Det går il­la för Borgå ef­ter re­for­mer­na

Borgås le­dan­de tjäns­te­män li­tar in­te på Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­ets ut­räk­ning­ar om Borgå­e­ko­no­min. Och om ge­nom­snitts­rän­tan sti­ger, vil­ket man kan räk­na med, blir det pro­blem med sta­dens sto­ra lå­ne­bör­da.

Östnyland - - On - StI­na Jä­deRHoLm sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi

Stads­di­rek­tör Juk­ka-Pek­ka Uju­la och fi­nans­di­rek­tör Rai­ja Va­ni­a­la pre­sen­te­ra­de på ons­da­gen si­na far­hå­gor för hur det går med Borgå­e­ko­no­min när vårdre­for­men och land­skaps­re­for­men gri­per in i al­las vår var­dag.

Uju­la kon­sta­te­ra­de att åsik­ter­na i Borgå i det sto­ra he­la mot­sva­rar åsik­ter­na i Helsing­fors där man ju är myc­ket kri­tisk till re­for­mer­na.

– Nu kan man in­te be­skyl­la oss för att vi ba­ra mot­sät­ter oss. Till god tjäns­te­man­na­sed hör att man mås­te ut­re­da hur nya be­stäm­mel­ser på­ver­kar den eg­na kom­mu­nen. Det är just det vi har gjort. Re­sul­ta­tet för­skräc­ker. – Re­ge­ring­en har på se­na­re tid häv­dat att det är för­verk­li­gan­det som av­gör hur väl re­for­mer­na lyc­kas, sä­ger Uju­la. Jag tror in­te att jag skul­le få ige­nom någ­ra re­for­mer här i Borgå med sam­ma mo­ti­ve­ring­ar till de för­tro­en­de­val­da.

Fel­räk­ning­ar

Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et har gjort sche­ma­tis­ka be­räk­ning­ar över kom­mu­ner­nas eko­no­mis­ka si­tu­a­tion och re­sul­tat­räk­ning en­ligt de upp­skat­ta­de siff­ror­na för 2019.

Uju­la och Va­ni­a­la för­fa­sar sig över mi­ni­ste­ri­ets siff­ror för Borgås del. De stäm­mer in­te över­ens med verk­lig­he­ten.

Ge­nom att bland an­nat räk­na med 9 mil­jo­ner eu­ro mer i kom­mu­nal­skatt och 5 mil­jo­ner mer i sam­funds­skatt än sta­den gjort har mi­ni­ste­ri­et åstad­kom­mit ett års­bi­drag på 42 mil­jo­ner eu­ro.

– Nå­got så­dant har vi ald­rig va­rit med om i Borgå, sä­ger Uju­la. Un­der ett myc­ket gott år kan vi räk­na med 26 mil­jo­ner. Om vi ha­de 42 mil­jo­ner i års­bi­drag skul­le vi in­te be­hö­va ta någ­ra fi­nan­sie­rings­lån.

– Har mi­ni­ste­ri­ets ut­räk­ning­ar gått li­ka fel för and­ra kom­mu­ners del? Nu bor­de det fin­nas tid att gå ige­nom åt­minsto­ne de 30 störs­ta kom­mu­ner­nas eko­no­mis­ka ut­sik­ter, i verk­lig­he­ten och en­ligt fi­nans­mi­ni­s­te­ri­ets mo­dell. Om det skil­jer li­ka myc­ket som för Borgå så för­står al­la vad det be­ty­der för re­for­mer­na.

Land­ska­pet tar

In­för 2020 får kom­mu­ner­na räk­na med att skat­tein­täk­ter­na mins­kar re­jält. Den en­da skat­ten som ock­så i fort­sätt­ning­en går helt och hål­let till kom­mu­nen är fas­tig­hets­skat­ten.

Sam­ti­digt har kom­mu­ner­na in­te läng­re an­svar för so­ci­al- och häl­so­vår­den och in­te hel­ler för rädd­nings­vä­sen­det.

– Det finns än­då många pro­blem och öpp­na frå­gor i an­slut­ning till över­gång­en till land­skaps­för­valt­ning, sä­ger Rai­ja Va­ni­a­la.

All lös egen­dom, som till ex­em­pel dy­ra tand­lä­kar­sto­lar, över­går till land­ska­pet ut­an er­sätt­ning, i Borgås fall till ett vär­de av un­ge­fär 3 mil­jo­ner eu­ro.

All egen­dom som pla­ce­rats i sam­kom­mu­ner och skul­der går sam­ma väg, ut­an er­sätt­ning. Borgås grund­ka­pi­tal ba­ra i HNS och i Ete­va upp­går till 14 mil­jo­ner eu­ro.

Det finns dess­utom många öpp­na frå­gor om hur stor del av kom­mu­nens stöd­tjäns­ter som egent­li­gen ska gå över till land­ska­pet.

Sto­ra lån

Borgå har lå­nat myc­ket un­der de se­nas­te åren och kom­mer att få lå­na både 2018 och 2019. Vad hän­der om rän­tor­na sti­ger, och hur myc­ket kan de sti­ga?

– Om ge­nom­snitts­rän­tan är 1 pro­cent är Borgås års­rän­tor 2,1 mil­jo­ner eu­ro, sä­ger Va­ni­a­la. Med en rän­ta på 3 pro­cent blir rän­te­kost­na­der­na 6,4 mil­jo­ner eu­ro och med 5 pro­cent blir kost­na­der­na 10,6 mil­jo­ner eu­ro.

10 mil­jo­ner eu­ro mot­sva­rar en höj­ning av skat­te­pro­cen­ten från 19,75 till 20,75 pro­cent.

Borgå lig­ger nu mel­lan hu­vud­stads­re­gi­o­nen, Helsing­fors med en skat­te­pro­cent på 18, och de små fat­ti­ga kom­mu­ner­na som Asko­la med 20,75 pro­cent.

– Skill­na­den till hu­vud­stads­re­gi­o­nen får in­te växa om vi ska kun­na be­va­ra vår drag­nings­kraft, sä­ger Uju­la.

Inga nya sko­lor

Uju­la har re­dan länge för­sökt brom­sa be­sluts­fat­tar­na när de be­slu­tar om nya skol­bygg­na­der. Nya sko­lor be­ty­der mer lån och hög­re rän­te­kost­na­der in­för de eko­no­miskt svå­ra åren.

En jäm­fö­rel­se vi­sar att var­je grund­sko­le­e­lev i Borgå i me­del­tal har 16,2 kvadrat­me­ter sko­ly­ta till sitt för­fo­gan­de. I Es­bo är siff­ran 12,8 och i Van­da 11,3 kvadrat­me­ter.

En ny ut­red­ning vi­sar att an­ta­let Borgå­e­le­ver i grund­sko­lor­na kom­mer att mins­ka från nu­va­ran­de 5 583 till 5 273 år 2030.

– Vi be­hö­ver in­te ha Fin­lands billigaste skol­kvadrat­me­ter, men vi ska in­te hel­ler ha de dy­ras­te, sä­ger Uju­la.

Kristoffer Åberg fo­to:

dYSt­ra ti­der. Rai­ja Va­ni­a­la ser en fram­tid full av frå­ge­tec­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.