Prak­ticums be­slut väc­ker för­vå­ning

Östnyland - - Noterat - STI­na JäDer­holm 020 7569626 sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi

På ons­da­gen fö­re påsk sam­la­des Svens­ka Fram­tids­sko­lans sty­rel­se för att dra upp rikt­lin­jer­na för hur sam­gång­en med In­ve­on ska se ut.

– Det ver­kar fin­nas många frå­ge­tec­ken i sty­rel­sens be­slut, kon­sta­te­rar Jaak­ko Ja­lo­nen, sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Öst­ra Ny­lands yr­kes­in­sti­tut In­ve­on. Det här stäm­mer till ex­em­pel in­te med för­av­ta­let.

I det ut­kast som Prak­ticum­sty­rel­sen ger vi­da­re till en ju­rist att for­mu­le­ra står bland an­nat att Prak­ticum över­tar In­ve­ons ut­bild­nings­till­stånd från 1.1.2019, an­ordnar­till­stånd an­söks om i ju­ni 2018 och Prak­ticum för­bin­der sig att slut­fö­ra den re­dan på­bör­ja­de ut­bild­ning­en.

– Vad be­ty­der det här, frå­gan Ja­lo­nen. Vad hän­der se­dan när den re­dan på­bör­ja­de ut­bild­ning­en är slut­förd? Här står till ex­em­pel ingen­ting om vil­ka ut­bild­nings­lin­jer de ska sat­sa på i fram­ti­den.

Ing­et mot­för­slag

För un­der­vis­ning­en nöd­vän­dig ma­skin­park och in­ven­ta­ri­er över­förs av­gifts­fritt (ef­tersom in­för­skaf­fa­de med stats­me­del) till Prak­ticum.

Prak­ticum tar över be­höv­lig un­der­vis­nings­per­so­nal som gam­la ar­bets­ta­ga­re.

– Hur många är be­höv­lig un­der­vis­nings­per­so­nal, und­rar Ja­lo­nen.

– Här står ingen­ting hel­ler om äga­ran­de­lar, till ex­em­pel.

Utrym­mes­frå­gan lö­ses som en fri­ståen­de frå­ga. Ut­rym­men söks centralt i Borgå.

Sam­kom­mu­nens fas­tig­he­ter för­blir i sam­kom­mu­nens ägo.

Den fins­ka sam­kom­mu­nen för yr­kes­ut­bild­ning, IUKKY, har er­bju­dit Prak­ticum sin fas­tig­het i Est­bac­ka, Edu­po­li.

Här kon­sta­te­rar sty­rel­sen att Ing­et mot­för­slag görs till Edu­po­li gäl­lan­de ut­rym­me­na i Est­bac­ka ef­tersom hus­kom­plex­ets läge in­te är till­räck­ligt cen­tral för en at­trak­tiv stu­di­e­mil­jö. Dess­utom är ut­rym­me­na för sto­ra och allt­för dyra.

– Det var ju just det man skul­le ge ett mot­för­slag om, hur många kvadrat­me­ter Prak­ticum är be­red­da att hy­ra och till vilken pris, sä­ger Ja­lo­nen.

Han är nu be­redd att ta en ak­tiv roll och för­sö­ka få i gång en di­a­log med Prak­ticums sty­rel­se.

– Vi har sty­rel­se­mö­te vid In­ve­on på tors­dag och då ska vi kom­ma med ett för­slag om hur vi kan gå vi­da­re. Vi vill att un­der­hand­ling­ar­na ska fort­sät­ta.

Dol­da al­ter­na­tiv

– I och för sig är det synd att Prak­ticums sty­rel­se kom fram till att de in­te ens vill för­hand­la om en del av Edu­po­li, sä­ger Jo­han Sö­der­berg som är sty­rel­se­ord­fö­ran­de för IUKKY.

– Men om Prak­ticum har bätt­re al­ter­na­tiv så lyc­ka till ba­ra.

Vil­ka al­ter­na­tiv som finns är det svårt att få kla­ra be­sked om.

Prak­ticums rek­tor och verk­stäl­lan­de di­rek­tör Har­ri­et Ahl­näs meddelar efter sty­rel­se­mö­tet att hon i det­ta ske­de ty­värr in­te har någ­ra svar att ge.

– Det­ta är en full­stän­digt ny si­tu­a­tion.

PRAKTIKUMLEDARE. Tror på fram­ti­den Mi­kael Ku­lju är hu­vud­för­tro­en­de­man för per­so­na­len vid In­ve­on. Han tror på en väg ut ur di­lem­mat.

– Jag tror att de be­rör­da kom­mer att fort­sät­ta för­hand­la om al­ter­na­ti­vet Edu­po­li. Per­so­na­len an­ser att det är det en­da för­nuf­ti­ga al­ter­na­ti­vet, vi tror på Edu­po­li.

– Det all­ra bästa ha­de va­rit ett eget ny­byg­ge på Styr­mans­vä­gen, men det är omöj­ligt.

Edu­po­li kan bli in­flytt­nings­klart med gans­ka kort var­sel, ock­så om man mås­te räk­na med en del om­bygg­nads­ar­be­ten.

– Ett even­tu­ellt ny­byg­ge skul­le dra långt ut på ti­den, i den bästa av värl­dar minst två år, sä­ger Ku­lju.

Han ser med till­för­sikt på fram­ti­den och tror att för­nuf­tet seg­rar.

– Vi kan än­då kon­sta­te­ra att det här bol­lan­det fram och till­ba­ka har bli­vit nor­mallä­ge för per­so­na­len. Man kan sä­ga att vi har an­pas­sat oss till att in­te ve­ta nå­got alls om fram­ti­den.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

Prak­ticums rek­tor och vd Har­ri­et Ahl­näs och sty­rel­se­ord­fö­ran­de Ste­fan Mu­ta­nen, här i Po­mo­hu­set, som in­te ska bli hu­vud­skal­le­plats för nya Borgå-Prak­ticum. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.