PSS alltjämt obe­seg­rat 2018

PSS tvär­väg­rar att för­lo­ra. Efter en klock­ren kvarts­fi­nal­se­rie mot SSRA är se­ger­svi­ten tolv mat­cher lång. Näst vän­tar en läc­ker se­mi­fi­nal­se­rie mot SB-Pro.

Östnyland - - Noterat - Tom­mi WillBerg 029 080 1401 tom­mi.willberg@ksf­me­dia.fi

Det har gått 110 da­gar se­dan PSS:s da­mer för­lo­rat se­nast. Un­der den ti­den har la­get kla­rat av att ax­la fa­vo­ri­trol­len, lyc­kats ta hem mat­cher mot de främs­ta kon­kur­ren­ter­na och stått för be­drif­ten att slå gi­gan­ten Clas­sic.

PSS färs­kas­te of­fer blev SSRA från Uleå­borg som dock in­te gav sig ut­an en vär­dig kamp i kvarts­fi­nal­se­ri­en. De två förs­ta mat­cher­na av­gjor­des först i för­läng­ning in­nan PSS gav döds­stö­ten i match tre där se­ger­siff­ror­na skrevs kla­ra 5–0.

– Det var en jämn se­rie, pre­cis som man ha­de för­vän­tat sig. De två förs­ta mat­cher­na be­vi­sa­de det di­rekt. I höst för­lo­ra­de vi mot dem klart i Uleå­borg och de gjor­de sex mål mot oss, vil­ket är flest bak­läng­es­mål i en match för oss den här sä­song­en. De var fy­sis­ka och skick­li­ga men vi kun­de hål­la grep­pet om se­ri­en med vårt eget goda spel. Vårt för­svars­spel är först­klas­sigt: i de två förs­ta mat­cher­na ha­de de tio skott på mål, i den sista nio skott, sä­ger PSS:s chefsträ­na­re Juk­ka Kou­va­lai­nen.

Trots att PSS låg un­der i match ett än­nu i sista mi­nu­ten var Kou­va­lai­nen ald­rig rädd för att hans ad­ep­ter skul­le tap­pa mat­chen el­ler kvarts­fi­nal­se­ri­en.

– Det var en li­te för­vri­den match där vi kun­de ha av­gjort ti­digt men de gjor­de i stäl­let ett par tur­sam­ma mål och tog led­ning­en. Vi ut­jäm­na­de i sista mi­nu­ten och jag var ald­rig rädd för att vi skul­le för­lo­ra.

I för­läng­nings­mat­cher­na steg de er­far­na spe­lar­na fram och spred en lugn i det rätt unga la­get.

– Hela kap­tenska­ran med Mia Karjalainen, Noo­na Björk­man och Kris­ta Ni­e­mi­nen ax­la­de si­na rol­ler. La­get lev­de med i mat­chen och vid be­hov kun­de man lug­na spe­let.

SB-Pro fa­vo­rit

I se­mi­fi­na­ler­na som kör i gång på lör­dag mö­ter PSS ri­va­len SB-Pro. PSS vann la­gens se­nas­te mö­te i feb­ru­a­ri och SB-Pro för­lo­ra­de ock­så mot EräVi­i­kingit och tving­a­des spe­la för­läng­ning mot grundse­ri­eåt­tan NST. Men Kou­va­lai­nen menar att det är SB-Pro som får bä­ra fa­vo­rit­man­teln på si­na ax­lar då se­mi­fi­na­ler­na kör i gång.

– För­stås är SB-Pro favoriter. De har fle­ra av lands­la­gets grund­spe­la­re och en lands­lags­mål­vakt. De har ett väl­digt er­fa­ret lag.

Men trots att Kou­va­lai­nen ar­tigt ger fa­vo­rit­ska­pet åt mot­stån­da­ren styr PSS-gäng­et mot Nur­mijär­vi med själv­för­tro­en­det på topp. Och var­för in­te, då man vun­nit si­na tolv se­nas­te mat­cher?

– Vårt själv­för­tro­en­de är ly­san­de. Jag har ald­rig kom­mit så lätt un­dan som trä­na­re i en match som i den sista kvarts­fi­na­len. Jag be­höv­de in­te blan­da mig i det tak­tis­ka för spe­lar­na var så di­sci­pli­ne­ra­de och för­e­na­de.

La­gen kän­ner varand­ra bätt­re än väl. För­u­tom två tuf­fa grundse­ri­e­mö­ten så har la­gen spe­lat trä­nings­mat­cher, den se­nas­te un­der VM­pa­u­sen, mot varand­ra.

– Det blir en ti­ta­ner­nas kamp och sä­kert jämnt. Stäm­ning­en är bra och nu är det ba­ra att vän­ta på att det kör i gång, sä­ger Kou­va­lai­nen.

Fo­to: tom­mi Willberg

VIN­NA­RE. PSS:s Ri­ik­ka Pohjola och Ci­ril­la Mä­ke­lä har in­te sett sitt lag för­lo­ra på 110 da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.