Hund­ra­tals bi­lar in­till ny ser­vice i Ens­bac­ka

Är pro­jek­tet eko­no­miskt vet­tigt går Borgå in för en pen­del­par­ke­ring i två, tre vå­ning­ar för hund­ra­tals bi­lar i Ens­bac­ka. Kon­cep­tet om­fat­tar ock­så ser­vice, kanske även en mat­bu­tik.

Östnyland - - Torsdag - To­Ra MaTT­heiS­zen to­ra.matt­heis­zen@ksf­me­dia.fi

– Vi un­der­sö­ker lön­sam­he­ten un­der vå­rens lopp, sä­ger stads­pla­ne­rings­chef Ee­ro Löytö­nen.

Det är me­ning­en att det nu­va­ran­de par­ke­rings­om­rå­det i Ens­bac­ka byggs ut re­jält mot Kungspor­ten, än­da fram till Horn­hat­tula­kors­ning­en.

Par­ke­ring­en får åt­minsto­ne två vå­ning­ar, even­tu­ellt tre. Den kom­bi­ne­ras med oli­ka slags ser­vice­funk­tio­ner. En­ligt Löytö­nen är till och med en li­ten mat­bu­tik möj­lig.

Men mar­ken på om­rå­det är ex­tremt då­lig och därför mås­te man all­ra först re­da ut prislap­pen för kon­cep­tet.

– Vi­sar det sig att lön­sam­het finns, bör­jar vi sö­ka sam­ar­bets­part­ner och så ser vi vil­ken sta­dens an­del är.

Det är me­ning­en att Borgå för­verk­li­gar sats­ning­en till­sam­mans med pri­va­ta ak­tö­rer. Ee­ro Löytö­nen på­pe­kar ock­så att dis­kus­sio­ner med Nä­rings-, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len är nöd­vän­di­ga ef­tersom in­far­ten till Borgå är sta­tens.

Öns­ke­mål

Sta­den in­för­de i slu­tet av 2017 en ny app, Team Borgå, i an­slut­ning till sitt stra­te­gi­pro­jekt. Den förs­ta enkä­ten gäll­de ut­veck­ling­en av sta­dens om­rå­den för pen­del­par­ke­ring.

Bi­trä­dan­de stads­di­rek­tör Fre­drick von Schoultz för­kla­rar att man med hjälp av Team Borgå vil­le ut­re­da in­vå­nar­nas åsik­ter om de ak­tu­el­la par­ke­rings­om­rå­de­na, som un­der­lät­tar folks re­sor till hu­vud­stads­re­gi­o­nen med hjälp av kol­lek­tiv­tra­fik.

Un­ge­fär hälf­ten av de sva­ran­de är redo att an­vän­da mer kol­lek­tiv­tra­fik om det blir lät­ta­re att an­vän­da pen­del­par­ke­ring och om det finns fler le­di­ga par­ke­rings­plat­ser. Man ef­ter­lys­tes bland an­nat täck­ta par­ke­rings­plat­ser kom­bi­ne­ra­de med ser­vice.

Ens­bac­ka är i dag den po­pu­lä­ras­te av al­la par­ke­ring­ar av det här slaget och går att för­sto­ra. von Schoultz sä­ger att ut­red­ning­ar­na star­tats i rask takt.

För­verk­li­gas pla­ner­na öpp­nas nya möj­lig­he­ter, in­te ba­ra för dem som ex­em­pel­vis job­bar i hu­vud­stads­re­gi­o­nen och tar bus­sen ut­an ock­så för män­ni­skor som kom­mer till Borgå.

– Par­ke­ring­en kan ha oli­ka slags ser­vice, ex­em­pel­vis ett kafé och pos­tens pa­ke­t­au­to­mat. Ja, vad som helst egent­li­gen.

Tre par­ke­ring­ar

Borgå har i dag pen­del­par­ke­ring­ar på tre stäl­len. Nä­se gård har plats för cir­ka 40 bi­lar och Ens­bac­ka för om­kring 70 per­son­bi­lar och 15 cyklar. I Drägs­by finns ock­så ett par­ke­rings­om­rå­de för 40 bi­lar.

Bi­trä­dan­de stads­di­rek­tö­ren på­pe­kar att busstu­rer­na till Helsing­fors är he­la 137 per dygn.

– Det är in­te il­la. Pen­del­par­ke­ring­en är nog värd att sat­sa på.

Om par­ke­ring­en i Ens­bac­ka lö­nar sig att lö­nar sig att ut­vid­ga tar det gi­vet­vis sin tid in­nan all­ting är klart. Hur länge, det vå­gar Ee­ro Löytö­nen in­te sä­ga.

– Vi ta­lar av allt att dö­ma om nå­got år.

Fo­to: kristoffer åBerg

MEGAPARKERING? Går all­ting en­ligt pla­ner­na får Ens­bac­ka en par­ke­rings­plats för hund­ra­tals bi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.