Se­dan i går får unga i Borgå gra­tis p-me­del

Det görs få ab­or­ter bland unga i Borgå och antalet ton­års­gra­vi­di­te­ter är ock­så li­tet. Nu hop­pas ser­vice­di­rek­tör Eli­i­sa Ro­i­ne att siff­ror­na sjun­ker yt­ter­li­ga­re då sta­den se­dan i går de­lar ut gra­tis pre­ven­tiv­me­del till al­la un­der 25 år.

Östnyland - - Onsdag - Pet­ra Lind pet­ra.lind@ksf­mdia.fi Fo­to: KriStoF­Fer ÅBerG kristof­fer.aberg@ksf­me­dia.fi

– Var­je ab­ort och var­je oöns­kad ton­års­gra­vi­di­tet är onö­dig, och jag tror att sats­ning­en på gra­tis pre­ven­tiv­me­del kom­mer att ge po­si­ti­va re­sul­tat, sä­ger Eli­i­sa Ro­i­ne.

Borgå stad gick för ett par vec­kor se­dan ut med ny­he­ten om att al­la un­der 25 år som är skriv­na i Borgå får pre­ven­tiv­me­del gra­tis, på sta­dens räk­ning. Sats­ning­en om­fat­tar al­la pre­ven­tiv­me­del – p-pil­ler, p-plås­ter, p-spi­ral, p-kap­sel och kon­dom – som de­las ut på sta­dens pre­ven­tiv­råd­giv­ning i cent­rum av Borgå.

Pre­cis som ti­di­ga­re har man ett nära sam­ar­be­te med häl­so­vår­dar­na i hög­sta­di­er­na, gym­na­si­er­na och de öv­ri­ga sko­lor­na på and­ra sta­di­et, och fort­fa­ran­de kan unga som bör­jar med ett nytt pre­ven­tiv­me­del gå till den eg­na sko­lans häl­so­vår­da­re och få en tre­må­na­ders dos p-pil­ler gra­tis.

– Al­la som vill bör­ja med ett nytt pre­ven­tiv­me­del kan bo­ka tid till stu­dent­häl­san, och det går ock­så att bo­ka tid di­rekt till pre­ven­tiv­råd­giv­ning­en. Det är ock­så på råd­giv­ning­en som all upp­följ­ning sker, gra­tis ock­så den, sä­ger Eli­i­sa Ro­i­ne.

Råd på rätt plats

Ro­i­ne lyf­ter fram pre­ven­tiv­råd­giv­ning­ens cen­tra­la läge och den kun­skap som finns sam­lad på en och sam­ma plats som en bidragande orsak till de få sta­tistik­för­da oöns­ka­de ton­års­gra­vi­di­te­ter­na och ab­or­ter­na bland unga i Borgå.

– Jag tror att unga upp­le­ver att det är trev­ligt och tryggt att kom­ma till pre­ven­tiv­råd­giv­ning­en. Här får de träf­fa sam­ma skö­ta­re och sam­ma lä­ka­re, det är in­te som att gå till vård­cen­tra­len där lä­kar­na tar emot pa­ti­en­ter av al­la de slag, sä­ger hon. Dess­utom kan ung­do­mar­na li­ta på att vi vet och kan vår sak, det går att li­ta på kva­li­te­ten. Sam­ar­be­tet med sko­lor­na är ock­så vik­tigt.

Sta­dens giv för gra­tis p-me­del har ock­så som mål att mins­ka på mäng­den unga som smit­tas av köns­sjuk­do­mar, och där­för går man även in för att de­la ut gra­tis kon­do­mer. I sko­lor­na på and­ra sta­di­et kom­mer det att fin­nas kon­do­mer fram­lag­da i skol­häl­so­vår­da­rens vänt­rum som ung­do­mar­na får ploc­ka åt sig.

Kon­dom mot köns­sjuk­do­mar

I hög­sta­di­er­na får ton­å­ring­ar­na gra­tis­kon­do­mer­na di­rekt av skol­häl­so­vår­da­ren.

– Det har hänt att kon­do­mer som de­lats ut till hög­sta­di­e­e­le­ver har an­vänts som lek­sa­ker, de har blåsts upp och bland an­nat stop­pats i to­a­let­ter­na. Det känns in­te bra och där­för får ung­do­mar i hög­sta­di­e­ål­dern som be­hö­ver kon­do­mer be om dem, sä­ger Eli­i­sa Ro­i­ne.

– Ele­ver­na kan be­kan­ta sig med kon­do­mer på tim­mar­na i häl­so­kun­skap, tilläg­ger hon.

En­ligt Ro­i­ne hop­pas man att kon­domut­del­ning­en in­te en­bart ska få ner mäng­den köns­sjuk­do­mar. För­hopp­ning­en är ock­så att poj­kar­na ska ta me­ra an­svar bå­de för sin sex­u­al­häl­sa och för att pre­ven­tiv­me­del an­vänds vid kön­sum­gänge. Hur många kon­do­mer får var och en ta? – Hur många? Så många man be­hö­ver, sä­ger hon. Ut­del­ning­en av gra­tis p-me­del tar slut när man fyl­ler 25, men finns det nå­gon ned­re ål­ders­gräns? – Nej, det finns ingen ab­so­lut ned­re gräns ut­an här be­dö­mer vi be­ho­vet av pre­ven­tiv­me­del från fall till fall. Det är in­te vår sak att be­stäm­ma vem som be­hö­ver el­ler in­te be­hö­ver pre­ven­tiv­me­del. Sam­ti­digt är dis­kus­sion en vik­tig del av vårt ar­be­te, och om det är en väl­digt ung tjej som kom­mer till oss så kan vi re­so­ne­ra om det är klokt el­ler in­te att bör­ja med p-me­del. Vi kan även lyf­ta in en lä­ka­re i dis­kus­sio­nen.

Dis­kus­sion vik­tig

En­ligt Eli­i­sa Ro­i­ne hand­lar det om att ock­så väga in den ung­as hel­hets-

häl­sa och mog­nad i sam­man­hang­et. Är hon el­ler han re­do för att ha sex? Of­ta upp­ma­nas och upp­munt­ras den unga att pra­ta med si­na för­äld­rar om be­ho­vet av pre­ven­tiv­me­del.

Det är ock­så van­ligt att unga flic­kor har svå­ra mens­smär­tor och där­för be­hö­ver p-pil­ler som för många däm­par sym­to­men.

– Många unga tje­jer kom­mer till pre­ven­tiv­råd­giv­ning­en el­ler bo­kar tid till­sam­mans med en för­äl­der, of­tast mam­ma, sä­ger Eli­i­sa Ro­i­ne.

Sta­tis­tiskt sett är det flest tje­jer i sex­ton-sjut­ton­års­ål­dern som vän­der sig till pre­ven­tiv­råd­giv­ning­en för att de vill bör­ja med pre­ven­tiv­me­del.

”Jät­te­bra” – Det är jät­te­bra att pre­ven­tiv­me­del de­las ut gra­tis till al­la un­der 25 år, sä­ger Nin­na Kaa­si­nen, Lu­na Ho­vi­ni­e­mi, Ni­na Sten­ström och Ada Jal­ka­nen, and­ra­klas­sa­re i Borgå gym­na­si­um.

Tje­jer­na ta­lar en hel del om pre­ven­tiv­me­del sinse­mel­lan, där­e­mot bru­kar det in­te dis­ku­te­ra sa­ken med någ­ra kil­lar ock­så om al­la är över­ens om att det är bådas sak att se till att man har skyd­dat sex. Har man pojk­vän så pra­tar man nog om pre­ven­tiv­me­del med ho­nom, an­nars är det in­te dis­kus­sio­ner som man för med det mot­sat­ta kö­net.

– Det är en­kelt att gå till ”eh­kis”, sä­ger Nin­na Kaa­si­nen. Och jät­te­bra att man i vår kan gå dit var­je tors­dag ut­an tids­bok­ning.

Kaa­si­nen har fak­tiskt re­dan fått pre­ven­tiv­me­del gra­tis ef­tersom hon rå­ka­de ha tid på pre­ven­tiv­råd­giv­ning­en strax efter att be­slu­tet fat­ta­des.

– P-pill­ren har vi re­dan de­lat ut åt unga som har sin år­li­ga gransk­ning och har recept se­dan ti­di­ga­re. An­nars skul­le det bli to­tal­ka­os här nu när vi bör­jar med gra­tis­ut­del­ning­en, sä­ger häl­so­vår­da­re Mai­ja Laurén.

Väl­fyll­da skåp

På pre­ven­tiv­rådgv­ning­en är skå­pen fyll­da till bräd­den av p-pil­ler­för­pack­ning­ar och kon­do­mer som per­so­na­len för­de­lat i på­sar om tju­go kon­do­mer per sats. En­ligt Laurén har man köpt in mas­sor med pme­del ef­tersom det helt en­kelt in­te går att räk­na ut hur myc­ket som kom­mer att gå åt.

– Vill man bör­ja med p-me­del så bo­kar man tid och kan få till ex­em­pel en sats p-pil­ler för tre må­na­der och se­dan kom­ma in på en kon­troll. Har man pro­blem bo­kar man tid, är man nöjd kan man kom­ma in och få p-pill­ren di­rekt i han­den, sä­ger Laurén. Det är ock­så man själv som ska häm­ta ut pill­ren, in­te en för­äl­der el­ler en kom­pis.

I Borgå har man bud­ge­te­rat 100000 eu­ro för sats­ning­en på gra­tis p-me­del för unga un­der 25 år. Om sum­man räc­ker till, det kan Eli­i­sa Ro­i­ne in­te svara på i det här ske­det.

– Det är svårt att av­gö­ra om möj­lig­he­ten att få pre­ven­tiv­med­len gra­tis in­spi­re­rar fle­ra att bör­ja an­vän­da dem. Dess­utom kan det hän­da att dy­ra­re al­ter­na­tiv såsom p-ring el­ler pkaps­lar blir po­pu­lä­ra­re. Vi föl­jer med si­tu­a­tio­nen hela ti­den, sä­ger hon.

Pre­ven­tiv­råd­giv­ning­en i Borgå har på års­ba­sis hit­tills haft cir­ka 1 000 kli­en­ter un­der 25 år.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

KONDOMPÅSE. Häl­so­vår­da­re Mai­ja Laurén på pre­ven­tiv­råd­giv­ning­en i Borgå hop­pas på många be­sök efter att Borgå se­dan i går de­lar ut gra­tis pre­ven­tiv­me­del, bland an­nat kon­do­mer, till al­la Borgåunga un­der 25 år.

BÅDAS AN­SVAR. Gym­na­si­etvå­or­na Lu­na Ho­vi­ni­e­mi (t.h.) och Ni­na Sten­ström tyc­ker att pre­ven­tiv­me­del är li­ka myc­ket kil­lar­nas som tje­jer­nas an­svar. VÄLKOMMET. Nin­na Kaa­si­nen som går i två­an i Borgå gym­na­si­um har re­dan fått gra­tis p-me­del via...

KNUTPUNKT. Pre­ven­tiv­råd­giv­ning­en spe­lar en cen­tral roll när Borgå över­går till att de­la ut gra­tis pre­ven­tiv­me­del till al­la un­der 25 år. Fr.v. ser­vice­chef Eli­i­sa Ro­i­ne med häl­so­vår­dar­na San­na Ko­li, Tui­ja Vi­i­ta och Mai­ja Laurén som de­mon­stre­rar vil­ka...

BRA INI­TI­A­TIV. – Det är jät­te­bra att pre­ven­tiv­med­len blir gra­tis för al­la som är un­der 25 år, sä­ger häl­so­vår­da­re Mai­ja Laurén på Freds­ga­tans pre­ven­tiv­råd­giv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.