Nya sko­lut­rym­men söks med ljus och lyk­ta

Den nya de­len av Har­jurin­teen kou­lu ska töm­mas, helst re­dan fö­re maj.

Östnyland - - Fredag - Sti­na Jä­der­holm

Lo­vi­sa stads­sty­rel­se sam­la­des till ett ex­tra­or­di­närt mö­te på tis­da­gen och be­slu­ta­de en­häl­ligt att al­la ele­ver och he­la per­so­na­len från den nya de­len av Har­jurin­teen kou­lu flyt­tas till er­sät­tan­de lo­ka­ler så snart som möj­ligt. Gym­nas­tik­sa­len och mat­sa­len an­vänds som nor­malt tills vi­da­re.

Un­ge­fär hund­ra av sko­lans ele­ver har re­dan ti­di­ga­re flyt­tat till Val­kon kou­lu och till Hamn­hu­set. De nya åt­gär­der­na gäl­ler cir­ka 115 ele­ver.

I förs­ta hand för­sö­ker man nu hit­ta er­sät­tan­de lo­ka­ler i när­he­ten av sko­lan.

– Ett för­slag är järn­han­deln på and­ra si­dan järn­vä­gen, sä­ger ut­bild­nings­chef Ti­moTen­hu­nen. Vi har va­rit i kon­takt med kon­kurs­bo­ets för­val­ta­re och i prin­cip är det möj­ligt för sko­lan att ut­lo­ka­li­se­ras där.

And­ra al­ter­na­ti­va ut­rym­men är den gam­la Valin­ta­ta­lo-bygg­na­den som sta­den köp­te för en tid se­dan el­ler Amistos lo­ka­ler, där en del står tomt.

– Vi mås­te na­tur­ligt­vis kun­na ga­ran­te­ra att de ut­rym­men som ele­ver­na flyt­tas till är fris­ka, sä­ger Ten­hu­nen. Det gäl­ler nu för oss tjäns­te­män att gö­ra vårt allt för att hit­ta bra lo­ka­ler.

Ba­rac­ker till hös­ten

Sko­lan upp­skat­tas va­ra stängd högst till bör­jan av höst­ter­mi­nen 2019. Tid­ta­bel­len fast­ställs först då sta­den har al­la un­der­sök­nings­re­sul­tat och in­for­ma­tion om vil­ka åt­gär­der som krävs.

Man för­be­re­der sig ock­så för att skaf­fa ba­rac­ker för ele­ver­na i sko­lans gam­la del, det vill sä­ga un­ge­fär tre­hund­ra hög­sta­die- och gym­na­si­e­e­le­ver för läså­ret 2018-2019.

Un­der­sök­ning­ar­na av kon­struk­tio­ner­na fort­sät­ter i den gam­la de­len och en rap­port vän­tas i april.

– Helst vill vi pla­ce­ra ba­rac­ker­na på det som nu är sko­lans par­ke­rings­plats, sä­ger Ten­hu­nen.

Sta­dens lo­ka­li­tets­led­ning gör nu klar en of­fert­för­frå­gan om ba­rac­ker­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.