Stor be­lå­ten­het med bygg­pro­jekt

To­tal­kost­na­der­na för skol­pro­jek­ten i Lo­vi­sa blir 1,3 mil­jo­ner eu­ro dy­ra­re än bud­ge­te­rat, men det ver­kar be­sluts­fat­tar­na ta med ro.

Östnyland - - Fredag - Sti­na Jä­der­Holm 020 7569626 sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi

Nämn­den sam­la­des på ons­da­gen och dis­ku­te­ra­de nog­grant ige­nom de vik­ti­ga de­tal­jer­na kring sta­dens kom­man­de stor­pro­jekt.

– Vi satt i tre och en halv tim­me och gick grund­ligt ige­nom of­fer­ter­na, sä­ger nämn­de­ord­fö­ran­de Ralf Sjö­dahl. In­för mö­tet fanns det en räds­la att det skul­le bli sto­ra över­skrid­ning­ar.

– Nu kan vi kon­sta­te­ra att bud­ge­te­ra­de to­tal­sum­man på 16,3 mil­jo­ner eu­ro kom­mer att sti­ga till 17,6 mil­jo­ner eu­ro.

Den störs­ta ök­ning­en jäm­fört med budget sker vid ny­bygg­na­den i Fors­by.

– Nämn­den ploc­ka­de ock­så bort en re­ser­ve­ring på näs­tan 350 000 eu­ro av an­sla­get för ovän­ta­de kost­na­der, sä­ger Sjö­dahl. Det be­ty­der att al­la byggs­ke­den mås­te för­lö­pa en­ligt plan.

Över­hett­ning

Ett di­lem­ma är att de fy­ra pro­jek­ten fått ba­ra ett an­bud per pro­jekt.

– Nämn­den dis­ku­te­ra­de om man kanske bor­de för­länga an­buds­ti­den, men vi kom fram till att re­sul­ta­tet sä­kert in­te blir an­norlun­da, sä­ger Sjö­dahl. Vi le­ver i en bygg­boom och över­hett­ning in­om bygg­bran­schen just nu.

Hu­vu­dent­re­pre­nör för det nya hög­sta­di­et i Lo­vi­sa, för ny­byg­get, är Ra­ken­nuspar­tio Oy, kost­nad 9,6 mil­jo­ner eu­ro. Sam­ma fir­ma tar ock­så hand om re­no­ve­ring­en av gym­na­si­et, för 1,77 mil­jo­ner eu­ro.

Mac­ra Oy är hu­vu­dent­re­pre­nör för bå­de tim­mer­hu­set i Fors­by, 4,3 mil­jo­ner eu­ro, och för sa­ne­ring­en av det gam­la skol­hu­set och av gårds­bygg­na­den, för 1,3 mil­jo­ner eu­ro.

– Det som är gläd­jan­de är att många av un­der­le­ve­ran­tö­rer­na kom­mer från or­ten, sä­ger Sjö­dahl. Det gäl­ler bland an­nat el-ar­be­te­na och CLT-mas­sivträ­kon­struk­tio­ner­na.

Höjd takås

Det här är nämn­dens en­häl­li­ga för­slag som nu går vi­da­re till stads­sty­rel­se och stads­full­mäk­ti­ge.

– In­för stads­sty­rel­sens mö­te på mån­dag ska man än­nu un­der­sö­ka om man even­tu­ellt kan hö­ja takå­sen på den nya hög­sta­die­bygg­na­den, sä­ger Sjö­dahl.

Han tror att sta­den har en gans­ka bra si­tu­a­tion med tan­ke på tid­ta­bel­len.

– Ef­tersom det in­te fanns and­ra an­buds­gi­va­re är ris­ken för be­svär mi­ni­mal.

– En or­sak till de höga kost­na­der­na lig­ger i att vi har valt att gå in för vis­sa av Bra byg­gan­de-prin­ci­per­na. Al­la bygg­plat­ser ska till ex­em­pel va­ra täck­ta, det le­der till hund­ra­tu­sen­tals eu­ro i mer­kost­na­der. Men det är en kost­nad som vi mås­te ta.

Sta­den vill in­te upp­re­pa de då­li­ga er­fa­ren­he­ter­na från ny­byg­get vid Har­jurin­teen kou­lu.

– Tek­nis­ka nämn­den vill ock­så att sta­den in­te sät­ter allt­för stram tid­ta­bell på bygg­pro­jek­ten, sä­ger Sjö­dahl. Det är bätt­re att allt blir bra gjort än att man hå­sar för att hål­la tid­ta­bel­len.

Po­si­ti­va be­sluts­fat­ta­re

Stads­sty­rel­se­ord­fö­ran­de Mia Heijns­bro­ek-Wirén är be­redd att för egen del god­kän­na över­skrid­ning­en.

– Jag tror att he­la stads­sty­rel­sen är på sam­ma lin­je. Över­skrid­ning­en över­ras­ka­de in­te, vi vet att det byggs re­kord­myc­ket just nu. En för­dröj­ning av pro­jek­ten le­der ba­ra till till­läggs­kost­na­der.

I stäl­let är Heijns­bro­ek-Wirén glad över att lo­ka­la, och när­lig­gan­de, fir­mor har fått så många av un­de­rent­re­pre­na­der­na.

– Ra­ken­nuspar­tio Oy kän­ner vi ock­så myc­ket väl, det var den fir­man som bygg­de äldre­bo­en­det i Grå­berg som vi är myc­ket nöj­da över.

Nu på mån­dag går ären­det till stads­sty­rel­sen och re­dan den 18 april, nio da­gar se­na­re, får Lo­vi­sa­full­mäk­ti­ge sä­ga sitt.

Full­mäk­ti­ge­ord­fö­ran­de Ot­to An- ders­son vill än­nu be­kan­ta sig när­ma­re med al­la de­tal­jer.

– Det är klart att det ald­rig är bra när bud­ge­ten över­skrids och jag vän­tar mig att få en re­do­gö­rel­se över or­sa­ker­na.

– Där­e­mot är det ju på inga sätt ovan­ligt med över­skrid­ning­ar i lik­nan­de pro­jekt i and­ra kom­mu­ner hel­ler. Dess­utom tyc­ker jag att det är an­märk­nings­värt att tek­nis­ka nämn­den var en­häl­lig i sitt be­slut. Jag har ett stort för­tro­en­de för nämn­de­med­lem­mar­nas om­dö­me.

– Det cen­tra­la är än­då att sko­lor­na kom­mer att byg­gas, sä­ger An­ders­son.

Över­skrid­ning­en över­ras­ka­de in­te, vi vet att det byggs re­kord­myc­ket just nu. En för­dröj­ning av pro­jek­ten le­der ba­ra till tilläggs­kost­na­der. Mia Heijns­bro­ek-Wirén stads­sty­rel­se­ord­fö­ra­re

Fo­to: KristoFFer Åberg

FORS­BY SKO­LA. Stads­sty­rel­sen i Lo­vi­sa får på mån­dag ta ställ­ning till byg­gan­bu­den för bland an­nat re­no­ve­ring­en av skol­hu­sen i Fors­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.