Skärm­le­ta­re: Mik­ko Reit­ti ska gö­ra ori­en­te­ring än­nu me­ra känt

Ori­en­te­ring är en gren al­la kan lä­ra sig och som läm­par sig för både gam­mal och ung. Det är lätt att bör­ja med spor­ten och det är en bil­lig gren. Mik­ko Reit­ti som är ny verk­sam­hets­le­da­re för OK Tri­an ta­lar varmt för ori­en­te­ring.

Östnyland - - Torsdag - Jan­ni­Ka Lin­Dén 020 756 9627, jan­ni­ka.lin­den@ksf­me­dia.fi

Ju fler som får be­kan­ta sig med ori­en­te­ring desto fler ut­ö­va­re får gre­nen. Det är Mik­ko Reit­tis led­ord in­för sitt nya jobb som verk­sam­hets­le­da­re för ori­en­te­rings­klub­ben Tri­an. OK Tri­an grun­da­des 2014 som spe­ci­al­för­e­ning för ori­en­te­ring i Öst­ny­land och med­lems­för­e­ning­ar är Akil­les OK, IF Sib­bo-Var­gar­na och OK Ori­ent.

– Ori­en­te­ring pas­sar al­la – de som tyc­ker om att va­ra ute i na­tu­ren, de som vill täv­la och de som vill mo­tio­ne­ra i säll­skap. Det finns många oli­ka varianter av ori­en­te­ring och al­la kan hit­ta sin egen, sä­ger Reit­ti.

Den nya verk­sam­hets­le­da­ren har fullt upp. Klub­bens om­rå­de sträc­ker sig från Sib­bo i väst till Lo­vi­sa och Lapp­träsk i öst och en ut­ma­ning är att få ut in­for­ma­tion till de drygt 600 eg­na med­lem­mar­na.

– En an­nan är att gö­ra ori­en­te­ring känt så att fle­ra kom­mer med, sä­ger Reit­ti.

För den bi­ten har han pla­nen klar. För­e­ning­en ord­nar ori­en­te­rings­sko­lor, mo­tions­o­ri­en­te­ring och tek­nik­trä­ning­ar, och trös­keln är låg att kom­ma med. Reit­ti har ock­så kon­tak­tat sko­lor­na i re­gi­o­nen, och skolsam­ar­be­tet är en sak som ska ut­veck­las.

– Jag skul­le vil­ja att vi kan er­bju­da sko­lor­na ma­te­ri­al, fär­di­ga kart­bott­nar, som gör att det är möj­ligt att ta med ori­en­te­ring i un­der­vis­ning­en,

Mik­ko Reit­ti har va­rit ori­en­te­ra­re så länge han minns. Med 25 del­ta­gan­den i Juko­la bakom sig är han en ve­te­ran.

– Man blir än­då ald­rig fär­dig ori­en­te­ra­re, det finns all­tid sa­ker man kan bli bätt­re på – åt­minsto­ne kon­di­tio­nen.

Juko­la­kav­len är värl­dens störs­ta ori­en­te­rings­sta­fett. I år ar­ran­ge­ras den i Lah­tis och Hol­lo­la and­ra vec­kan i ju­ni.

– I sam­band med årets Juko­la­kav­le av­slö­jas ock­så om vi får ar­ran­ge­ra ori­en­te­rings­sta­fet­ten i Borgå 2022, av­slö­jar Reit­ti.

Det är ett stort åta­gan­de. Om­kring 50 000 per­so­ner be­räk­nas del­ta i eve­ne­mang­et och för att allt ska klaf­fa krävs mi­nu­ti­ös planering.

OK Tri­an får li­te öv­ning re­dan i år. I ju­ni ord­nar för­e­ning­en NÅID-da­gen i Sib­bo och i slu­tet av au­gusti är Tri­an värd för de fins­ka skol­mäs­ter­ska­pen i ori­en­te­ring.

– Där kom­mer vi att ha om­kring tu­sen del­ta­gan­de ele­ver. Mitt mål är att vi ska få med eg­na lag från sko­lor­na i Öst­ny­land, sä­ger Reit­ti och tip­sar sko­lor­na om att ta kon­takt.

– Vi hjäl­per gär­na till om nå­gon sko­la vill ha hjälp och stöd av oss.

Mik­ko Reit­ti är upp­vux­en i Mon­by i Asko­la men bor nu i Lam­mis och job­bar som lä­ra­re i en sko­la i Hau­ho. Just nu är han tjänst­le­dig, dels för att skö­ta upp­dra­get som verk­sam­hets­le­da­re. Han har drygt hund­ra kilo­me­ters ar­bets­väg till Öst­ny­land.

– När man pla­ne­rar job­bet rätt fun­ge­rar det så att jag är här någ­ra da­gar i ta­get. En stor del av job­bet är skriv­bords­jobb och det kan jag gö­ra hem­i­från, sä­ger han.

Ori­en­te­rings­sko­lan bör­jar 9 april i Borgå och 10 april i Sib­bo. En ori­en­te­rings­sko­la för för­äld­rar ord­nas ock­så i Sib­bo i maj. Me­ra in­for­ma­tion om dem och om Tri­ans verk­sam­het finns på www.ok­tri­an.fi.

Fo­to: KristoFFer Åberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.