Ös­ter­sjön te­ma på fö­re­läs­ning­ar

Östnyland - - Notiser -

Ut­ställ­ning­en Ett rent Ös­ter­sjön fort­sät­ter på Gal­le­ri Nä­se gård med två fö­re­läs­ning­ar som kny­ter an till te­mat. På lör­dag hand­lar det om gam­la sjö­mi­nor och strids­ga­ser som fort­fa­ran­de finns kvar i Ös­ter­sjön och som ut­gör ett hot mot så­väl mil­jön som sjö­tra­fi­ken. Det är fors­ka­ren Ai­no Ah­vo från Fin­lands mil­jö­cen­tral som fö­re­lä­ser på äm­net.

Mil­jö­fost­ran och om att gö­ra Ös­ter­sjön be­kant via eg­na upp­le­vel­ser hand­lar det om på tis­dag på Nä­se gård då lim­no­lo­gen Ju­ha Ni­e­mi från För­e­ning­en vat­ten- och luft­vård för Öst­ra Ny­land och Borgå å kom­mer på be­sök. Han när­mar sig äm­net bland an­nat via pro­jek­tet

Foto: KristoF­Fer Åberg

LI­TEN VIK. Li­i­sa Mal­mio hör till konst­nä­rer­na som in­spi­re­rats av Ös­ter­sjön ock­så om den här tav­lan är må­lad där ha­vet tar slut, i Ma­ren ne­dan­för Borg­bac­ken i Borgå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.