Johanna Back­man hör till de nöj­da sor­te­rar­na i Rosk’n Rolls nya för­sök med fler­facksin­sam­ling.

SoPSor­te­ring, roSk’n roll, ÖSt­ny­land Om in­sam­lings­kär­len finns på den eg­na går­den blir sop­sor­te­ring­en myc­ket lät­ta­re och ef­fek­ti­va­re.

Östnyland - - Torsdag - text Sti­na Jä­derholm sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi Fo­to kriStoFFer åberG kristoffer.aberg@ksf­me­dia.fi

– Det som över­ras­ka­de mest är hur myc­ket plast­so­por vårt hus­håll egent­li­gen pro­du­ce­rar.

Johanna Back­mans fa­milj, i Er­nestas i Borgå, hör till de två­hund­ra hus­håll som del­tar i av­falls­bo­la­get Rosk’n Rolls ny­as­te ex­pe­ri­ment med fler­facksin­sam­ling av hus­hålls­av­fall. Ex­pe­ri­men­tet in­led­des i ju­ni i fjol och pla­ne­ra­des på­gå i ett år.

De här hus­hål­len har många fack i si­na av­fall­s­kärl, för blandav­fall, bio­av­fall, pap­per, plast, kar­tong, glas, me­tall, lump, bat­te­ri­er och elekt­ro­nik.

Från ti­di­ga­re, från 2013, finns det i Öst­ny­land cir­ka 450 hus­håll som har av­fall­s­kärl med fy­ra fack, för blandav­fall, kar­tong, glas och me­tall.

Back­man gick med i det nya ex­pe­ri­men­tet för att hon gis­sa­de att det skul­le ge en stör­re mo­ti­va­tion att sor­te­ra de eg­na so­por­na.

– Jag har länge va­rit gans­ka in­tres­se­rad av sor­te­ring, men se­dan har det känts be­svär­ligt att få allt att fun­ge­ra smi­digt. Mest är det väl lätt­jan som har satt krok­ben för mitt sor­te­ran­de.

– Men det är klart att vi ock­så fö­re ex­pe­ri­men­tet sor­te­ra­de tid­nings­pap­per och för­de tom­gla­sen till bu­ti­ken.

In­tres­set väx­te när av­fall­s­kär­len finns på den eg­na går­den.

– De störs­ta vo­ly­mer­na blir det av kar­tong, plast, blandav­fall och tid­nings­pap­per, sä­ger Back­man. Gam­la av­skölj­da fil­bur­kar vill jag in­te spa­ra in­om­hus så länge, därför är det skönt att kun­na fö­ra ut plas­tav­fal­let rätt så of­ta.

– Först tänk­te jag att det skul­le bli be­svär­ligt att sor­te­ra i så många oli­ka de­lar när vi har ett gam­malt kök där det ba­ra finns plats för två sop­kärl. Men sor­te­ring krä­ver in­te så myc­ket ext­ra ut­rym­me, vi­sa­de det sig. Man mås­te tän­ka på ett li­tet an­nat sätt än man gjort ti­di­ga­re och så är det ba­ra att bör­ja.

Bar­nen är in­tres­se­ra­de

Johanna Back­man tän­ker li­tet an­norlun­da i dag ock­så när hon hand­lar mat till fa­mil­jen.

– När jag kö­per frukt och grön­sa­ker tar jag gär­na dem i en bi­o­på­se. Den kan jag se­dan an­vän­da för bi­o­so­por­na. Vi som är med i för­sö­ket har fått papp­å­sar för det or­ga­nis­ka av­fal­let, men de fun­ge­rar in­te all­tid så bra, bott­nen vill spric­ka när in­ne­hål­let är för vått.

– Fil är det en­da jag nu­me­ra kö­per i por­tions­för­pack­ning­ar. Yog­hurt kö- per jag all­tid i kar­tong. Jag vill und­vi­ka onö­digt plast.

Än­då blir det lätt myc­ket plas­tav­fall.

– Det är väl den här mo­der­na bråt­tom-bråt­tom-livssti­len, sä­ger Back­man. Allt ska gå så lätt och snabbt och då pac­kas allt i plast.

Fa­mil­jen Back­man vill fort­sät­ta sor­te­ra si­na sopor, ock­så ef­ter det att ex­pe­ri­men­tet är av­slu­tat.

– Jag är glad att bar­nen är så in­tres­se­ra­de. Spe­ci­ellt sex­å­ring­en frå­gar all­tid att var ska jag sät­ta det här. Jag tror vårt sor­te­ran­de har en po­si­tiv in­ver­kan på kom­man­de ge­ne­ra­tion.

– När ex­pe­ri­men­tet var nytt pra­ta­de vi myc­ket här hem­ma om pro­ble­men med plast i ha­vet. Det är nå­got som har bli­vit kvar i min­net, all­de­les tyd­ligt.

Allt­för många fack

Ock­så Kim Sjö­dahl i Eriksnäs i Sib­bo har märkt att sopsor­te­ring snabbt blir en na­tur­lig del av bar­nens liv.

– Vi vux­na har fått käm­pa li­tet för att få allt att gå i rätt fack, men för bar­nen är det na­tur­ligt.

– När vi be­sök­te far­far blev de myc­ket för­vå­na­de när han ba­ra ha­de ett en­da sop­kärl för al­la slag av sopor.

Sjö­dahl del­tog först i ex­pe­ri­men­tet med fy­ra in­sam­lings­fack i av­fall­s­kär­let.

– Jag har all­tid tyckt att sor­te­ring är in­tres­sant. Från Åland har jag ock­så er­fa­ren­het av sopsor­te­ring.

Un­der ex­pe­ri­men­tets gång har del­ta­gar­na dis­ku­te­rat stor­le­ken på de oli­ka fac­ken.

– Blandav­falls­fac­ket har ibland känts allt­för li­tet för oss, sä­ger Sjö­dahl. Det är väl del­vis därför att allt an­nat kan fö­ras till en åter­vin­nings­sta­tion om mäng­der­na blir för sto­ra. Det finns back­up om man till ex­em­pel har fått allt­för myc­ket kar­tongav­fall un­der en tid.

– Blandav­fal­let kan man där­e­mot in­te fö­ra nå­gon­stans, det finns ing­en back­up.

En del av fac­ken är onö­di­ga tyc­ker Sjö­dahl.

– Bat­te­ri­er­na tar så li­ten plats att dem kan man lätt sam­la på sig och ta med till en åter­vin­nings­sta­tion när man har vägar­na för­bi. Fac­ket för gam­la klä­der och lump an­vän­der vi myc­ket säl­lan. I me­tall­fac­ket blir det någ­ra burk­lock nu och då, det skul­le vi ock­så kla­ra oss ut­an.

Pri­set är in­te ut­slags­gi­van­de

Chris­tel To­i­vo är myc­ket nöjd med att hen­nes fa­milj gick med i ex­pe­ri­men­tet för snart ett år se­dan.

– Jag tyc­ker att det här är en möj­lig­het som al­la bor­de nap­pa på, obe­ro­en­de var man bor, och jag hop­pas verk­li­gen att vi kan fort­sät­ta ock­så ef­ter det att ex­pe­ri­ment­ti­den är över.

– Det ta­las så myc­ket om plast i na­tu­ren och ned­skräp­ning av al­la slag. Med ett fler­fack­s­kärl är det lätt att själv ta hand om si­na sopor och se till att plas­tav­fal­let åter­vinns.

To­i­vos er­fa­ren­het är att det blir en mas­sa plas­tav­fall från ett hus­håll med tre vux­na.

– Vi får två, ibland tre, på­sar med plas­tav­fall per vec­ka me­dan det van­li­ga blandav­fal­let of­ta ryms i en en­da på­se.

För Chris­tel To­i­vo är åter­vin­ning och sopsor­te­ring ing­en ny grej.

– Jag bor i eg­na­hem på Vil­la­ga­tan i Borgå och har så länge jag minns sor­te­rat glas, tid­ning­ar, papp och plast. Plas­ten för­de vi till ett in­sam­lings­kärl som fanns bakom S-Mar­ket i Vår­ber­ga. Så en vac­ker dag för­svann kär­let och vi mås­te läg­ga plas­ten till­sam­mans med blandav­fal­let, det kän­des in­te bra.

Det är dy­ra­re att del­ta i fler­facks­ex­pe­ri­men­tet än att ba­ra lå­ta töm-

ma blandav­fall­s­kär­let med jäm­na mel­lan­rum.

– Men det känns vik­tigt, därför är jag gär­na med, trots pri­set, sä­ger To­i­vo.

To­i­vo kon­sta­te­rar att plas­tav­fall och bio­av­fall ger de störs­ta vo­ly­mer­na. Kär­let för kar­tong fylls ock­så, lik­som pap­pers­kär­let.

– Men kär­let för lump har jag an­vänt en en­da gång un­der de här må­na­der­na.

Go­da re­sul­tat

Ser­vice­chef Tui­ja Klaus vid Rosk’n Roll är nöjd med den feed­back hon får från an­vän­dar­na. Ett an­nat gläd­jeäm­ne är re­sul­ta­ten av själ­va in­sam­ling­en.

En förs­ta mät­ning vi­sa­de att ex­pe­ri­ment­fa­mil­jer­na har lyc­kats sor­te­ra he­la 80 pro­cent av de to­ta­la av­falls­mäng­der­na. Ba­ra en fem­te­del har gått i blandav­falls­fac­ket.

Skill­na­den är stor jäm­fört med den nor­ma­la av­falls­pro­du­cen­ten som sor­te­rar ba­ra fyr­tio pro­cent av si­na sopor me­dan störs­ta de­len, 60 pro­cent, slängs bland blandav­fal­let.

– Vi ska gö­ra nya upp­följ­ning­ar, men det finns ing­et som ty­der på av­vi­kel­ser från de ti­di­ga­re go­da siff­ror­na, sä­ger Klaus.

– En or­sak är för­stås att de som gått med i vårt ex­pe­ri­ment är fri­vil­li­ga och mo­ti­ve­ra­de att sor­te­ra si­na sopor. Re­sul­ta­tet blir sä­kert in­te det­sam­ma om sor­te­ran­det blev ob­li­ga­to­riskt för al­la.

Plast­sor­te­ring har va­rit gans­ka nytt för de fles­ta.

– Trots det har vi fått fi­na re­sul­tat av plastin­sam­ling­en, sä­ger Klaus. Den störs­ta de­len är ren, det vill sä­ga rätt sor­te­rad.

För­frå­gan

Nu vid­tar snart föl­jan­de del av ex­pe­ri­men­tet. En för­frå­gan har gått ut till al­la fler­fack­skun­der, i Öst­ny­land till 650 hus­håll.

Här pre­sen­te­ras oli­ka mo­del­ler för en fram­ti­da fler­facksin­sam­ling, med oli­ka sor­te­rings­al­ter­na­tiv, oli­ka töm­nings­in­ter­vall och pris­upp­gif­ter på al­la varianter.

– När vi vet vad vå­ra kun­der vill ska vi väl­ja ett av al­ter­na­ti­ven, och där­ef­ter er­bju­da det här al­ter­na­ti­vet ock­så till and­ra kun­der på om­rå­det, sä­ger Klaus.

– Det kan bli ba­ra en en­da mo­dell el­ler så kärl som kan kom­bi­ne­ras med oli­ka fack. Frå­gan är ju ock­så vad kun­der­na är be­red­da att be­ta­la.

Klaus tror att den nya mo­del­len tas i an­vänd­ning steg­vis från i höst till vå­ren 2019.

De kun­der som nu är med i ex­pe­ri­men­ten bor på rätt så tätt­be­bygg­da om­rå­den.

– Vi kom­mer ald­rig att kun­na er­bju­da fler­fack­s­kärl till al­la vå­ra kun­der, i Öst­ny­land är de mel­lan 21 000 och 22 000, sä­ger Klaus. Den spe­ci­al­bil vi an­vän­der för fler­fack väger 25 ton, me­dan en nor­mal sop­bil väger 18 ton.

– Al­la vägar hål­ler helt en­kelt in­te för spe­ci­al­bi­len.

Klaus skul­le gär­na se att fler­fack­san­vän­dar­na blir fler.

– Vi räk­nar med un­ge­fär tu­sen kun­der per bil. Den nu­va­ran­de kör ock­så i Väst­ny­land. Gär­na vill vi ha en bil till, men det be­ror på in­tres­set hos kun­der­na.

När ex­pe­ri­men­tet var nytt pra­ta­de vi myc­ket här hem­ma om pro­ble­men med plast i ha­vet.

Johanna Back­man

Del­tar i sop­ex­pe­ri­men­tet

EN AV TVÅ. Rosk’n Rolls fler­fackstjänst in­ne­bär att två­hund­ra hus­håll har två sop­kärl på går­den. I det här kär­let läg­ger man bio­av­fall, kar­tong, lump och re­tur­pap­per.

EN TUR TILL SOPKÄRLEN. Sor­te­ring­en går lätt när man väl kom­mit i gång, tyc­ker Johanna Back­man, här med hun­den Åke.

METALLSOPOR. Johanna Back­man har sor­te­rat burk­lock, kon­serv­bur­kar och and­ra me­tall­de­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.