Sceng­la­da unga sy­nar fa­der­ska­pet

Öv­ning­ar­na har på­gått se­dan hös­ten och ung­do­mar­na i te­a­ter­grup­pen Te­at­te­ri Wer­ner är redo för näs­ta vec­kas pre­miär på Kul­tur­hu­set Grand. Så har man ock­så fått tips av en proffsskå­de­spe­la­re vid Helsing­fors stads­tea­ter.

Östnyland - - Fredag - Pet­ra LiNd 020 756 9637 pet­ra.lind@ksf­me­dia.fi

”Ike­aan, vai­mo kor­vaa­ni hu­u­si! Ike­aan, li­ha­pul­lat ja mu­u­si!

Jos lu­o­ja ku­u­let, ni­in ota mi­nut tääl­tä pois.”

Po­proc­ken då­nar ur Ant­ti ”Var­ski” Var­jo­las por­tab­la hög­ta­la­re när vi träf­fas vid Kul­tur­hu­set Grands scen. Det hand­lar om den sto­ra svens­ka mö­bel­jät­ten och den ly­ri­ken föl­jer be­kan­ta spår: man­nen som frun tving­ar ran­ta runt i va­ru­hu­set, som mås­te kä­ka de ob­li­ga­to­ris­ka kött­bul­lar­na och som åker på bak­läxa när hyl­lor­na/bor­den/säng­ar­na ska skru­vas ihop.

Gäng­et från Te­at­te­ri Wer­ner som sam­lats till en mi­ni­öv­ning på Grand går i gång di­rekt. De sjung­er med, de dan­sar li­te och för­kla­rar se­dan iv­rigt:

– Pjä­sen hand­lar om en ung man som ska bli pap­pa och då hör ett be­sök på Ikea till ob­li­ga­to­ri­er­na. Al­la vet vi ju hur det är, sä­ger Ant­ti Var­jo­la, den skivak­tu­el­la fö­re det­ta punkroc­ka­ren från Kou­vo­la som skri­vit någ­ra lätt­smäl­ta och klat­schi­ga lå­tar just med Ve­ik­ko Nu­u­ti­nens ny­skriv­na pjäs On isis i åtan­ke.

Pap­pa­mo­dell och mans­bild

I tex­ten när­mar man sig fa­der­ska­pet ur fle­ra oli­ka syn­vinklar, bland an­nat hand­lar det om hur man kan för­be­re­da sig på att bli pap­pa. Finns det en bruks­an­vis­ning? Kan men byg­ga en lämp­lig pap­pa­mo­dell, li­ka en­kelt som man skru­var ihop en spjäl­säng från Ikea?

– Det är en ner­vig si­tu­a­tion att bli pap­pa, sä­ger Var­jo­la som ut­fors­kar den fins­ka mans­bil­dens ste­re­o­ty­pa ver­sio­ner till ex­em­pel i lå­ten Tan­go Per­ke­le!.

I Te­at­te­ri Wer­ners ver­sion av Nu­u­ti­nens pjäs mö­ter den bli­van­de pap­pan sig själv som ett år äld­re och åskå­dar­na bjuds med på en re­sa i man­nens in­re värld. Det hand­lar om räds­lan för att bli pap­pa, om att blic­ka till­ba­ka på sin egen barn­dom och sin pap­pa­mo­dell, och om att in­te va­ra sär­skilt hän­dig men nog kun­na gö­ra en Spo­ti­fy-lis­ta åt sitt kom­man­de barn.

Lät­till­gäng­ligt te­ma

– Tex­ten är jät­te­bra. Vi får mö­ta man­nen bå­de som yng­re och som äld­re, sä­ger Vil­ma Lam­me­na­ho som bland an­nat spe­lar den fö­dan­de mam­man i en snudd på ab­surd scen. Pjä­sens te­ma är på rik­tigt ett så­dant som al­la kan för­stå och re­la­te­ra till, tilläg­ger hon.

Pjä­sens yng­re pap­pa­ver­sion spe­las av Ni­ko Lapp och den äld­re av Alex An­ders­son, me­dan den­nes pap­pa – den bli­van­de far­fa­dern det vill sä­ga – spe­las av Ant­ti Var­jo­la. Otso Reijo­nen spe­lar å sin si­da rol­len som hu­vud­per­so­nen som ung kil­le.

– Jag har stått på sce­nen många gång­er ti­di­ga­re men den här pjä­sen är an­norlun­da och väl­digt ro­lig, sä­ger Reijo­nen som syss­lat med te­a­ter i sex års tid. I On isis spe­lar jag fle­ra oli­ka rol­ler, till ex­em­pel en som ”Re­mont­ti-Re­is­ka”, den där ty­pis­ka fins­ka jag-fix­ar-allt-man­nen.

Re­gis­sö­ren Tar­ja Hil­tunen be­skri­ver fö­re­ställ­ning­en som en be­rät­tel­se om att växa som män­ni­ska och som ett för­sök att för­stå li­vets krets­lopp.

– All­ting som vi spe­lar upp på sce­nen hän­der egent­li­gen inne i man­nens hu­vud, sä­ger Hil­tunen.

Na­tio­nellt pro­jekt

Se­dan hös­ten har Te­at­te­ri Wer­ner job­bat med On isis, det som ett led i det na­tio­nel­la kon­cep­tet Den unga sce­nen. Det in­ne­bär att ama­tör­teat­rar med unga hob­by­skå­de­spe­la­re i le­det sam­ar­be­tar med en proffs­te­a­ter i den eg­na re­gi­o­nen.

– Det har va­rit li­te ner­vöst men ock­så ro­ligt och gi­van­de att ar­be­ta med en pro­fes­sio­nell skå­de­spe­la­re, sä­ger Ant­ti Var­jo­la om Mar­jut To­i­va­nen från Helsing­fors stads­tea­ter som stöt­tat Borgåung­do­mar­na och som kom­mit med go­da råd un­der någ­ra öv­ning­ar.

In­om ra­men för Den unga sce­nen får hob­byte­a­ter­grup­per­na även spe­la upp pjä­sen på en pro­fes­sio­nell scen. För Te­at­te­ri Wer­ners del in­ne­bär det att ett gäst­spel på Helsing­fors stads­tea­terns scen. Det he­la kul­mi­ne­rar i en te­a­ter­fes­ti­val i Bö­le den 4–5 maj där det fram­förs 27 oli­ka tolk­ning­ar av fy­ra oli­ka pjä­ser och de bäs­ta upp­sätt­ning­ar­na pre­mie­ras.

– Te­a­ter­grup­per­na ha­de fy­ra oli­ka ny­skriv­na pjä­ser att väl­ja på. Pip­sa Lon­kasTun­te­mat­to­man elä­i­men jäl­jet, Gu­nil­la Hem­mingsCar­mi­na och Rasmus Lind­bergs Ai­non ai­to mä (San­nas san­na jag) som ur­sprung­li­gen skri­vits för ett svenskt te­a­ter­pro­jekt. Vi val­de On isis som ba­se­rar sig på ma­nus­för­fat­ta­ren Ve­ik­ko Nu­u­ti­nens liv, sä­ger re­gis­sö­ren Tar­ja Hil­tunen och tilläg­ger:

– Vi hop­pas att han kom­mer och ser pre­miä­ren på Grand. Vi har bju­dit in ho­nom.

Fo­to: Ce­Ci­lia KristjanKroon

FAR OCH SON. Alex An­ders­son (t.v) och Ant­ti ’’Var­ski’’ Var­jo­la fun­de­rar på oli­ka aspek­ter på fa­der­ska­pet i Te­at­te­ri Wer­ners upp­sätt­ning av Ve­ik­ko Nu­u­ti­nens ny­skriv­na pjäs On isis som har pre­miär på Grand den 11 april.

Fo­to: Ce­Ci­lia KristjanKroon

BLI PAP­PA. Vil­ma Lam­me­na­ho i föds­lovån­dor öser ovett över den bli­van­de pap­pan Alex An­ders­son me­dan barn­mors­kan Jas­min Lam­pi­nen kom­mer med in­struk­tio­ner till först­fö­ders­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.