Ut­bild­ning­en har fått ett lyft

Östnyland - - Redaktionen Väljer -

Tan­ken■med■den■in­di­vi­du­el­la■ stu­die-■och■prak­tik­pla­nen■är■ att■ge■stu­de­ran­de­na■in­sik­ter■ om■hur■ar­bets­li­vet■fun­ge­rar■ bå­de■yr­kes­mäs­sigt■och■so­ci­alt.

Re­for­men■av■yr­kes­ut­bild­ning­en■stäl­ler■nya■krav■ock­så■på■lä­rar­na.■De■mås­te■läm­na■sko­lan■myc­ket■of­ta­re■än■hit­tills.

En­ligt■kock­lä­ra­ren■Ma­ri­na Box­ström på■In­ve­on■i■Borgå■ för■det■med■sig■nya■ut­ma­ning­ar■när■lä­rar­na■tid­vis■ska■va­ra■ med■på■ar­bets­plat­ser­na.

–■Det■är■ju■of­ta■ut­rym­mes­brist■ i■ re­stau­rang­kö­ken,■ sä­ger■hon.■Det■finns■kanske■ba­ra■fem­tio■cen­ti­me­ter■att■job­ba■ på.■Hur■vi■lä­ra­re■se­dan■yt­ter­li­ga­re■ska■rym­mas■där■vet■jag■ fak­tiskt■in­te.

Hur■går■det■då■för■yr­kes­in­sti­tu­ten■i■fram­ti­den■när■ar­bets­li­vet■har■ta­git■över■störs­ta■de­len■av■un­der­vis­ning­en?

Gu­nil­la Träs­ke­lin som■är■tf.■ rek­tor■på■In­ve­on■är■in­te■oro­lig.■Hon■är■över­ty­gad■om■att■ut­bil­dar­na■be­hövs■ock­så■i■fram­ti­den.■Sko­lan■är■fort­fa­ran­de■plat­sen■där■ele­ver­na■tryggt■får■öva■ sig■och■bli■va­na.

–■ Ung­do­mar­na■ be­hö­ver■ en■trygg■mil­jö■där■de■får■lä­ra■ sig■grun­der­na,■får■gö­ra■miss­tag■och■lä­ra■sig■av■si­na■miss­tag.■Ar­bets­plat­ser­na■har■in­te■ råd■att■ha■folk■som■an­vän­der■ ar­bets­ma­te­ri­al■till■för­sök■och■ miss­tag.■yle

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.