Stor­lop­pis med fo­kus på barn

Östnyland - - Notiser - ÖN ÖN

Var­je må­nad har sitt eget te­ma med en sär­skild se­ni­or­ef­ter­mid­dag. Se­ni­or­ef­ter­mid­da­gar­na är gra­tis för al­la se­ni­o­rer. De and­ra eve­ne­mang­en in­går i mu­se­ets in­trä­des­av­gift.

I april kan man be­kan­ta sig med ma­ri­tim histo­ria från Borgå. På ons­dag blir det se­ni­or-ef­ter- mid­dag med Han­ne­le Ten­hovu­o­ri som fö­re­lä­ser king te­mat ”Seg­lat­sens histo­ria i Borgå” i Kon­ka­rong­en, där­ef­ter fri sam­va­ro, med kaf­fe- och te­ser­ve­ring. På­föl­jan­de lör­dag blir det Borgå mu­sikin­sti­tuts elev­kon­sert i Gam­la råd­hu­set. Man­ner­heims barn­skydds­för­bunds lo­kalav­del­nings tra­di­tio­nel­la lopp­mark­nad för barn­pry­lar äger rum på sön­dag. Ar­ran­gö­rer­na ut­lo­var att 160 för­säl­ja­re finns på plats för de tu­sen­tals kun­der­na.

Att lopp­mark­na­den äger rum just nu be­ror på att många barn­fa­mil­jer mär­ker att klä­der­na över­ras­kan­de bli­vit li­te för små när det blir vår.

– För­e­ning­en an­vän­der in­täk­ter­na oav­kor­tat till för­mån för barn­fa­mil­jer i Borgå, sä­ger ord­fö­ran­de Ka­ti Ko­ho­nen.

Eve­ne­mang är pla­ne­rat så att barn­fa­mil­jer lätt kan del­ta. Det är fri­vil­li­ga som byg­ger upp Fin­lands störs­ta lopp­mark­nad för barn­pry­lar.

I år do­ne­ras över­lopps­ma­te­ri­al via Good­will.

Fo­to: Wi­ki­me­dia Com­mons

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.