Ini­ti­a­tiv för hög­re lö­ner sprids som en löp­eld

Barn­träd­gårds­lä­ra­re i snart tret­tio kom­mu­ner har lagt fram in­vå­na­ri­ni­ti­a­tiv för att hö­ja lö­ner­na i bran­schen. Bland dem finns Lo­vi­sa, Borgå och Sib­bo.

Östnyland - - Noterat - Os­kar skOg­berg os­kar.skog­berg@ksf­me­dia.fi

Vå­gen av ini­ti­a­tiv har fått sin bör­jan in­om Fa­ce­book­grup­pen Ei Le­ik­ki­ra­haa (sv. Inga lek­saks­peng­ar), med över 14 000 med­lem­mar, som käm­par för att barn­träd­gårds­lä­rar­na ska få hög­re lö­ner. Där gick man un­der slu­tet av mars in för att fö­ra upp frå­gan på agen­dan ge­nom att star­ta in­vå­na­ri­ni­ti­a­tiv i så många kom­mu­ner som möj­ligt. I ini­ti­a­ti­vet, som ser li­ka­dant ut i al­la kom­mu­ner och som läm­nas in av ak­ti­va kom­mu­nin­vå­na­re, krävs att barn­träd­gårds­lä­rar­na ska få en grund­lön på 3 000 eu­ro i må­na­den.

I Lo­vi­sa är barn­träd­gårds­lä­ra­ren Pia Sa­vo­lai­nen till­sam­mans med en kol­le­ga an­svars­per­son för nam­nin­sam­ling­en.

– Vi tyck­te att det är vik­tigt att även Lo­vi­sa finns med bland kom­mu­ner­na där det här in­vå­na­ri­ni­ti­a­ti­vet läggs fram. Ar­be­tar­na på so­ci­al­si­dan i all­män­het lig­ger i en verk­lig lö­negrop, och trots de långa studierna och det an­svars­ful­la ar­be­tet har barn­träd­gårds­lä­rar­na en grund­lön på 2 300 eu­ro.

Hon är väl med­ve­ten om att lö­ne­för­höj­ning­en som krävs i ini­ti­a­ti­vet är rik­ligt till­ta­gen men sä­ger att det fram för allt är vik­tigt att miss­för­hål­lan­det lyfts upp.

– Om man jäm­för vå­ra lö­ner med and­ra yrken som krä­ver li­ka långa uni­ver­si­tets­stu­di­er och mans­do­mi­ne­ra­de yrken som in­gen­jö­rer så lig­ger vi långt efter. Kra­ven som ställs på barn­träd­gårds­lä­rar­na är höga och för­änd­ring­ar i lag­stift­ning­en har gjort att de sti­git yt­ter­li­ga­re ut­an att det syns i lö­ner­na.

En­ligt kom­mu­nal­la­gen bör en kommun ta upp ett ini­ti­a­tiv till be­hand­ling in­om sex må­na­der om minst två pro­cent av in­vå­nar­na un­der­teck­nat det. För ini­ti­a­tiv­ta­gar­na i de öst­ny­länds­ka kom­mu­ner­na lig­ger den här grän­sen än­nu långt bor­ta. Vid 16-ti­den på tis­da­gen ha­de 70 per­so­ner un­der­teck­nat ini­ti­a­ti­vet i Borgå, 38 i Sib­bo och 17 i Lo­vi­sa.

– Det ser ju in­te så bra ut, men vi vill prö­va hur det går. Vi barn­träd­gårds­lä­ra­re an­ser att vi gör ett vär­de­fullt ar­be­te och det vi i al­la fall hop­pas åstad­kom­ma med ini­ti­a­ti­vet är att folk blir med­vet­na om lö­ne­frå­gan, sä­ger Sa­vo­lai­nen.

In­vå­na­ri­ni­ti­a­ti­ven för de oli­ka kom­mu­ner­na kan un­der­teck­nas på adres­sen in­va­na­ri­ni­ti­a­tiv.fi. Nam­nin­sam­ling­ar­na på­går tills­vi­da­re.

Fo­to: Skärm­dump

Möj­lig­het att på­ver­ka. In­vå­na­ri­ni­ti­a­tiv kan un­der­teck­nas på adres­sen in­va­na­ri­ni­ti­a­tiv.fi. Till skill­nad från med­bor­ga­ri­ni­ti­a­ti­ven finns det för in­vå­na­ri­ni­ti­a­ti­vens del ingen tids­gräns för hur snabbt till­räck­ligt många un­der­skrif­ter mås­te sam­las in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.