Tors jakt på en li­gaplats fort­sät­ter mot Ste­e­lers

Det lyc­ka­des in­te för Lo­vi­sa Tor att ta sig till in­ne­ban­dy­li­gan ge­nom att klå FBT Kar­hut.

Östnyland - - Noterat - Ben­ny LiL­jenDa­hL

I det fjär­de fi­nal­mö­tet la­gen emel­lan vann Björ­ne­bor­gar­na med siff­ror­na 6 – 5 efter för­läng­ning och match­se­ri­en med to­talt 3 – 1. Kar­hut tar där­med plats i högs­ta se­ri­en kom­man­de sä­song. För Lo­vi­sa Tor vän­tar ”and­ra chan­sen” i form Ste­e­lers från Ta­vas­te­hus som slu­ta­de på tolf­te plats i li­gans grundse­rie.

– Jag tyc­ker vi har li­ka sto­ra chan­ser som dem, sä­ger Tors lag­kap­ten Jonas Häll­fors. Vi har ett rik­tigt bra lag i år och pres­sen lig­ger nog på Ste­e­lers.

De fy­ra mat­cher­na mel­lan Lo­vi­sa Tor och Kar­hut var al­la, för­u­tom den förs­ta, mål­mäs­sigt jäm­na. Pre­cis som för­ra gång­en i Björ­ne­borg öpp­na­de Tor myc­ket starkt i på­skaf­to­nens drabb­ning. När förs­ta pe­ri­o­den ha­de spe­lats var siff­ror­na 4 – 1 till de blå­gu­la och efter en mål­lös and­ra pe­ri­od gav Ni­co­las Malm­berg Tor led­ning­en med 5 – 1 när matchu­ret vi­sa­de 45.05. Det var allt­så bäd­dat för en fem­te och di­rekt av­gö­ran­de match i Lo­vi­sa. Men efter det gick allt i moll för gäs­ter­na.

– I två pe­ri­o­der ha­de vi allt un­der kon­troll och spe­la­de sä­song­ens bästa innebandy, kon­sta­te­rar Häll­fors. Se­dan hän­de nå­got som jag in­te rik­tigt kan för­kla­ra. Al­la fort­sat­te att käm­pa och ge sitt bästa, men Kar­hut var star­ka­re.

Kar­hut av­gjor­de i för­läng­ning­en

Hem­mabjör­nar­na drog i gång en vild jakt på mål och med drygt två mi­nu­ter kvar av ordi­na­rie match­tid kom kvit­te­ring­en till 5 – 5. Knappt sex mi­nu­ter in på för­läng­ning­en ord­na­de Mat­ti Rös­si en li­gaplats för Kar­hut när han sat­te 6 – 5 ba­kom Ni­ko Nord­ström i Tors mål in­för 1 247 per­so­ner på läk­ta­ren.

Björ­ne­borg (FBT Po­ri) steg till li­gan se­nast vå­ren 2010 efter att ha be­seg­rat just Lo­vi­sa Tor. Den gång­en i tre ra­ka mat­cher. Lo­vi­sa­la­get lad­da­de dock om bat­te­ri­er­na och någ­ra vec­kor se­na­re ha­de även Tor fix­at en li­gaplats efter 3 – 1 i mat­cher mot OLS (Uleå­borg). Kanske al­la in­ne­ban­dy­in­tres­se­ra­de i Lo­vi­sa kan hop­pas på en upp­rep­ning vå­ren 2018.

– Jag har ock­så den match­se­ri­en i färskt min­ne, sä­ger Jonas. För­stås vill al­la in­om för­e­ning­en gö­ra en stor­sti­lad av­slut­ning på sä­song­en och vi går till spel med po­si­tiv in­ställ­ning.

Det är allt­så in­ne­ban­dy­li­gans grundse­ri­e­tol­va Ste­e­lers som står för mot­stån­det. La­get för­lo­ra­de i play­out­se­ri­en mot KooVee och tving­as nu kva­la för sin ex­istens. Li­gakva­let spe­las i bäst av fem mat­cher. Den förs­ta mat­chen spe­las i Ta­vas­te­hus lör­dag 7 april re­dan kloc­kan 13.00. Sön­dag 8 april möts la­gen i Lo­vi­sa med bör­jan kl. 17.00.

Re­sul­tat i match­se­ri­en: Tor-Kar­hut 9-2, Kar­hut-Tor 7-6, Tor-Kar­hut 4-5 (Tors mål gjor­des av Jo­nat­han Flinck, Jim­my Sved, Jul­le Sumén och Jonas Häll­fors) och Kar­hut-Tor 6-5 efter för­läng­ning. Tor mål i den sista mat­chen gjor­des av Jul­le Sumén, Ma­ti­as Palm, Kasper Tä­h­kä, Je­re Jo­ki­nen och Ni­co­las Malm­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.