”Byn be­hö­ver en bu­tik”

– Det var­ma mot­ta­gan­det känns sär­skilt bra, när vi häl­sat kun­der­na väl­kom­na har ock­så de häl­sat oss väl­kom­na, sä­ger köp­man Au­lis Kont­ti­nen på by­bu­ti­ken i Hind­hår som öpp­na­de i går.

Östnyland - - Fredag - Os­kar skOgberg os­kar.skogberg@ksf­me­dia.fi

Ef­ter en natt med un­ge­fär två tim­mars sömn slog köp­man­na­pa­ret Au­lis och Mi­ra Kont­ti­nen upp dör­rar­na till Hind­hår by­bu­tik kloc­kan sju på tors­dags­mor­go­nen. Och om man kan dra nå­gon slut­sats av det sto­ra an­ta­let kun­der som kom för att be­kan­ta sig med den för­ny­a­de bu­tikslo­ka­len un­der de all­ra förs­ta tim­mar­na, så har Hind­hår­bor­na verk­li­gen sak­nat sin bu­tik.

En av kun­der­na är He­ik­ki Ron­ka­i­nen som är över­ty­gad om att bu­ti­ken går en ljus fram­tid till­mö­tes.

– Un­der de tio se­nas­te åren har in­flytt­ning­en till byn va­rit stor. Dess­utom bor här många äld­re per­so­ner ut­an bil som gär­na und­vi­ker att ta sig till stan i onö­dan. Så man kan lugnt sä­ga att byn be­hö­ver en bu­tik, sä­ger han.

Trots att bu­tikslo­ka­len i prin­cip är den sam­ma som ti­di­ga­re har pa­ret Kont­ti­nen lyc­kats få den att kän­nas fräs­ha­re och luf­ti­ga­re. Ytor­na har må­lats med en ljus färg och den ti­di­ga­re igentej­pa­de fram­si­dan är nu öp­pen. Dess­utom har hyl­lor­na vänts 90 gra­der och ge­nom att flyt­ta kon­to­ret och per­so­nalut­rym­met har bu­ti­ken fått un­ge­fär sex­tio nya kvadrat­met­rar.

Lyss­nar på kun­den

Au­lis Kont­ti­nen är sär­skild nöjd med det för­bätt­ra­de ut­bu­det av grön­sa­ker, frukt och bröd. Men man kom­mer att va­ra ly­hörd för kun­der­nas öns­ke­mål, vid kas­san finns ett häf­te där de kan ef­ter­ly­sa nya pro­duk­ter.

– Många har ock­så öns­kat sig en tjäns­te­man­na­post och vi har full be­red­skap för det. Men för­hand­ling­ar­na med pos­ten har in­te fram­skri­dit, sä­ger Kont­ti­nen.

I nu­lä­get sys­sel­sät­ter bu­ti­ken för­u­tom köp­man­na­pa­ret en för­säl­ja­re på hel­tid och tre på del­tid.

– Un­der som­ma­ren kom­mer man sä­kert ock­så att se vå­ra dött­rar i bu­ti­ken, sä­ger Kont­ti­nen.

För­u­tom de van­li­ga bu­tiks­pro­duk­ter­na in­går även Ve­ikkaus tjäns­ter i sor­ti­men­tet, Kont­ti­nen hop­pas att man ska kun­na bör­ja säl­ja flyt­gas fram till som­ma­ren.

– Jag tror att kun­der­na skul­le upp­skat­ta att de in­te be­hö­ver åka läng­re bort när gril­len slock­nar, sä­ger Kont­ti­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.