Eko­no­min ser bra ut i re­gi­o­nen

Så­väl Sib­bo som Lo­vi­sa vi­sar över­skott i bok­slu­tet.

Östnyland - - Torsdag - Max Nyberg max.nyberg@ksf­me­dia.fi

Eko­no­miskt sett går det väl­digt bra i så­väl Sib­bo som Lo­vi­sa. Bäg­ge kom­mu­ner fö­re­vi­sa­de si­na bok­slut un­der vec­kan, och i bäg­ge kom­mu­ner kun­de man vi­sa ett över­skott – i Sib­bo på över 3 mil­jo­ner eu­ro och i Lo­vi­sa över 1 mil­jon eu­ro. I bäg­ge fal­len hand­lar det del­vis om stör­re skat­tein­täk­ter än vän­tat.

I Sib­bo ser man dess­utom en väl­digt stor be­folk­nings­till­växt, nå­got som syns i ett allt stör­re be­hov av att hin­na an­pas­sa sig till ett för­änd­ran­de lä­ge. Kom­mu­nen hör till de tio mest väx­an­de or­ter­na i lan­det.

Sam­ti­digt har man bör­jat job­ba för en tåg­för­bin­del­se mel­lan Ker­vo och Nick­by och kanske Borgå.

Det var en klart nöjd eko­no­mi­di­rek­tör Kir­si Ket­tu­nen och stads­sty­rel­se­ord­fö­ran­de Mia Heijns­bro­ekWirén som in­for­me­ra­de om Lo­vi­sa stads bok­slut på tis­da­gen, allt­så da­gen in­nan bok­slu­tet skul­le tas upp i sty­rel­sen.

– Vi är pro­ak­ti­va och in­for­me­rar re­dan nu. Det är än­då po­si­ti­va sa­ker vi kan in­for­me­ra om, sä­ger Heijns­bro­ek-Wirén.

Re­sul­ta­tet för Lo­vi­sa stad och Af­färs­ver­ket Lo­vi­sa Vat­ten upp­vi­sar ett över­skott på drygt en halv mil­jon eu­ro 2017 – i stäl­let för det bud­ge­te­ra­de un­der­skot­tet på 2,4 mil­jo­ner eu­ro.

Oli­ka or­sa­ker

Det go­da re­sul­ta­tet för­kla­ras av en rad eko­no­mis­ka fak­to­rer, men ock­så av att cen­tra­ler­na, som Heijns­bro­ek-Wirén ut­tryc­ker det, va­rit li­te väl för­sik­ti­ga i bud­ge­te­ring­en. Det är för­vis­so nå­got som hänt ock­så ti­di­ga­re år.

– Man bor­de kun­na bud­ge­te­ra nog­gran­na­re. I och för sig är det en po­si­tiv sak att det är åt det här hål­let. Men visst har vi tänkt på att det av­vi­ker stort, och man und­rar vad som ha­de hänt om det av­vi­kit åt and­ra hål­let, sä­ger Heijns­bro­ek-Wirén.

Bland de eko­no­mis­ka or­sa­ker­na näm­ner Kir­si Ket­tu­nen bland an­nat att kon­kur­rens­krafts­av­ta­let spa­ra­de in 2,3 mil­jo­ner eu­ro, att ut­gif­ter­na för spe­ci­a­li­se­ra­de sjuk­vår­den var en halv mil­jon eu­ro läg­re än tänkt, och att HNS sam­ti­digt be­ta­la­de till­ba­ka 800 000 eu­ro för sam­ma sak.

Dess­utom upp­gick stat­san­de­lar­na till 0,4 mil­jo­ner eu­ro mer än i bud­ge­ten. Ge­nom att bör­ja pro­du­ce­ra tjäns­ter­na in­om städ- och kost­ser­vice som egen verk­sam­het spa­ra­de sta­den mer än 0,3 mil­jo­ner eu­ro, och struk­tur­för­änd­ring­en sänk­te kost­na­der­na per­ma­nent.

– Sam­kom­mu­ner­na gjor­de ock­så go­da re­sul­tat. Sam­man­ta­get gick det bra för Lo­vi­sa, sä­ger Ket­tu­nen.

Lo­vi­sa stad har sta­digt lå­tit det ac­ku­mu­le­ra­de över­skot­tet växa, och sum­man lig­ger nu på drygt 17 mil­jo­ner eu­ro.

Skat­ter och in­vå­na­re

En när­ma­re titt på skat­ter­na vi­sar att Lo­vi­sa fick in om­kring 600 000 eu­ro mind­re än bud­ge­te­rat i form av in­komst­skatt. Där­e­mot fick man in 800 000 eu­ro mer i fas­tig­hets­skatt, sam­ti­digt som sam­funds­skat­ten bring­a­de in 1,2 mil­jo­ner mer än be­räk­nat – en sum­ma som dess­utom är 2 mil­jo­ner eu­ro stör­re än 2016.

– Sam­funds­skat­ten vi­sar att eko­no­min vän­der, och att det går allt bätt­re för fö­re­ta­gen, sä­ger Ket­tu­nen.

– Det är nå­got som vi hop­pas syns i sys­sel­sätt­nings­gra­den, tilläg­ger Heijns­bro­ek-Wirén.

Det aning­en iro­nis­ka är att man fick in 34 eu­ro mer i skatt per in­vå­na­re, sam­ti­digt som be­folk­nings­an­ta­let mins­kat med om­kring 200 per­so­ner på ett år.

In­ve­ste­ring­ar och ut­ma­ning­ar

Lo­vi­sa stads störs­ta pro­jekt för 2017 var ser­vice­hu­set i Grå­berg, som kos­ta­de cir­ka 5,8 mil­jo­ner eu­ro. Det störs­ta pro­jek­tet för vat­ten­af­färs­ver­ket var stom­lin­jen mel­lan Per­nå och Lo­vi­sa, vil­ken slu­ka­de 1,4 mil­jo­ner eu­ro år 2017.

Sta­dens lå­ne­stock väx­te med cir­ka 100 eu­ro och ut­gjor­de 2 365 eu­ro per in­vå­na­re. Ock­så ef­ter till­väx­ten är Lo­vi­sa stads lå­ne­stock mind­re än det na­tio­nel­la me­del­ta­let.

Ut­ma­ning­en för Lo­vi­sa stad un­der 2018 och 2019 kom­mer att va­ra den mas­si­va in­ve­ste­rings­pla­nen som fram­för allt be­står av tre skol­pro­jekt: den nu­va­ran­de svens­ka sko­lan i Fors­by byggs ut och blir ett två­språ­kigt skol­cent­rum, ett nytt svenskt hög­sta­di­um byggs i cent­rum och det svens­ka gym­na­si­et re­no­ve­ras. I eko­no­mipla­ner­na för det­ta och på­föl­jan­de år har re­ser­ve­rats 24 mil­jo­ner eu­ro för in­ve­ste­rings­ut­gif­ter.

Det sto­ra an­ta­let osäk­ra fak­to­rer som häng­er sam­man med land­skaps- och vårdre­for­men in­ne­bär ut­ma­ning­ar en­ligt Kir­si Ket­tu­nen.

– Det är nöd­vän­digt men ut­ma­nan­de att istånd­sät­ta de bygg­na­der i sta­den som li­der av pro­blem med in­neluf­ten, sär­skilt med tan­ke på verk­sam­he­ten. Det här har ound­vik­li­gen ne­ga­ti­va in­verk­ning­ar ock­så på eko­no­min.

In­ve­ste­rings­re­ser­ve­ring

Det go­da re­sul­ta­tet möj­lig­gjor­de en in­ve­ste­rings­re­ser­ve­ring.

– Års­bi­dra­get räck­te väl till för planen­li­ga av­skriv­ning­ar och möj­lig­gjor­de en in­ve­ste­rings­re­ser­ve­ring på 3,1 mil­jo­ner eu­ro för re­no­ve­ring­en av Lo­vi­sa Gym­na­si­um. Peng­ar­na för det kom­man­de pro­jek­tet kan allt­så re­ser­ve­ras re­dan nu, sä­ger Ket­tu­nen.

Re­sul­ta­tet för Lo­vi­sa stad och Af­färs­ver­ket Lo­vi­sa Vat­ten för rä­ken­skaps­pe­ri­o­den 2017 upp­vi­sar ett över­skott på drygt en halv mil­jon eu­ro.

Fo­to: MAx Nyberg

bOK­SLUT. Kir­si Ket­tu­nen och Mia Heijns­bro­ek-Wirén är bäg­ge nöj­da över sta­dens go­da re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.