Ko­sacktra­di­tio­ner med Kli­men­ko

Sång­a­ren Vik­tor Kli­men­ko upp­trä­der på Sol­bac­ka ung­doms­för­e­nings­lo­kal i Isnäs.

Östnyland - - Notiser - ÖN

Vik­tor Kli­men­ko, känd som den sjung­an­de ko­sac­ken och konst­nä­ren, är född på ett fång­lä­ger 1942 i Ryss­land. Han käm­pa­de sig till po­pu­la­ri­tet då fins­ka fol­ket blev för­tjust i hans röst och be­lö­na­de ho­nom med de förs­ta gul­d­och pla­ti­na­ski­vor­na på 1960-ta­let. I Ne­a­pel 1965 fick han fö­re­trä­da Fin­land

i Eu­ro­vi­sions­fes­ti­va­len även om han än­nu in­te var finsk med­bor­ga­re. Ef­ter 8 år fick han med­bor­gar­ska­pet un­der­teck­nat av Ur­ho Kek­ko­nen.

Vik­tor Kli­men­ko är känd för­u­tom som en tolk för sla­vis­ka sång­er och för ko­sacktra­di­tio­nen, även som kyr­ko­sång­a­re. Han har un­der år­tion­den er­öv­rat sin publik med vack­ra tolk­ning­ar av de mest om­tyck­ta and­li­ga sång­er­na. Hans star­ka tro åter­speglas i hans sång­er och bud­ska­pet för­med­las kraf­tigt, då han bland an­nat med Vä­inö So­las ur­sprung­li­ga text tol­kar Si­be­li­us Fin­landia. Kli­men­ko ac­kom­pan­je­ras av skick­li­ga pi­a­nis­ter, of­ta av Ben­ja­min Roth.

Pro­gram till kon­ser­ten kan kö­pas på Café Tirk­ku i Isnäs el­ler vid dör­ren fö­re kon­ser­ten. Pro­gram­met kos­tar 10 eu­ro. Ar­ran­gö­rer för kon­ser­ten är Isnäs by­aråd, Isnäs Bö­ne­hus­för­e­ning, Per­nå för­sam­ling och Fi­la­del­fi­a­för­sam­ling­en i Borgå.

Fo­to: Wi­ki­me­dia Com­mons

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.