Sax­by­e­le­ver­na till Nä­se hös­ten 2019

Svens­ka ut­bild­nings­sek­tio­nen vill upp­re­pa mönst­ret från Kråkö-Vår­ber­ga­fu­sio­nen.

Östnyland - - On - STI­Na Jä­derhOLM

Den nya en­hets­sko­lan i Borgå, Ström­borgs­ka sko­lan, star­tar ef­ter års­skif­tet 2020.

Då flyt­tas ele­ver­na från bland an­nat nu­va­ran­de Nä­se och Sax­by sko­lor till det nya hu­set. För att över­gång­en ska bli så smi­dig som möj­ligt för ele­ver­na vill bild­nings­nämn­dens svens­ka ut­bild­nings­sek­tion att Sax­by sko­la kan stäng­as re­dan vå­ren 2019 och ele­ver­na flyt­tas till Nä­se sko­las ba­rac­ker hös­ten 2019.

Det här är sam­ma för­fa­ran­de som användes när Kråkö sko­la gick sam­man med Vår­ber­ga sko­la re­dan i början av höst­ter­mi­nen 2017, när det nya ge­men­sam­ma skol­hu­set var in­flytt­nings­klart ef­ter höst­lo­vet.

Den så kal­la­de A-klas­sen som nu finns i Gam­mel­bac­ka sko­la ska ock­så flyt­tas till Nä­se sko­las ba­rac­ker hös­ten 2019, an­ser sek­tio­nen. Gam­mel­bac­ka sko­la stängs en­ligt pla- ner­na in­för läså­ret 2019-20 då den nya sko­lan i Tol­kis skall va­ra fär­dig.

Rek­to­rer­na i al­la in­blan­da­de sko­lor an­ser ock­så att det här är ett bra för­slag.

Nu gäl­ler det ba­ra att få till­räck­ligt med plats för al­la ele­ver i ba­rac­ker­na.

– Det här be­hö­ver ut­re­das när­ma­re i sam­ar­be­te med lo­ka­li­tets­led­ning­en, sä­ger Nä­se sko­las rek­tor

Kenneth Holmberg. De ut­rym­men vi har i dag räc­ker tro­li­gen in­te till för så­väl A-klas­sens be­hov som för nya ele­ver från Sax­by sko­la.

San­näs pa­vil­jong

Sek­tio­nen kon­sta­te­ra­de ock­så att San­näs sko­la in­kom­man­de läsår har 96 ele­ver och är be­ro­en­de av den till­fäl­li­ga pa­vil­jong­en sko­lan för­fo­gar över.

Till­stån­det för pa­vil­jong­en gäl­ler en­dast för 2018 och sek­tio­nen vill upp­märk­sam­ma så­väl bild­nings­nämn­den som lo­ka­li­tets­led­ning­en på att en lös­ning be­hövs som tryg­gar verk­sam­he­ten i öst­ra om­rå­det.

Sax­by SKO­La.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.