Taa­si­a­går­den får mer natt­per­so­nal

Riks­da­gens bi­trä­dan­de ju­sti­ti­e­om­buds­man har ta­git ini­ti­a­tiv till en oan­mäld gransk­ning av bå­de Taa­si­a­går­den och Emil­hem­met.

Östnyland - - Tisdag - STi­na JädEr­holm 020 7569626 sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi

Taa­si­a­går­den och Emil­hem­met i Ström­fors fick över­ras­kan­de myn­dig­hets­be­sök i feb­ru­a­ri. Re­sul­ta­tet blir två ny­an­ställ­da när­vår­da­re.

– Vi var själ­va med­vet­na om att där finns ett be­hov av mer per­so­nal på nat­ten, sä­ger ser­vice­chef Lis­beth Fors­blom.

Det var än­då riks­da­gens bi­trä­dan­de ju­sti­ti­e­om­buds­mans upp­ma­ning som gav knuf­fen i rätt rikt­ning.

Det var i bör­jan av feb­ru­a­ri i år som två stats­tjäns­te­män be­sök­te Taa­si­a­går­den och Emil­hem­met i Ström­fors i Lo­vi­sa, på upp­drag av riks­da­gens bi­trä­dan­de ju­sti­te­om­buds­man Mai­ja Sakslin.

Ef­ter att ha gått ige­nom de pro­to­koll som gjor­des vid gransk­ning­en har Sakslin bett grund­trygg­hets­nämn­den i Lo­vi­sa att se­nast den förs­ta maj med­de­la vil­ka åt­gär­der man har vid­ta­git för att av­hjäl­pa bris­ter­na i verk­sam­he­ten.

Grans­kar­na har no­te­rat fem bris­ter i Taa­si­a­går­den. Det hand­lar om allt­för få läkar­be­sök och kli­ent­kon­tak­ter, be­hov av tryg­ga­re nattvård, brist i in­tegri­tet för de kli­en­ter som har föns­ter mot kor­ri­do­ren, bris­ter i till­gäng­lig­het och ar­bet­ser­go­no­mi och urin­lukt i av­del­ning Blå­kloc­kan.

I Emil­hem­met an­mär­ker man på till­gång­en till lä­ka­re och på bris­ter i nattvår­den.

– Be­sö­ket or­sa­ka­des in­te av nå­gon an­mä­lan, sä­ger ser­vice­chef Lis­beth Fors­blom i Lo­vi­sa. Myn­dig­he­ter­na har rätt att gö­ra så kal­la­de stick­prov och ett stick­prov ha­de gjorts 2007. Det vil­le man nu föl­ja upp.

Två nya vår­da­re

Lo­vi­sa stads svar till bi­trä­dan­de ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen ska be­hand­las av grund­trygg­hets­nämn­den på tors­dag.

I för­sla­get till svar går sta­den in­te med på att det finns någ­ra bris­ter i läkar­kon­tak­ter­na, var­ken i kva­li­tet el­ler kvan­ti­tet.

Där­e­mot ska man an­stäl­la två nya när­vår­da­re för att i fort­sätt­ning­en kun­na ha två vår­da­re i natt­skif­tet vid Taa­si­a­går­den.

– Vi har va­rit med­vet­na om pro­ble­met och ha­de re­dan ti­di­ga­re pla­ne­rat att an­stäl­la ny per­so­nal, sä­ger Fors­blom.

Vår­dar­na vid Taa­si­a­går­den sköt­te ti­di­ga­re ock­så de larm som nat­te­tid kom från pen­sio­närs­bo­stä­der­na in­till. Det upp­lev­des som be­tung­an­de ef­tersom vår­dar­na in­te kän­de till in­vå­nar­nas sjuk­doms­hi­sto­ria. Re­dan från den förs­ta mars har man fört över an­sva­ret för de här natt­lar­men till natt­skö­tar­na in­om hem­vår­den.

När Taa­si­a­går­den fått fler natt­skö­ta­re le­der det ock­så till att Emil­hem­mets natt­skö­ta­re in­te mer be­hö­ver läm­na in­vå­nar­na där åt sitt öde på nat­ten för att hjäl­pa till i Taa­si­a­går­den.

Emil­hem­mets fram­tid

Vis­sa and­ra prak­tis­ka åt­gär­der pla­ne­ras ock­så med an­led­ning av an­märk­ning­ar­na ef­ter över­rask­nings­be­sö­ket i maj.

Man ut­re­der om det är möj­ligt att ta bort trösk­lar­na till bad­rum­men, hjälp­med­len grans­kas och per­so­na­len er­bjuds vi­da­re­ut­bild­ning i er­go­no­mi.

Men när det gäl­ler läkar­kon­tak­ter­na an­ser man i Lo­vi­sa att det in­te finns någ­ra bris­ter. Al­la kli­en­ter får en hel­täc­kan­de vård­plan, an­sva­ri­ga lä­ka­ren gör ett be­sök per må­nad och ex­tra­besök vid be­hov. Vår­dar­na kan kon­sul­te­ra lä­ka­ren via te­le­fon el­ler skrift­ligt och sta­dens hem­sjuk­hus kan kopp­las in när det be­hövs.

– De an­hö­ri­ga och vård­per­so­na­len har va­rit nöj­da med vår­den, sä­ger Fors­blom.

Emil­hem­met är där­e­mot en li­ten och sår­bar en­het, som dess­utom mås­te re­no­ve­ras in­om en snar fram­tid. Emil­hem­mets fram­tid ska ut­re­das i sam­band med näs­ta års verk­sam­hets­plan och bud­get.

itä­vu­o­ri Fo­to: Marita

BRIS­TER­NA AVHJÄLPS. Taa­si­a­går­den får två natt­skö­ta­re i stäl­let för ti­di­ga­re ba­ra en natt­skö­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.