Oli­ka for­mer av nät­verk

Östnyland - - Redaktionen Väljer -

Jan­ne Ra­ni­nen■är■ak­tu­ell■med■ boken De kal­lar mig Sol­val­la­mör­da­ren.

Skå­de­spe­la­ren■Ka­ri Hi­e­ta­lah­ti spe­lar■po­lis­chef Ja­ri Aar­nio■i■ak­tu­el­la■tv-se­ri­en■Kei­sa­ri Aar­nio.■

Mi­chael ”Mon­ty” Wi­de­ni­us■(bil­den)■lig­ger■bakom■da­ta­bashan­te­rar­na■och■fram­gångs­sa­gor­na■MySQL■och■Ma­ri­aDB.

Den■ di­gi­ta­la■ an­tro­po­lo­gen■Isa­bel­la Holm spe­ku­le­rar■ kring■so­ci­a­la■nät­verk■och■tek­no­lo­gi.■yle

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.