re som föl­jer med spe­let från si­dan för att blå­sa av om det ur­ar­tar.

– Jag vill va­ra med i arbetet och på­ver­ka he­la ti­den, fort­sät­ter han.

Björn Vik­ström är li­be­ral där Ta­pio Lu­o­ma är me­ra kon­ser­va­tiv i si­na åsik­ter, och den störs­ta frågan in­för den and­ra om­gång­en av är­ke­bis­kopsva­let är hur kyr­kan ska stäl­la sig till sam­kö­na­de äk­ten­skap. Ta­pio Lu­o­ma tyc­ker in­te att kyr­kan ska vi­ga sam­kö­na­de par men har sagt att han går in för det om kyr­ko­sty­rel­sen be­stäm­mer så.

– Jag job­bar ak­tivt för att vi ska få ett for­mu­lär för en sam­kö­nad vig­sel.

Det är en vik­tig frå­ga för Björn Vik­ström, men sam­ti­digt grä­mer det ho­nom att just den frågan upp­tar så myc­ket ener­gi och or­sa­kar så stor fru­stra­tion in­om kyr­kan i Fin­land.

– Det finns en trött­het och en fru­stra­tion i för­sam­ling­ar­na över att den här frågan bin­der så myc­ket ener­gi och re­sur­ser, sä­ger Vik­ström.

– Jag hop­pas att vi hit­tar en lös­ning där vi kan le­va till­sam­mans med två oli­ka prax­is så att vi kan ta itu med and­ra ut­ma­ning­ar som är vik­ti­ga för kyr­kan. Det är trå­kigt att frågan nö­ter på oss och gör att vi ri­ver och sli­ter i varand­ra, fort­sät­ter han.

En tids­frå­ga

Björn Vik­ström tror att det är en frå­ga om tid in­nan den evan­ge­lisklut­hers­ka kyr­kan i Fin­land föl­jer si­na nor­dis­ka sys­ter­kyr­kors ex­em­pel och vi­ger sam­kö­na­de par.

– Om vi har en är­ke­bis­kop som dri­ver frågan går det naturligtvis snab­ba­re, konstaterar han.

– Det har all­tid fun­nits oli­ka sy­ner att se på äk­ten­ska­pet och så kom­mer det an­tag­li­gen all­tid att va­ra. Jag tror att vi kan hit­ta en lös­ning som gör att vi kan han­te­ra det. Det gäl­ler trots allt in­te så många för­rätt­ning­ar per år, sä­ger Vik­ström.

Frågan om sam­kö­na­de äk­ten­skap kan bli en av­gö­ran­de vat­ten­de­la­re i va­let, men Björn Vik­ström tror in­te att det är det en­da som de röst­be­rät­ti­ga­de ser till.

– Man gör nog en hel­hets­be­döm­ning av kan­di­da­ter­na, sä­ger han.

Le­dar­kul­tur

Björn Vik­ström lyf­ter ock­så fram skill­na­der i hur han själv och Ta­pio Lu­o­ma ser sig själv som le­da­re.

– Jag vill va­ra när­va­ran­de och till­gäng­lig för al­la.

– Jag tyc­ker att jag som fin­lands­svensk har kun­nat fö­ra in en an­nan le­dar­kul­tur i kyr­kan. I den fins­ka kyr­kan är det me­ra hi­e­rar­kiskt. I Borgå stift är trösk­lar­na li­te läg­re och det är li­te hög­re i tak, sä­ger han.

Björn Vik­ström är den en­da svensk­språ­ki­ga kan­di­da­ten i är­ke­bis­kopsva­lets förs­ta om­gång.

– Jag är glad över att jag fick så många rös­ter från finsk­språ­ki­ga väl­ja­re.

Han ser sig som ut­ma­na­re i är­ke­bis­kopsva­let, men en ut­ma­na­re som har en re­a­lis­tisk chans att bli vald. Det be­ror på hur de tre övri­ga kan­di­da­ter­nas rös­ter för­de­las un­der den and­ra om­gång­en

Ta­pio Lu­o­ma fick 259 rös­ter i förs­ta om­gång­en mot Vik­ströms 179 rös­ter.

– Det är ett bra val hur det än går och det kom­mer att va­ra spän­nan­de att föl­ja med röst­ning­en. Blir jag vald är jag glad. Blir jag in­te vald är jag ock­så glad, då blir jag kvar i Borgå, sä­ger han.

Björn Vik­ström har va­rit bis­kop i Borgå stift se­dan 2009. Än­da från bör­jan sa­de han att han kom­mer att in­ne­ha pos­ten högst tio år.

– Det hål­ler jag fast vid. Om jag in­te blir vald till är­ke­bis­kop så fort­sät­ter jag här till hös­ten 2019 då jag sö­ker nya ut­ma­ning­ar. Jag har då gett vad jag har att ge och tror att det är bra med nya kraf­ter då.

Fo­to: Max Ny­berg

SPÄN­NAN­DE. Bis­kop Björn Vik­ström i Borgå stift är en av två kan­di­da­ter in­för and­ra om­gång­en i är­ke­bis­kopsva­let. På tors­dag står klart vem som ska le­da den evan­ge­lisk-lut­hers­ka kyr­kan i Fin­land ef­ter att är­ke­bis­kop Ka­ri Mä­ki­nen gått i pen­sion förs­ta ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.