En­kät: Hur ska ditt fram­ti­da Borgå se ut ?

Det var ex­tra trångt i prat­kafé­et Vänskä på Fän­riks­ga­tan då ett ti­o­tal av Borgå stads an­ställ­da ställt till med pop up för att få re­da på vad in­vå­nar­na egent­li­gen tyc­ker om sin stad och hur Borgå bor­de ut­veck­las.

Östnyland - - Onsdag - Jan­ni­ka Lin­dén 020 756 9627 jan­ni­ka.lin­den@ksf­me­dia.fi

In­vå­nar­na ska in­vol­ve­ras när Borgå stad gör upp sin stra­te­gi för 2030, Dröm­mar­nas Borgå. För det finns en en­kät man be­sva­rar på nä­tet. Un­der två vec­kor­na tar sta­dens tjäns­te­män en­kä­ten ut bland folk.

Un­der två tim­mar kun­de be­sö­ka­re i prat­kafé Vänskä be­sva­ra sta­dens nya en­kät el­ler munt­ligt fö­ra fram si­na åsik­ter sam­ti­digt som man fick sig en kopp kaf­fe.

– Vi ord­nar pop up på oli­ka stäl­len i sta­den där det rör sig många in­vå­na­re och me­ning­en är att vi ska nå så många oli­ka slags Borgå­bor som möj­ligt, sä­ger ge­ne­ral­pla­ne­chef Mai­ja-Ri­it­ta Kon­tio.

Det förs­ta till­fäl­let var i mån­dags för en vec­ka se­dan, i sim­hal­len, och sam­man­lagt blir det tio till­fäl­len fram till sön­da­gen den 8 april, se fak­taru­ta.

Ett ord sä­ger allt

Längst fram­me i sa­len står Vir­pi Miettinen fram­för en vi­de­o­ka­me­ra och be­rät­tar hur hon tyc­ker att Borgå bor­de ut­veck­las. I han­den hål­ler hon en skylt med or­den Ke­hit­ty­vä Väx­an­de. Miettinen, som bott i Borgå se­dan hon var all­de­les li­ten, har många för­slag till hur Borgå kun­de ut­veck­las att bli en än­nu triv­sam­ma­re bo­nings­ort.

– Folk har så myc­ket gre­jer. Man kun­de an­vi­sa en plats där al­la kan säl­ja och by­ta ut­an att det kos­tar nå­got, som en lopp­mark­nad ut­an kost­nad. Ett kafé kun­de där ock­så fin­nas, sä­ger hon.

Det vik­ti­gas­te skul­le än­då va­ra att gö­ra åstran­den och pro­me­na­der­na längs ån triv­sam­ma­re.

– Be­sluts­fat­tar­na kun­de re­sa li­te ut­om­lands och se hur det kun­de va­ra. Man bor­de sat­sa myc­ket me­ra på åda­len, sä­ger hon.

Pro­me­nad­vä­gar, be­lys­ning och plan­te­ring­ar skul­le gö­ra åstran­den till en plats där bå­de Borgå­bor och tu­ris­ter trivs bätt­re.

Vi­de­or­na som fil­mas un­der pop up-till­fäl­le­na an­vänds i ar­be­tet med stra­te­gin och se­na­re ock­så för kom­mu­ni­ka­tion och mark­nads­fö­ring. Den som lå­ter si­na för­slag fil­mas kan väl­ja mel­lan ett an­tal ord som be­skri­ver Dröm­mar­nas Borgå – el­ler hit­ta på ett eget.

Barn och äld­re

Ele­na Ti­to­va och Syl­vi Ti­to­va trivs med att bo i Borgå. Ele­na har snart bott tolv år i sta­den och hen­nes mam­ma Syl­vi i tio år.

– Borgå är en li­ten och lugn stad, det tyc­ker jag om, sä­ger Syl­vi Ti­to­va.

Hon är än­då be­kym­rad över den äld­re be­folk­ning­en och de­ras rätt att få vård när de eg­na kraf­ter­na try­ter. Hen­nes egen mam­ma är fy­siskt i gans­ka gott skick, men för­vir­rad och har svårt att hål­la koll på da­gar, ti­der, rikt­ning­ar och vä­der vil­ket gör att hon be­hö­ver dag­lig till­syn.

– Hon upp­fyl­ler in­te kri­te­ri­er­na för att få en vård­plats ef­tersom hon äter själv och kan klä på och av sig. Kri­te­ri­er­na för vård­plat­ser bor­de ses över, tyc­ker Syl­vi Ti­to­va.

Ele­na Ti­to­va tyc­ker det är bra att Borgå väx­er. Hon ef­ter­ly­ser en me­ra bar­nin­rik­tad ut­veck­ling.

– Jag tyc­ker att det finns för få stäl­len där man kan ord­na barn­fes­ter. De stäl­len som finns är dyra. Det sam­ma gäl­ler bil­li­ga­re id­rotts­ak­ti­vi­te­ter för barn, sä­ger hon. Bå­da upp­skat­tar kafé Vänskä. – Det är ett bra kafé dit man kan kom­ma och träf­fa folk, sä­ger Syl­vi Ti­to­va.

Fram­tidsen­kät

Fam­tidsen­kä­ten, tan­kar om hur Dröm­mar­nas Borgå ska se ut 2030, finns på sta­dens webb­plats. Enkä- ten är på svens­ka, fins­ka och eng­els­ka och går gans­ka snabbt att be­sva­ra. I en­kä­ten får man ta ställ­ning till oli­ka te­ma­om­rå­den och rang­ord­na dem en­ligt hur vik­tigt man tyc­ker det är. Fram till den 8 april kan man be­sva­ra en­kä­ten.

Önske­må­len ska se­dan bli en del i ar­be­tet med stra­te­gin och re­sul­ta­tet från den pre­sen­te­ras för stads­full­mäk­ti­ge i april. Full­mäk­ti­ge be­slu­tar om den nya stra­te­gin på sitt mö­te i ju­ni.

– Me­ning­en är att så många oli­ka åsik­ter som möj­ligt ska kom­ma fram. Vil­ka sti­gar man väl­jer att gå mot fram­ti­den gäl­ler ju al­la Borgå­bor, sä­ger Mai­ja-Ri­it­ta Kon­tio.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

POP UP. Ivri­ga in­vå­na­re del­tog i en­kä­ten. Vir­pi Miettinen till vänster fyl­ler i ett for­mu­lär hos Ja­ri Ok­sa­nen me­dan Mai­ja-Ri­it­ta Kon­tio hjäl­per en in­vå­na­re med att fyl­la i en di­gi­tal en­kät.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

VIDEO. Den som vill kan berätta om si­na dröm­mar för sta­den in­för en vi­de­o­ka­me­ra. Vir­pi Miettinen har valt or­det Väx­an­de som led­ord.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

ORO­AD FÖR ÄLD­RE. Syl­vi Ti­to­va trivs med att bo i Borgå men tyc­ker att sta­dens kri­te­ri­er för när äld­re kan be­vil­jas vård­plats bor­de ses över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.