Sjö­hi­sto­ris­ka in­sti­tu­tet fick Sib­bo­ar­kiv

Jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Thu­re Malm­berg har all­tid gil­lat bå­tar och det sjöfartsarkiv han byggt upp är im­po­ne­ran­de. Nu finns sam­ling­en in­te läng­re i Sib­bo­hem­met, ut­an in­för sin 80 – års dag be­slu­ta­de han do­ne­ra sitt livs­verk till Sjö­hi­sto­ris­ka in­sti­tu

Östnyland - - Onsdag - TO­RA MATT­HEIS­ZEN

Då Thu­re var li­ten bod­de fa­mil­jen Malm­berg vid Söd­ra ham­nen i Helsing­fors. Pap­pan job­ba­de på tul­len.

– Ham­nen var helt fa­sci­ne­ran­de för en li­ten poj­ke. På den ti­den kun­de man le­ka på om­rå­det och se bå­tar­na kom­ma och gå.

Sko­lan var Nor­sen och på vägen hem stack sig den sjö­farts­in­tres­se­ra­de lilla kil­len of­ta in i FÅA:s (Fins­ka ång­far­tygs Ab) kon­tor som låg lämp­ligt ne­dan­för bac­ken.

– Där fanns en snäll tant som het­te Gre­ta Nys­tén. Hon ha­de för­stå­el­se för poj­kar som tigg­de bro­schy­rer, skrat­tar han.

Fi­na bro­schy­rer

Thu­re Malm­berg sam­la­de på sig spän­nan­de ma­te­ri­al från Sy­da­me­ri­ka och and­ra av­lägs­na plat­ser, tjocka och vack­ra tryck­sa­ker som eg­ga­de fan­ta­sin.

– Jag an­tar att det var frå­ga om re­klam för emi­grantre­de­ri­er­na. Bå­tar­na gick van­ligt­vis från Eng­land och FÅA ha­de ett eget emi­grant­ho­tell i Hangö. Lin­jen över Hangö an­li­ta­des av väl­digt många ef­tersom den var sä­ker och be­kväm.

Till en bör­jan var in­tres­set för sjö­fart ba­ra en ro­lig grej, Thu­res egent­li­ga hob­by var att sam­la på fri­mär­ken. Men det var sjö­far­ten som blev livs­ver­ket i al­la fall. Störs­ta de­len av de böc­ker han skri­vit hand­lar om just sjö­fart och män­ni­skor till sjöss.

Den sto­ra all­män­he­ten kän­ner sä­kert än­då jour­na­lis­ten Thu­re Malm­berg bäst. Han job­ba­de på Hufvud­stads­bla­det i hela 30 år.

Att skri­va var en pas­sion re­dan som barn. Vid en ålder av cir­ka tolv gav han till­sam­mans med ett par kom­pi­sar ut en egen klass­tid­ning som het­te Ko­me­ten. – Jag an­tar att To­ve Jans­sons Ko­metjak­ten in­spi­re­ra­de mig, To­ve har all­tid va­rit en stor fö­re­bild. Min lilla tid­ning skrevs på skriv­ma­skin och jag an­vän­de na­tur­ligt­vis kal­ker­pap­per.

Där­på följ­de Nor­sens skol­tid­ning och Svensk ung­dom. Då det var dags för stu­di­er val­de Malm­berg först Helsing­fors uni­ver­si­tet, men flyt­ta­de se­dan över till Stock­holm för att ta jour­na­listex­a­men 1965. Strax där­ef­ter blev han till­frå­gad om han vill job­ba på Hbl.

Och det vil­le han, med un­dan­tag av en pa­us på fem år då han var chef för Sve­ri­ges tu­rist­by­rå i Helsing­fors.

Tred­je pas­sio­nen

Nu är vi fram­me vid den tred­je pas­sio­nen i Thu­re Malm­bergs liv, re­sor. I sitt jobb på Hbl ha­de han nyt­ta av in­tres­set för bå­de sjö­fart och re­sor.

– I 20 års tid sköt­te jag bi­la­gan Hamn och sjö­fart och led­de ock­så tid­ning­ens lä­sar­re­sor som blev väl­digt po­pu­lä­ra.

Sitt in­ter­na­tio­nel­la, sjö­hi­sto­ris­ka ar­kiv bör­ja­de han job­ba med på all­var på 1980-ta­let och för­kla­rar att det om­fat­tar allt ut­om ör­logs­far­tyg.

I Åbo finns re­dan drygt 340 gaf­fel­pär­mar A4 med pressklipp, bil­der, tur­lis­tor och di­ver­se do­ku­ment. Yt­ter­li­ga­re ett hund­ra­tal vän­tar i Sö­der­kul­la på le­ve­rans till Sjö­hi­sto­ris­ka in­sti­tu­tet. Ma­te­ri­a­let är till sto­ra de­lar sök­bart i ett ar­kiv­pro­gram med 4 000 far­tygs­namn och 8 000 bil­der el­ler do­ku­ment.

Han är glad för att Sjö­hi­sto­ris­ka in­sti­tu­tet vil­le ha sam­ling­en. Det an­li­tas fli­tigt av sjö­histo­ri­ker och far­tygs­hi­sto­ris­ka fors­ka­re även från Sve­ri­ge.

– Jag har nog än­nu jobb för fle­ra år fram­åt med det ma­te­ri­al som lig­ger kvar hem­ma.

För­fat­tar­ska­pet har in­te hel­ler av­slu­tats, för till­fäl­let job­bar han bland an­nat med en klipp­bok om Pri­ma Ship­ping.

Vin­ter­vec­kor i Por­tu­gal

Si­na åt­ta de­cen­ni­er (fö­del­se­da­gen in­fal­ler den 4 april) fi­ras än­då i lugn och ro i Vi­la­mou­ra i Al­gar­ve i Por­tu­gal. Där har Thu­re och hust­ru Gu­nil­la (Nin­na), trivts i hela 13 år, någ­ra vec­kor per vin­ter.

– Vi­la­mou­ra är en konst­gjord träd­gårds­stad, där vi egent­li­gen ham­na­de av mis­stag. Nu vill vi in­te bort.

Som­mar­tid trivs han än­då bäst i den öst­ny­länds­ka skär­går­den. Han har kopp­ling­ar till bå­de Pör­tö och Emsalö.

– Pör­tökopp­ling­en kom­mer från farfar och på Emsalö har jag så att sä­ga flu­tit i land, små­ler han med glim­ten i ögat.

Han hän­vi­sar till sin kä­ra Nin­na som han träf­fa­de, var an­nars än un­der en sjö­re­sa med m/s Pel­linge, år 1956. Nu har de två va­rit gif­ta i 57 år.

FO­TO: KRISTOF­FER ÅBERG

TREDELNING. Thu­re Malm­bergs in­tres­se för sjö­fart, re­sor och jour­na­li­stik har for­mat hela hans liv. Nu fyl­ler han 80.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.