Till­fäl­lig fjom­pig soc­ker­fyl­la

Östnyland - - Redaktionen Väljer - Pia.ingstrom@ksf­me­dia.fi

■■Sjun­de■(!)■sä­song­en■av■Barn­mors­kan i East End■bör­jar■med■en■rik­tigt■fjom­pig■jul­spe­ci­al■i■två■de­lar.■ Ti­den■är■vin­tern■1962/63■då■Lon­don■drab­ba­des■av■en■ex­cep­tio­nell■ ky­la■och■snö­mäng­der■som■slog■ut■ sto­ra■de­lar■av■sta­dens■funk­tio­ner,■ in­klu­si­ve■mjölk­dis­tri­bu­tio­nen.■

Till■jul­spe­ci­a­len■som■gen­re■hör■ kanske■att■ta■ut■sväng­ar­na■or­dent­ligt,■att■bre■på■med■käns­lor,■stilö­vertramp■och■pal­jet­ter,■men■frå­gan■är■hur■myc­ket■den■här■här­li­ga■su­per­sen­ti­men­ta­la■skri­va-tit­ta­ren-på-nä­san-som-en-konstart-isig-smör­jan■tål■av■det.

Men■oroa■er■in­te,■det■är■ba­ra■ en■till­fäl­lig■fnitt­rig■ur­spår­ning■och■ soc­ker­fyl­la.■Ef­ter■att■man■väl■häm­tat■sig■från■att■ha■sett■den■hygg­li­ga■gårds­kar­len■Fred■som■drag­queen,■så■är■vi■till­ba­ka■i■var­da­gen■ med■åt­ta■av­snitt■av■me­ra■tra­di­tio­nell■ka­rak­tär.

Se­ri­en,■ som■ byg­ger■ på■ barn­mors­kan■ Jennifer Wort­hs me­mo­a­rer,■är■so­ci­al­po­li­tisk■så­pa■och■ sa­ga.■I■ett■fat­tigt,■grått,■kallt■och■ smut­sigt■Poplar■(ar­be­tarstads­del■ i■öst­ra■Lon­don)■blan­das■de■pro­fes­sio­nel­la■barn­mors­kor­nas■kom­pe­ten­ta■väl­de■med■in­slag■av■from­het■ och■nun­ne­liv,■ef­tersom■det■he­la■ut­spe­lar■sig■kring■en■för­loss­nings-■ och■bar­na­vårds­kli­nik■ad­mi­ni­stre­rad■av■ang­li­kans­ka■kyr­kan.■

Nu■är■det■sex­tio­tal,■och■in­te■ba­ra■mu­si­ken■är■ny.■■Ett■hust­ru­miss­hand­lan­de■mons­ter■får■ett■säll­synt■ dras­tiskt■straff.■En■dan­sös■upp­trä­der■som■”Ve­nus■i■päls”■i■åt­ton­de■ må­na­den■i■ett■syn­dens■näs­te■un­der■skyl­ten■Peep■show■och■Ex­o­tic■Girls.■Ett■ogift■par■får■barn■i■en■ hus­vagn,■med■dra­ma­tis­ka■kom­pli­ka­tio­ner.■Dok­tor■Tur­ner■och■ hans■ sjuk­skö­ters­ke­hust­ru■ She­lagh■får■en■au■pair,■den■ex­o­tis­ka■ Mag­da■från■Bud­a­pest.■En■ny■barn­mors­ka■från■Ja­mai­ca■möts■av■ra­sis­tis­ka■för­do­mar.■Trixie■käm­par■ med■sin■al­ko­ho­lism■och■hen­nes■ ro­mans■med■den■sti­li­ga■från­skil­da■tand­lä­ka­ren■ho­tas■av■hans■ned­ri­ga■ex­frus■ma­ni­pu­la­tio­ner.

Trots■so­ci­al■mi­sär,■fum­lig■in­for­ma­tion■om■pre­ven­tiv­me­del,■il­le­ga­la■ab­or­ter,■kon­ser­va­ti­va■vär­de­ring­ar,■su­pi­ga■kar­lar■och■slam­pi­ga■mam­mor■blir■det■ald­rig■rik­tigt■hemskt,■ef­tersom■in­te■ens■den■ stän­digt■be­kym­ra­de■fö­re­stån­da­rin­nan■sys­ter■Ju­li­en­ne■av■ma­nus­för­fat­tar­na■nå­gon­sin■tving­as■be­gå■ rik­tigt■on­da■hand­ling­ar■i■sin■re­li­gi­ons■namn.■Al­la■är■hygg­li­ga■och■ snäl­la■och■sä­ger■”I■lo­ve■you”■i■tid■ och■otid.■Nun­nan■Sys­ter■Wini­fred■ stic­kar■lös­bröst■att■de­mon­stre­ra■ am­ning■med■på■bar­na­vårds­kur­ser­na,■lär■sig■kö­ra■bil■trots■svår■ ängs­lan■och■har■up­pen­bar■po­ten­ti­al■bå­de■för■ko­me­di■och■för■dra­ma.■För­loss­ning­ar­na■går■som■en■ röd■tråd■ge­nom■var­je■av­snitt,■en■ ut­omor­dent­lig■dra­ma­tur­gisk■lös­ning■som■all­tid■fun­ge­rar.■In­klu­si­ve■det■kus­li­ga■riss­lan­de■lju­det■när■ väv­na­der■töjs■och■ba­byn■kläms■ut,■ ”look,■you’ve■got■a■beau­ti­ful■ba­by■ girl!”■och■al­la■mam­mors■svet­ti­ga■ an­le­ten■ly­ses■upp■i■ett■över­jor­disk■ ljus■och■som■Pav­lovs■hund■får■jag■ var­je■gång■tå­rar■i■ögo­nen.■Un­der­bart!

Nej,■ing­et■om■brist­ning­ar■i■pe­ri­ne­um■och■sex­livet■ef­teråt,■nå­gon­stans■får■man■dra■en■gräns■och■vi■ drar■den■här■tills­vi­da­re.■Che­fen■ för■BBC■Con­tent■har■lo­vat■att■vi■ skall■få■än­nu■två■sä­song­er■–■och■ två■jul­spe­ci­alpa­ket!■–■till.■Jag■sak­nar■ord■för■att■för­kla­ra■var­för■det■ här■gör■mig■så■väl■till■mods,■men■ det■gör■det.

Pia in­g­STröm

Mu­te­ve­li­an Foto: SoP­hie

Nya av­sNitt. Jennifer Kir­by, Tom He­re­ward, Linda Bas­sett och Victoria Ye­a­tes i ett jul­spe­ci­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.