Vil­ka bad­strän­der ska över­va­kas?

Det är nu möj­ligt att läm­na för­slag el­ler an­märk­ning­ar an­gå­en­de vil­ka bad­strän­der som över­va­kas.

Östnyland - - Fredag - ÖN

Un­der som­ma­ren över­va­kar mil­jö­häl­so­vår­den i Borgå stad bad­strän­der­nas vat­ten­kva­li­tet i Borgå, Sib­bo, Asko­la, Borg­näs, Lo­vi­sa och Lapp­träsk. Man un­der­sö­ker fe­ka­la bak­te­ri­er, och i sam­band med prov­tag­ning­en kon­trol­le­ras och pryd­lig stran­den är.

I Lapp­träsk finns Kyrk­by, Särk­jär­vi och Py­häjär­vi, i Lo­vi­sa Pla­gen (EU-strand), Val­kom, Särk­jär­vi söd­ra stran­den, Rissun­det, Ki­ra­mo, Drömstrand, Lill-Bäston, Fors­by å och Rön­näs, i Borgå Has­sel­hol­men (EUstrand), Ko­kon­ni­e­mi (EU-strand), Tjäruträsk, Ven­jär­vi, Lind­vik, Kött­bo­da, Sond­by I och II och Vir­vik och i Sib­bo Moln­träsk (EU-strand), Tasträsk (EU-strand), stran­den vid Jo­en­su­un Ti­la (EU-strand) och Möträsk

Åsik­ter kan skic­kas se­nast 18.4 kl 16 per post till Borgå stad, mil­jö­häl­so­vår­den, Tek­nik­bå­gen 1A, 06100 Borgå el­ler per e-post: ym­pa­risto­ter­vey­den­hu­ol­to@por­voo.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.